Notulen wijkkerngroepvergadering van 26 juni 2013

01/10/2013

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 26 juni 2013

Aanwezig:  Gerard Schotsman ( voorzitter), Conny Dijkstra, Edwin Färber, Fons Verdurmen, Jacques van Pelt, Loes van Vlijmen, Marion Gommers (notuliste), Misja Horsthuis (Clup), Peter Bouwer (wijkagent), Eveline Tijmstra (Raadslid)

Afwezig met bericht:     Fons Spaaij, Frans Prinsen, Harry Both, Roald Helm (Wethouder)

Locatie:   Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:   9.30 uur – 21.30 uur

 

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken /uitgaande stukken
 4. Notulen en actie- en besluitenlijst d.d.  15 mei 2013
 5. Vervolgtraject op bewoners  hebben inspraak
 6. Aanpassen regels en richtlijnen wijkbudget
 7. Aanvraag adoptiebloembak Mikadostraat
 8. Digitale wijkkrant
 9. Projectgroep Zuidland /Wijkplein
 10. Voortgang redactie, projecten, clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep
 11. Rondvraag
 12. Sluiting en volgende  vergadering d.d. woensdag 4 september 2013

 

1.       Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  In het bijzonder het raadslid Eveline Tijmstra

Agenda wordt goedgekeurd.

 

2.       Mededelingen

Edwin Färber:

 1. Om overlast en vernielingen tijdens sluitingsuren van het voetbalcomplex FC Purmerend te voorkomen worden aantal maatregelen genomen, zoals informatieborden verboden toegang, afsluiten toegangspoort, zwaardere inzet op handhaving.
 2. Wijkmanagers hebben facebookpagina geopend: te googlen met: wijkmanagement gemeente Purmerend. Komt link op website.
 3. Door zwaardere inzet handhaving op de overlast route vanaf (uitgaans)centrum/Melkwegbrug richting Lissabonhaven-Barcelonahaven is overlast afgenomen.
 4. Woensdag 3 juli a.s. om 15.00 uur wordt de 1e ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen aan het winkelcentrum Weidevenne uitgereikt.
 5. Actie 4a onderhoud en vernieuwen van de Melkwegtunnel: Ondanks al maanden lange verwoede pogingen, zowel mondeling als schriftelijk over dit probleem , is nog steeds geen reactie ontvangen van de betrokken afdeling van de gemeente. Besloten wordt het nu hoger op te zoeken. Edwin Färber zal dit probleem nu ter sprake brengen in het werkoverleg met Roald Helm.

Peter Bouwer:

 1. Parkeergedrag rondom scholen is een probleem. Maatregelen: zwaardere inzet op handhaving.
 2. Fietspad langs de Kanaalweg/Kanaaldijk blijkt sluiproute voor motoren. Maatregelen: informatieborden worden aangepast en extra controle.
 3. Er is stijging van het aantal inbraken in de Weidevenne de laatste maanden geconstateerd. Maatregelen: bewoners zullen worden gewezen op preventie maatregelen, d.m.v. een brief bijgevoegd bij de volgende wijkkrant, bericht op weidevenner website en facebookpagina.

 

3.       Ingekomen stukken / uitgaande stukken

De lijst met ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. De stukken zijn naar de betrokken personen doorgestuurd. Geen actie door kerngroep nodig.

 

4.       Notulen en actie- en besluitenlijst d.d. 15 mei 2013

Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd.

Actiepunt 3 en 7 op de actielijst zijn afgehandeld.

 

5.       Vervolgtraject op bewoners hebben inspraak

Werkgroep Vormgeving heeft n.a.v. uitslag enquête 2 ideeën gekozen die zullen worden uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid en evt. consequenties, t.w. meer beplanting langs de Laan der Continenten en plaatsen van een verlichte wereldbol op de rotondes. Deze voorstellen zijn besproken met St. Weidevenne. Streven is uitvoering in 2014. Terugkoppeling naar bewoners over de uitslag vindt plaats in de volgende wijkkrant en op de website weidevenner.

 

6.       Aanpassen regels en richtlijnen wijkbudget

Besluit: Na discussie wordt besloten regels en richtlijnen van het wijkbudget niet aan te passen.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt bekeken of van de regels wordt afgeweken.

Indien bewoners hun verzoek tijdens de vergadering komen toelichten, wordt de beslissing hierover door de kerngroep leden in besloten kring besproken.  Na de vergadering worden de bewoners ingelicht over het besluit.

 

7.       Aanvraag adoptiebloembak Mikadostraat

Besluit: Aanvraag adoptiebloembak Mikadostraat wordt afgewezen, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden. Betreffende bewoners wordt bemiddeling aangeboden voor oplossen van het burenconflict.

 

8.       Digitale wijkkrant

Digitalisering van de wijkkrant gaat (voorlopig) niet door. College heeft in de Raadsvergadering gisteravond besloten 3 wijzigingsvoorstellen terug te draaien, t.w. digitaliseren van de wijkkrant, Reuring en minder bezuinigen op groen. Alle andere voorstellen zijn wel aangenomen. Redenen: wijkkrant wordt gedragen en gemaakt door vrijwilligers en het bereikt de juiste doelgroepen, w.o. ouderen en het zorgt voor verbinding.

Digitalisering van Purmerend Totaal gaat wel door. Druk- en logistiek kosten worden daardoor hoger. Er zal nu alvast naar financiële mogelijkheden en bezuinigingen in de toekomst worden gekeken.

 

9.       Projectgroep Zuidland / Wijkplein

Bij de volgende wijkkrant wordt een enquête toegevoegd voor de naamgeving. Ook kan digitaal op de website Weidevenner worden gestemd.

Woensdag 11 september a.s. is de presentatie van de opening van het wijkplein.

Onderzoeken van vervoersmogelijkheden tussen de verschillende locaties wordt voorgelegd aan de afdeling Verkeer. Evt. wensen worden daarna aangegeven bij Stadsregio die het bepaalt.

Verandering van de demografie van Purmerend (vergrijzing) zou ook rekening mee moeten worden gehouden bij de kwaliteit van het vervoer.

 

10.   Voortgang redactie, projecten, clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep

Redactie:                    (Conny Dijkstra)

 1. Alles loopt goed.
 2. Kostenbesparing op webagency is gerealiseerd. Support uren zijn verlaagd tot 3 per kwartaal, dit was 9 per kwartaal. Kosten zijn nu €130,- per kwartaal. Kerngroep geeft compliment voor dit behaalde resultaat.

Projecten:                  (Loes van Vlijmen)

 1. 10-jarig bestaan van Brede school De Kraal is gevierd. Nieuwe Jeu de Boules baan is klaar en is in gebruik genomen. Er staan leuke gekleurde bankjes bij en een mooi informatiebord is opgehangen. Openingstijden: woensdag en vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.
 2. Adoptiebakken zijn gecontroleerd. Eén was niet in orde vanwege financiële problemen. Er is een eenmalige financiële ondersteuning verstrekt van €62,50 tegen inlevering van aankoopbonnen.
 3. Voor de officiële openingsdag van de tijdelijke mini-binnentuin nabij de bouwkeet worden geen bewoners uitgenodigd omdat de termijn daarvoor te kort is. Er wordt een bericht op de Weidevenner website geplaatst. Er wordt gewerkt aan de huisstijl en het logo.
 4. Streven is om de projecten rondom de scholen de Weide en Marimba uit te voeren in 2014.

Clup Welzijn:           (Misja Horsthuis)

 1. Er komt een bewonersavond over de speelplek van de Burnousstraat.
 2. Gesprek met de laatste bewoner van de Rocky Mountainstraat. Het resultaat is dat de schommel verplaatst kan worden. Bewoners worden geïnformeerd.
 3. Speelvoorzieningen bij de Falconstraat worden niet gewijzigd. Bewoners worden geïnformeerd. Er wordt nog wel gekeken naar sociale oplossingen.
 4. Verschillende speelplekken in de wijk moeten worden vernieuwd. Bij verandering wordt het demografische aspect in de omgeving van de speelplekken meegenomen en bekeken of er ander soort speeltoestellen moeten komen.
 5. Bouw van Londenhaven is vertraagd door faillissement van Deurwaarder en overname door HSB.

Stedelijke kerngroep:          (Gerard Schotsman)

Vergadering van dinsdag 18 juni 2013 is geannuleerd.

Dinsdag 25 juni j.l. is bijeenkomst geweest met de Gemeente. Per kerngroep mochten 3 leden deelnemen. Van de kerngroep Weidevenne waren Gerard Schotsman, Loes van Vlijmen en Conny Dijkstra aanwezig. Het was een constructieve bijeenkomst. Onderdeel was een brainstormsessie, waarbij alle aanwezigen in verschillende groepen werden ingedeeld. In de subgroepen werden punten besproken als hoe communiceren met elkaar, status kerngroep, wijze van samenwerken en verandering daarvan t.o.v. het verleden.  Het was een positieve bijeenkomst met goede resultaten en een goede basis voor de toekomst.

 

11.   Rondvraag

Er zijn geen rondvragen.

 

12.   Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 4 september 2013

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten.

Volgende vergadering vindt plaats op woensdag  4 september 2013, locatie de Orangerie van Gebouw Zuidland.

  

 Aktielijst

 

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
15-05-13

4a

Reacties   n.a.v. notulen Melkwegtunnel Edwin Färber
15-05-13

4b

Reacties   n.a.v. notulen Sportschool Conny Dijkstra
15-05-13

5

Enquête   “Bewoners hebben inspraak” Afscheidscadeau

St. Weidevenne

Werkgroep Vormgeving
15-05-13

8

Projectgroep Zuidland /   Wijkplein Denktank, naam Projectgroep

Besluitenlijst

 

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp
 

   
 

   
26-05-13

6

Aanpassen   regels en richtlijnen wijkbudget Regels +   informeren bewoners
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *