Resultaat enquête snelheidsbeperkende maatregelen Amazonelaan

15/11/2014

Amazonelaan (1)

Een aantal bewoners aan de Amazonelaan maakt zich al enige tijd zorgen om de verkeersveiligheid, met name de snelheidsoverschrijdingen op het gedeelte tussen de scholen De Marimba en De Nieuwe Wereld. Juist door de combinatie van de flauwe bocht in de laan, het fietspad direct aan de wegzijde, de bushaltes, scholen, route naar de sportvelden, zijn de bewoners van mening dat gekeken moet worden naar snelheidsbeperkende maatregelen.

Bewoners hebben tijdens de vergadering van de wijkkerngroep Weidevenne, het platform namens de bewoners van de wijk naar de gemeente, aandacht gevraagd voor de situatie. De kerngroep heeft daarop besloten tot het uitvoeren van een snelheidsmeting, bekostigd uit het wijkbudget. Daarnaast is afgesproken dat de bewoners zelf het draagvlak peilen voor snelheidsbeperkende maatregelen onder de overige bewoners en ook komen met voorstellen voor specifieke maatregelen. Hiervoor is een enquête gehouden. Hieronder kunt u de resultaten lezen van deze enquête.

Reactiepercentage

De enquête is uitgevoerd in de weken 41 en 42 (eerste helft van oktober 2014) onder de bewoners van de Amazonelaan op het gedeelte tussen de scholen De Marimba en De Nieuwe Wereld. Om een zo hoog mogelijke response te krijgen is gekozen om de enquêtes waar mogelijk persoonlijk af te geven, inclusief een herrinneringsronde. Onderstaande tabel geeft het aantal aangeboden enquêtes en het reactiepercentage.

Reactiepercentage enquête Cijfers
Aantal adressen Amazonelaan 115
Aantal aangeboden enquêteformulieren 1111)
Aantal geretourneerde enquêteformulieren 73
Reactiepercentage enquête 66%

1)      Een aantal adressen waren niet bereid tot het ontvangen van een enquêteformulier

Resultaat vraag 1

De eerste vraag gesteld in de enquête heeft betrekking op het bepalen in hoeverre er draagvlak is voor snelheidsbeperkende maatregelen onder de bewoners. De vraag in de enquête luidt als volgt:

“Vindt u dat snelheidsbeperkende maatregelen nodig zijn op de Amazonelaan uit oogpunt van verkeersveiligheid?”

Antwoorden enquêtevraag 1 – behoefte maatregel Aantal Percentage
Ja, snelheidsbeperkende maatregelen zijn nodig 70 96 %
Nee, snelheidsbeperkende maatregelen zijn niet nodig 2 3 %
Geen mening/voorkeur 1 1 %

Resultaat vraag 2

De tweede vraag uit de enquête heeft betrekking op mogelijke snelheidsbeperkende maatregelen. Het doel is te peilen welke maatregelen onder bewoners de voorkeur hebben. De vraag die is gesteld in de enquête luidt als volgt:

“Wanneer u vindt dat snelheidsbeperkende maatregelen wenselijk zijn, welke maatregelen hebben uw voorkeur? We hebben een aantal mogelijkheden genoemd, maar mocht u zelf ideeën hebben voor maatregelen, geef dat s.v.p. aan.

( )           Geen voorkeur

( )           Straatbrede drempels (opmerking: aangezien de Amazonelaan onderdeel is van een busroute, zal dit voor de gemeente naar verwachting geen optie zijn)

( )           Druppelvormige drempel

( )           Slinger in de weg

( )           Belijning op de weg (simulatie wegversmalling)

( )           Structurele snelheidsregistratie (flitsapparatuur)

( )           Andere maatregel: …………………………………………………………………………………………”

 

Antwoorden enquêtevraag 2 – voorgestelde maatregelen Aantal Percentage
Flitsapparatuur 38 29 %
Druppelvormige drempels 24 18 %
Geen voorkeur 15 11 %
Slinger in de weg                          13 10 %
Belijning op de weg 13 10 %
Straatbrede drempels 12 9 %
Zebrapaden 6 5 %
Gehele Amazonelaan 30 km-zone 5 4 %
Regelmatige politiecontrole 1 1 %
Extra verkeersborden (spelende kinderen, snelheid, etc) 1 1 %
Smiley borden met snelheidsmeting 1 1 %
Passage autobreed voor beide rijrichtingen 1 1 %

Opmerkingen bij bovenstaande antwoorden:

–        Wanneer in een enquête meerdere maatregelen zijn gekozen (inclusief eventueel zelf voorgestelde maatregelen), dan zijn die ieder individueel meegeteld.

–        Wanneer in een enquête alle maatregelen zijn gekozen, dan is dit geteld onder ‘geen voorkeur’.

Aanvullende opmerkingen

Naast bovenstaande vragen is ruimte geboden voor aanvullende opmerkingen. Uiteraard is de aard van de genoteerde opmerkingen zeer divers. Uit de meest genoemde opmerkingen is echter wel  een samenvatting se maken.

Vaak is opgeschreven dat men vindt dat er in de Amazonelaan veel te hard wordt gereden, zeker  ’s avonds/ ’s nachts en in de weekenden. Ook is aangegeven dat gezien de verkeerssituatie in de Amazonelaan 50 km/u nog te hard is, vooral vanwege het feit dat het een woonwijk is met veel kinderen én er zijn twee scholen gevestigd.  Ook de samenhang met de inrichting van de laan speelt hierbij een rol; het fietspad dat aan de verkeerde kant ligt en het onveilig in- en uitrijden van de parkeerplaatsen.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *