Notulen wijkkerngroepvergadering van 2 juli 2014

27/08/2014

Notulen Wijkkerngroepvergadering Weidevenne

2 juli 2014

 

Aanwezig: Gerard Schotsman (voorzitter), Fons Verdurmen, Frans Prinsen, Loes van Vlijmen, Harry Both, Edwin Färber (wijkmanager), Roald Helm (voormalig wijkwethouder Weidevenne), Geoffrey Nijenhuis (wijkwethouder), Peter Bouwer (politie), Fons Spaaij, Conny Dijkstra

Notuliste: Margreet Schotsman (De vaste notuliste Marion heeft een verjaardag en is afwezig)

Afwezig met bericht: Misha Horsthuis (Clup) en Jaques van Pelt

 

1.   Opening

De vergadering wordt geopend. Er worden geen nieuwe agendapunten toegevoegd.

Roald Helm bedankt iedereen voor de samenwerking van de afgelopen 4 jaar en heeft het als heel prettig ervaren. Hij heeft nu ook een ander pakket als wethouder. Als wijkwethouder heeft hij nu de wijk Wheermolen. Hij vindt het jammer, dat hij niet meer de wijk Weidevenne heeft, maar dat is in goed overleg gebeurd. Hij vindt, dat er door de leden ontzettend veel werk wordt verzet en heeft altijd met plezier de vergaderingen bijgewoond. Hij was verbaasd over de commotie die is ontstaan rondom de vestiging van de Islamitische school, herkende daar zijn wijk niet in.

Er is een voorstelrondje voor de nieuwe wijkwethouder Geoffrey Nijenhuis.

Gerard vertelt aan Geoffrey iets over het ontstaan van de wijkkerngroep.

Geoffrey vertelt ook iets over zichzelf. Hij woont sinds 2011 in de Weidevenne en al zijn hele leven in Purmerend. Hij is sinds het vertrek van Mona Keizer wethouder in Purmerend. Hij wilde graag de wijkwethouder van Weidevenne worden.

 

2.   Mededelingen:

Fons: meldingen moeten voortaan altijd via het KCC. Rechtstreeks melden aan de desbetreffende afdeling mag niet meer. Meldingen kunnen ook digitaal worden gedaan, dan moet wel in de gaten gehouden worden, dat er binnen een paar weken bericht op terugkomt.

Fons wil graag een mailadres bij de projecten van de gemeente waarop je als bewoner kunt reageren als je een melding wilt doen. Voor calamiteiten is de gemeente dag en nacht bereikbaar.

Afgelopen maandag was er persvoorlichting over de kruising Jaagweg-Gorslaan. De kruising wordt totaal afgesloten, ook voor voetgangers. Tijdens de uitvoering gaan alle bus sluizen open.

Fons heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid om een pontje te laten varen. Te duur. Na gereedkomen wordt ook een overdekte fietsenstalling bij de bushalte gerealiseerd.

T.a.v. brommers op de rijweg blijft alles zoals eerder besloten.

Edwin: wat betreft de Islamitische school in de Nijlstraat: voorlopig komt de school in de Purmer Zuid aan het Koggenland.

Er komt een verkeersonderzoek voor Zambezilaan-Nijlstraat. In de commissie komt brede vertegenwoordiging van uit de wijk, 12 personen.

Betreffende het parkeren in de Havenbuurt: Daar is de gemeente nog steeds mee bezig. Genuahaven gaat open. Parkeerregulering lijkt de voor de hand liggende oplossing (parkeervergunningen). Er zijn vooral weinig parkeermogelijkheden bij Piraeushaven. We wachten de ontwikkelingen even af.

Bij Londonhaven is begonnen met aanleg van het binnenterrein. Er is nog overleg over de binnentuin en over de trap. Gehoopt wordt dat volgende week overeenstemming komt over de speeltoestellen. Er wordt daar ook een woonerf (2e in de Weidevenne) aangelegd. Kinderen moeten oversteken naar de speelplaats, dus de snelheid moet aangepast. Op een woonerf moet stapvoets worden gereden. Tussen nu en oktober moet het klaar zijn.

Connie wil daarover graag informatie voor de krant.

 

3.  In en uitgaande stukken.

Geen

 

4.   Notulen en actielijst:

Notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld met dank aan de notulist.

Actielijst:

Enquête bewoners en afscheidscadeau, tuin, wijkkerngroep komen allemaal aan de orde in de vergadering.

Voortgang projecten:

Op Antwerpenhaven wordt vaak over het voetpad gereden door bewoners van het RIBW. Edwin onderzoekt dat. Punt 10 van de actielijst blijft staan.

Herinrichting Brede School staat op de agenda.

Nummer 8 is afgehandeld.

 

5.   Verkeersveiligheid Amazonelaan:

Bewoners zijn op de vergadering geweest om te zeggen dat vanuit de wijk naar de Rotonde te snel wordt gereden en hebben verzocht om het digitale smiley bord (dsb) te verzetten naar de overkant van de weg, want niet bij het inkomen maar bij het uitgaan van de wijk wordt te snel gereden. (De weg leent zich hiervoor ook, omdat er geen kruisende wegen zijn.)

De gemeente heeft hierop gereageerd. De brief wordt voorgelezen. Conclusie is, dat er geen dsb komt bij uitgaand verkeer.

De mening van de kerngroep staat haaks op die van de vakgroep.

Edwin licht toe, dat er op dit moment toch niet geregistreerd wordt, dus dat we er nu ook niets aan hebben.

Wel hebben we de mogelijkheid om de snelheid zelf te laten meten, maar daar zijn kosten aan verbonden.

Fons Verdurmen vindt in ieder geval de inrichting van de straat verkeerd, omdat de auto’s schuin parkeren kan dat bij uitrijden gevaarlijke situaties opleveren.

Edwin: laatste meting was in 2011. Incidenteel zijn er extremen gemeten, maar de gemiddelde snelheid was 44 km.

Loes vraagt wat de gemeente doet als de snelheid te hoog is. Edwin zegt, dat er geen geld voor herinrichting is en omdat de bus er ook doorheen rijdt kunnen geen drempels geplaatst worden.

Dus weten we dat zelfs na meten er niets aan kan worden gedaan.

Er is in de situatie weinig veranderd sinds 2011.

Peter Bouwer zegt, dat er daar geen radar geplaatst kan worden, omdat er een kromming in de weg zit. Maar wel moet gekeken worden naar handhaving. Hij denkt, dat er in de late uren en in de weekends te hard wordt gereden.

Fons Spaaij wil graag een meting om vast te stellen of er echt te hard wordt gereden en wanneer. Harry wil weten wat er tot nu toe voor ongelukken gebeurd zijn en of die weg echt gevaarlijk is.

Bob geeft aan, dat er weinig incidenten geweest zijn. Aan de bewoners is gevraagd om te inventariseren. De verkeersouders van De Nieuw Wereld zijn er mee bezig.

We kunnen e.e.a. naar de bewoners communiceren, zodat ze weten, dat we er aandacht aan besteden.

De kosten van een meting zijn ongeveer € 1000,-. De vraag is wel, of het zin heeft om geld uit te geven als je van te voren weet, dat er niets aan gedaan kan worden.

Fons Verdurmen: Misschien kan met markeringen aangegeven worden dat mensen snelheid moeten terugnemen, maar op de lange duur helpt dit vermoedelijk niet.

Roald vraagt of en hoe een flexibele drempel werkt. Dit schijnt geen effect te hebben.

De vergadering is er toch voor (met 4 stemmen voor en 3 tegen) om een meting te laten verrichten. We kunnen dan met gegevens in de hand naar de bewoners reageren. Wel wordt nog geïnventariseerd wat het gaat kosten. Fons zal contact opnamen met de contactgroep om te horen wat zij hebben gedaan.

 

6.   Herinrichting tuin Brede School de Weide.

Loes heeft daar veel tijd in gestoken. Er is contact over geweest met de heer van Hes. We hebben van hem de garantie gekregen, dat de tuin voor de herfstvakantie klaar is. Hij heeft gemaild, dat de werkzaamheden na de zomervakantie starten en klaar zijn voor 14 oktober.

Gaan we na deze garantie ook het geld meteen betalen?

Loes heeft contact gehad met Misha en die wil een afspraak met Esther Brun de ontwerpster regelen, maar dat moet wel voor dinsdag. Aan de hand van dit gesprek kan het geld worden overgemaakt. Als die afspraak niet lukt, laat Loes het weten.

De opening van de tuin moet met wat feestelijkheden gepaard gaan , ook naar wijk Europa toe, omdat we daar tot nu toe weinig contact mee hebben. Hoe en wat?

Eind van de maand dan wordt er overlegd. In de commissie komen Harry, Frans, Loes en

Gerard

Met de schoolleiding wordt hierover contact opgenomen.

 

7.   Afscheidscadeau Stichting Weidevenne

De gemeente heeft bericht gestuurd over de 2 voorstellen. De wereldbol op de rotonde staat nog open, maar de rotondes worden ook verpacht, dus daar moet nog over gesproken worden. Groen langs Laan de Continenten is afgewezen.

Er is een nieuw voorstel: Videowall met waterval in samenwerking met de winkeliersvereniging plaatsen bij het Winkelcentrum. Mario Stellenbosch, secretaris van de winkeliersvereniging, heeft het ingebracht in het bestuur. Niets meer van gehoord.

Roald weet niet of de gemeente hier wel een vergunning voor geeft. Ook Edwin geeft dit aan dat daar haken en ogen aan zitten.

De oproep in de wijkkrant en op de website blijft staan.

 

8.   Wijkkrant

Door de gemeente is onder het internetpanel een enquête uitgezet over het lezen van de wijkkrant op papier. Er is in de stedelijke kerngroep besloten deze vragen vanuit de wijkkerngroepen ook in de wijkkranten te plaatsen. Er zijn 2 mensen mee bezig. We hopen aan het eind van het jaar duidelijkheid te hebben over de belangstelling voor de wijkkrant, zowel digitaal als op papier.

 

9.   Voortgang website

Alles is overgezet naar dropbox, zodat alles weer duidelijk is. Er komt nog een werkbeschrijving. We vertrouwen, dat alles goed komt en dat alles weer op zijn plaats staat. Er gaan soms geen html mails open en Connie vraagt aan Edwin of hij daar iets aan kan doen. Hij gaat dat doen.

 

10.  Voortgang redactie, projecten, Clup en Stedelijke kerngroepAlles loopt goed, maar iedereen heeft het druk met zijn eigen baan. We gaan proberen om wat te herschikken, zodat de druk bij Connie minder wordt.

Voortgang redactie:

Edwin wil graag weten hoeveel reacties er op de Roos zijn gekomen.

Connie denkt dat er weinig commentaar is, omdat er ook geen stuk over geschreven is.

Edwin vindt, dat de website te weinig bekend is bij de bewoners. Connie geeft hierop aan, dat Facebook de website lijkt over te nemen. We staan op Facebook als: “Wij Weidevenners”.

Projecten:

Mevr. Weijers hoek Amazonelaan Falconstraat wil graag en adoptiebak. Dit zou wel leuk staan. Loes vraagt Fons even naar de mogelijkheden te kijken. Als ze beiden vinden dat het kan, moet er een aanvraagformulier ingestuurd worden. Er is een nieuw formulier. Gerard stuurt Loes een formulier. Edwin kijkt nog na hoe het gaat met zo’n adoptiebak.

Borgheseflat: Daar wordt nooit gemaaid, omdat de maaimachine niet bij de stenen rand kan. Ze willen daar graag een border. De gemeente zou dat dan moeten beplanten en betalen. Er staan wel 2 adoptiebakken. Edwin vraag of ze dit verzoek naar hem wil mailen. Hij laat nog weten bij wie dat verzoek terecht komt. Sylvia de Blij gaat daarover.

Bij Springfontein staan bakken, waar het groen voor 70% dood is. Loes maakt daar een inventarisatie van en een rapportje en geeft dat aan Edwin.

Stedelijke kerngroep:

Er komt een nieuw declaratiesysteem, waarvan we hopen, dat alles wat sneller zal gaan. Hierover was discussie in de Stedelijke Kerngroep. Gerard heeft de regels zoals wij die hebben weer opgestuurd. Dat werkt bij ons prima.

 

11.  Rondvraag. Niemand heeft iets voor de rondvraag.

 

12.  Volgende vergadering is in afwijking tot voorgaande melding vastgesteld op 27 augustus 2014

 

Aktielijst

 

 

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
15-05-201319-02-2014

09-04-2014

7

Enquête “Bewoners hebben inspraakAfscheidscadeau St. Weidevenne Afscheidscadeau St. Weidevenne Werkgroep Vormgeving
08-01-2014 19-02-201409-04-2014 6 Herinrichting tuin Brede School De Weide Voortgang Loes van Vlijmen / Misja Horsthuis
08-01-2014 8 Hoe promoten we de wijkkerngroep? Ideeën Dagelijks Bestuur
08-01-2014 10 Voortgang Projecten Overlast fietsers en bromfietsers bij Antwerpenhaven Wijkmanager
19-02-2014 8 Verkeersveiligheid Amazonelaan Overschrijding maximum snelheid Gerard Schotsman en Fons Spaaij

 

 

Besluitenlijst

 

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *