Notulen wijkkerngroepvergadering van 27 augustus 2014

22/10/2014

 

Notulen Wijkkerngroep vergadering van 27 augustus 2014

Aanwezig:  Gerard Schotsman ( voorzitter), Fons Spaaij, Fons Verdurmen, Jacques van Pelt, Loes van Vlijmen, Marion Gommers (notuliste), Misja Horsthuis (Clup), Edwin Färber (wijkmanager), Peter Bouwer (wijkagent), Bas Bakker (wijkagent), Kitty Awondatu (bedrijfsleider Heel Europa)

Afwezig met bericht:  Conny Dijkstra, Frans Prinsen, Harry Both, Geoffrey Nijenhuis (Wijkwethouder)

Locatie:     Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:    19.30 uur – 21.30 uur

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 4. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 2 juli 2014
 5. Verkeersmeting Amazonelaan
 6. Jaarverslag kerngroep 2013
 7. Herinrichting/opening tuin Brede school De Weide
 8. Afscheidscadeau van Stichting Weidevenne
 9. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep
 10. Rondvraag
 11. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 22 oktober 2014

 

1.    Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Agenda wordt goedgekeurd.

Mevrouw Kitty Awondatu komt kennismaken en zij stelt zichzelf voor. Zij is werkzaam als bedrijfsleider bij Heel Europa en werkt met sommige projecten (zoals start bouw, oplevering bouw etc.) met de kerngroep en clup Welzijn samen.

 

2.    Mededelingen

Fons Spaaij:

Per 01-11-2014 gaat de BOR (Brommers op de Rijbaan) starten en gaan brommers in Purmerend op de wijkontsluitingswegen, waar de fietspaden gescheiden zijn van de rijbaan, op de rijbaan en niet meer op het fietspad rijden. Het is een landelijk voorstel, dat nu door de gemeente Purmerend is uitgewerkt en wordt nu ingevoerd. De gemeente heeft reeds eerder het voorstel voor de Weidevenne aan de wijkkerngroep voorgelegd. Daarop zijn door ons een paar punten voor wijziging ingebracht. Die zijn ingepast in het nieuwe voorstel. Bij de vernieuwing van het kruispunt Jaagweg/Laan der Continenten is er gelijk rekening mee gehouden en de weg ervoor ingericht.

Edwin Färber:

Vestiging Islamitische basisschool De Roos: 26-08-2014 is de 2e bijeenkomst met de klankbordgroep geweest over de verkeerssituatie bij brede school De Kraal met betrekking tot de komst van de Islamitische basisschool De Roos. De  inhoud van de opdrachtformulering voor uitvoering van het verkeerskundige onderzoek is besproken. Er zijn een aantal afspraken gemaakt. Bewoners hebben invloed op de keuze van het bureau. Planning: september opdracht verlening, oktober uitvoering onderzoek, januari 2015 indienen onderzoek bij de gemeenteraad.

Inrichting van de buitenruimte bij Londonhaven

Is gestart. Voor 1 oktober moet het klaar zijn. Tijdens de gehouden bewonersbijeenkomst zijn afspraken gemaakt over de trap, speelvoorziening en het groen, waarmee de gemeente akkoord is gegaan.

 Parkeren omgeving Wolgalaan/Kop van West / Pireushaven:

Bewoners zijn met wethouder Krieger de wijk in gegaan en hebben een vragenlijst opgesteld. Er is nog geen reactie op. Er is nu al een parkeerprobleem, wat groter zal worden na oplevering van Heel Europa. Eind november moet er een besluit over worden genomen.

Gerard Schotsman:

Sociaal wijkteam heeft een smoelenboek uitgegeven. Besluit: In het interne smoelenboek worden ook de dagelijkse bestuursleden van de kerngroep geplaatst.

 

3.     Ingekomen stukken (zie bijlage) / uitgaande stukken 

Lijst met ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. Stukken zijn naar de betrokken personen doorgestuurd. Geen actie door kerngroep nodig.

 

4.     Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 2 juli 2014

Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste Margreet Schotsman goedgekeurd.  Aktiepunten “Voortgang Projecten” en “Verkeersveiligheid Amazonelaan” zijn afgehandeld.

 

5.     Verkeersmeting Amazonelaan Besluit.

Fons Spaaij heeft een overzicht van de activiteiten tot nu toe en een begroting van de kosten opgesteld. Eind september starten de bewoners met een enquête.

Besluit: Kerngroep gaat akkoord met uitvoering van de snelheidsmeting en voldoet de kosten ad € 833,10. Er wordt tweezijdig, 24 uur, d.m.v. lussen gemeten. Metingsperiode is 14 dagen. Meting zal voor of na de herfstvakantie  plaatsvinden. Onderzoeksrapport moet in november klaar zijn.

 

6.    Jaarverslag kerngroep 2013 

Besluit: Jaarverslag kerngroep 2013 wordt goedgekeurd. Complimenten aan Gerard Schotsman voor het opstellen.

 

7.    Herinrichting/opening tuin Brede school De Weide  

Gemeente heeft schriftelijk toegezegd dat herinrichting van de tuin van de Brede school De Weide in de herfstvakantie zal plaatsvinden. Na de herfstvakantie kan een feestelijke opening worden gepland. Werkgroep met daarin Loes van Vlijmen, Frans Prinsen, Misja Horsthuis en Esther Brun, zal de feestelijke opening organiseren.

 

8.    Afscheidscadeau van Stichting Weidevenne

Er was gepland om rotondes aan te besteden. Dit proces is nog niet gestart. Voor besteding van het afscheidscadeau is het mogelijk geworden om een rotonde te adopteren.

Besluit: kerngroep gaat akkoord met adoptie van verfraaiing van de rotonde bij Convento. Motivatie; zowel de Stichting Weidevenne, de kerngroep, als de bewoners staan achter het idee. Inrichting van de rotonde zal later worden bepaald. Wellicht een wereldbol samen met beplanting. Er zal naar sponsoring moeten worden gezocht voor jaarlijks onderhoud. Bewoners zullen bij het project worden betrokken. Aspect verkeersveiligheid moet op gelet worden. Note: i.v.m. verkeersveiligheid is het midden van een rotonde vaak hoog, zodat de overkant niet kan worden gezien en de snelheid daardoor wordt verlaagd.

 

9.   Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep

Redactie:                    (Conny Dijkstra)

 1. Journalistiek: Besluit: i.v.m. steeds hogere werkdruk wordt besloten om een vacature uit te zetten om een vrijwilliger of stagiaire voor de redactie aan te trekken om journalistieke taken en opmaak van de wijkkrant over te nemen. Tot een vrijwilliger is aangesteld wordt de opmaak van de wijkkrant tijdelijk uitbesteed aan Fred Berga. Kosten ad € 160,- per wijkkrant. Duur uitbesteding maximaal half jaar. Dan evaluatie en nieuw besluit indien nog geen vrijwilliger of stagiaire is aangetrokken.
 2. Website Weidevenner: Nieuwe website is ook weer gehackt. Er wordt aan verbetering gewerkt.
 3. Werkzaamheden website Weidevenner: Besluit: i.v.m. hogere werkdruk wordt het bijhouden van de website en moderaten tijdelijk uitbesteed aan Shirley Ann. Kosten ad € 120,- per maand.
 4. Besparing: kernwerk weidevenner is eraf. Onderhoud is omlaag gegaan van € 1800,- naar € 1100 per jaar.

Projecten:                  (Loes van Vlijmen)

a.  Nieuwe aanbiedplaatsen van de containers op de Suezweg: dit wordt bepaald in samenwerking met afdeling Handhaving van de gemeente. Voorstel ligt bij de gemeente. Er is nog geen besluit over genomen. Er zijn aanpassingen aan de plantvlakken nodig. De wijkkerngroep is betrokken bij het voorstel voor een andere locatie van de aanbiedplaats Suezweg. Daarbij is door ons een enquête gehouden. Duurt lang voor dat besluit voor verandering aanbiedplaats is genomen. Daarom hebben wij voorgesteld de bewoners te informeren over de voortgang van het project.Brief met uitleg zal worden bezorgd bij betrokken bewoners.

b.  Aanvraag adoptiebakken; plaatsing van adoptiebakken wordt niet meer door de gemeente geregeld. Dit is bij de kerngroepen gelegd. Er zitten wel haken en ogen aan, zoals uniformiteit van de plantenbakken. Besluit: Adoptiebakken zullen in eigen hand worden genomen. De wijze waarop wordt later besloten. Actie; Er wordt onderzocht door navraag bij de andere kerngroepen, of er in de wijken nog lege of slecht onderhouden plantenbakken staan die weg moeten. Zo ja, dan kan de kerngroep deze overnemen.

c.  Borghesepark: verzoek herinrichting omdat er niet kan worden gemaaid: besloten is dit niet te honoreren. Edwin Färber zal de bewoners informeren.

d.  Plantvlakken op 1e stuk van de Suezweg; bewoonster heeft voorgesteld voor verfraaiing van een aantal plantvlakken en wil deze adopteren, mits grondverbetering. Er wordt nu overlegd met de groenbeheerder. Verschillende mogelijkheden zijn er: standaard inrichting, bewoners bepalen zelf, of een gezamenlijke bepaling.

Clup Welzijn:           (Misja Horsthuis)

Herinrichting speelterreinen bij Marimba; 09-09-2014 wordt een bewonersavond gehouden over de herinrichting van de speelterreinen rondom De Marimba en Partou. Doel is om uit het opgestelde conceptplan voor uitvoering de belangrijkste onderdelen te kiezen. Uitvoering van het gehele plan is financieel niet haalbaar.

Speelplaats Rocky Mountainstraat: speelplaats is heringericht en bewoners zijn tevreden.

 

10     Stedelijke kerngroep:          (Gerard Schotsman)

Geen vermeldingen.

 

11.    Rondvraag

Loes van Vlijmen: Zullen we een feestelijke opening na oplevering van Heel Europa plannen? Aktie: Ja, er wordt een werkgroep geformeerd die het gaat organiseren.

Edwin Färber: is het mogelijk op een aantal locaties de eenjarige beplanting te vervangen door vaste nieuwe beplanting waarbij nieuwe technieken worden gebruikt? Dit zou door het wijkmanagement worden gefinancierd, tot aan een maximum bedrag. Aktie: Loes van Vlijmen zal over de locaties nadenken en hierop terug komen.

Is het handig om bij projecten als de Kop van West vanaf de start de kerngroep erbij te betrekken? Ja, indien de kerngroep een toegevoegde waarde kan leveren.

 

12    Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 22 oktober 2014

Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 22 oktober 2014, locatie de Orangerie van Gebouw Zuidland.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

Aktielijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
15-05-201319-02-201409-04-2014 57 Enquête “Bewoners hebben inspraakAfscheidscadeau St. Weidevenne Afscheidscadeau St. Weidevenne Werkgroep Vormgeving
08-01-2014 19-02-201409-04-2014 6 Herinrichting tuin Brede School De Weide Voortgang Loes van Vlijmen / Misja Horsthuis
08-01-2014 8 Hoe promoten we de wijkkerngroep? Ideeën Dagelijks Bestuur
27-08-2014 9 Projecten Adoptie plantenbakken Loes van VlijmenFons Spaaij
27-08-2014 10 Rondvraag Organisatie opening Heel Europa Werkgroep
27-08-2014 10 Rondvraag Beplanting financiering wijkmanagement Loes van Vlijmen

 

Besluitenlijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp
27-08-2014 5 Verkeersmeting Amazonelaan Uitvoering snelheidsmeting
27-08-2014 6 Jaarverslag kerngroep 2013 Jaarverslag
27-08-2014 8 Afscheidscadeau St. Weidevenne Adoptie rotonde
27-08-2014 9 Redactie Vacature vrijwilliger/stagiaire + uitbesteding journalistieke werkzaamheden
27-08-2014 9 Redactie Uitbesteding website werkzaamheden
27-08-2014 9 Projecten Adoptie plantenbakken

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *