Notulen wijkkerngroepvergadering van 17 oktober 2012

29/11/2012

 

 

Notulen Wijkkerngroep vergadering van 17 oktober 2012

Aanwezig:  Gerard Schotsman ( voorzitter), Loes van Vlijmen, Fons Spaaij, Fons Verdurmen, Harry Both, Marianne Klein (Clup), Edwin Färber, Peter Bouwer, Conny Dijkstra, Greetje Schotsman (eenmalig notulist)

Belangstellenden:   Dhr Jacques van Pelt, dhr Frans Prinsen

Afwezig met bericht:   Astrid Lubbers

Agenda

 

 1. Opening  en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen  stukken/uitgaande stukken                                                               Zie      bijlage
 4. Notulen  en aktielijst van 5 september
 5. Voortgang  video project shoot-lab
 6. Voortgang  Origamistraat
 7. Hondenbeleid in deel Europa
 8. Brommers  zo veel mogelijk op de rijbaan in Purmerend
 9. Voorstel  vergaderdata 2013                                                                                Zie      bijlage
 10. Publicatie  in info gids Purmerend
 11. Data opslag voor kerngroep/redactie
 12. Onderzoek  wijkplein
 13. Voortgang  redactie, projecten en stedelijke kerngroep
 14. Rondvraag
 15. Volgende  vergadering woensdag 28 november 2012

 

 

 1. Opening  en vaststellen agenda

De heer van Pelt en de heer Prinsen worden welkom geheten als eventueel nieuwe leden. Zij stellen zich voor. Voorstelrondje van de overige leden.

Geen aanvullingen op de agenda

 

 1. Mededelingen

Fons Verdurmen moet half negen weg en Peter Brouwer ook. Edwin gaat weg als zijn punten aan de orde zijn geweest. Punt hondenbeleid gaat daarom naar voren.

In het gebied bij Rotterdamhaven enz. wordt een bewonersavond georganiseerd i.v.m. de ontwikkelingen in de wijk, die bijna klaar. Er zijn veel dingen, die overlegd moeten worden om te voorkomen, dat mensen gaan klagen over zaken, die nog op het programma staan.

Zoals:

 • De Melkwegbrug is een succes, maar er zijn gevolgen voor parkeren.
 • De plannen van de kop van West zijn nog niet geheel klaar. De bussluis gaat wel binnenkort in bedrijf.
 • Er is nog geen datum voor het overleg  vastgesteld.

Peter  Bouwer is er 28 november niet.

Clup: de bankjes op het Semerusplein zijn geplaatst. Ze zien er prachtig uit.

Per 1 november wordt het jeugdplan rondom de Marimba uitgevoerd. Zijn er mensen, die hun tuinen open willen stellen. Deze vraag komt op de website.

 

 1. Ingekomen  stukken en uitgaande stukken.                                                                      Zie bijlage

Alle vragen op de website worden meteen behandeld

 

 1. Notulen  en actielijst van 5 september

Opmerkingen: geen

Geen punten op de actielijst . Notulen worden onder dankzegging goedgekeurd.

 

 1. Voortgang  video project Shootlab

Het D.B. heeft de proefvideo gezien. Ziet er goed uit. De boodschap komt goed over. Er moet nog wat in de wijk opgenomen worden en een interview met de voorzitter van de redactie van de wijkkrant. Hier wordt aan gewerkt. Ze willen ook nog een opname van de wijkkerngroep vergadering. Ging vanavond helaas niet door, omdat alle ploegen bezet zijn. Dit neemt ongeveer 15 minuten in beslag.  Conny stelt voor om dat voor of tijdens het spreekuur van de wethouder te doen op woensdag 24 oktober. Iedereen gaat akkoord. Graag om kwart over 6 aanwezig mits natuurlijk de ploeg van Shootlab kan. Reservedatum 5 november om 17.00 uur. Alle extra werk wordt binnen het bestaande budget uitgevoerd.

 

 1. Voortgang  Origamistraat

Edwin heeft geïnformeerd, waarom het zo lang duurt voordat er actie wordt ondernomen. Er blijkt een probleem te ontstaan bij het ophalen van huisvuil. Het wachten is op antwoord van de huisvuilophaaldienst. Op die plaatsen kan 2 dagen niet geparkeerd worden. Technisch is het natuurlijk mogelijk. Maar we wachten al meer dan 1,5 jaar op antwoord en de gemeente blijft dus weer in gebreke. Alles is al tot in detail uitgewerkt. De vraag blijft:“Waarom heeft dit zo lang moeten duren.” Daar is geen goed antwoord op. De kerngroep heeft eigenlijk geen geduld meer. Het gebeurt te vaak, dat er brieven niet binnen de afgesproken tijd worden beantwoord. Wij klagen dus terecht. De vraag is, of we ons ongenoegen kenbaar moeten maken.  De kerngroep wil een brief sturen aan college en raadsleden. Na overleg  wachten tot maandag met het verzenden van de brief. Dan heeft Roald Helm de vraag intern aan de orde gesteld en krijgen we een antwoord.

 

 1. Hondenbeleid in deel Europa

De bewoners hebben vragen over de vaststelling van het hondenbeleid In de deelwijk Europa. De vraag is doorgestuurd naar de betreffende ambtenaar. Men wacht een evaluatie af. Er is advies gegeven over de regels in dat kwadrant. Zolang er geen nieuw beleid is vastgesteld, geldt het oude beleid. Dit moet wel gecommuniceerd worden naar bewoners. Er zijn geen voorzieningen voor honden in het kwadrant Europa. De kerngroep zal een brief schrijven hierover aan Rob Riemersma van de gemeente.

 

8.  Brommers  zo veel mogelijk op de rijbaan

Er is hier al een jaar geleden over gesproken. Het verkeersteam is hier positief over en heeft een plan klaar. Er moet naar de mogelijkheden gekeken worden. De financiën vormen een probleem.   Edwin laat het plan zien, zoals dat er nu ligt. Hij licht dat toe.  Voor zowel fietsers als bromfietsers zou het dan veiliger worden. Aanpassingen zijn kostbaar, De vraag is, of de kerngroep meebetalen.  Hier kan niet ter plekke over worden beslist. Eerst moet het plan bestudeerd worden.  Fons V vindt het plan onvoldoende. Bij de schietvereniging ontbreekt rijbaansignalering waar de brommers moeten oversteken. Fons zal het plan zorgvuldig bestuderen en advies uitbrengen, zodat er voor 8 november aan de gemeente uitsluitsel kan worden gegeven over de eventuele bijdrage van de Wijkkerngroep. Er worden wat alternatieven besproken. Conny heeft een foto gemaakt van het plan en zal dit aan de leden toesturen. Roald Helm heeft Fons V de naam gegeven van degene die het plan BOR (bromfiets op de rijbaan) behandelt en hij zal contact met hem opnemen. Misschien is het mogelijk om samen met de Gors een bijdrage te leveren uit het wijkbudget.  Harry vraagt of er ook is nagedacht over de geluidsoverlast die brommers op de rijbaan gaan geven. Wordt meegenomen in het overleg, want er moet geen gezeur achteraf komen.  Harry zal ook zijn achterban even raadplegen over de geluidsoverlast.   De voorzitter stelt voor om geld toe te zeggen, als er een goede veilige oplossing komt. Fons Verdurmen zal dit meenemen in zijn overleg en op zijn argumenten zal worden besloten.  Er wordt gevraagd, of de Smileys werken, die de snelheid van de auto’s aangeven. Veel mensen passen hun snelheid aan bij het zien van de Smileys. Als de kerngroep dat belangrijk vindt, kan een Smiley geplaatst worden, kosten € 8000.-.

 

9.  Voorstel vergaderdata 2013                                                                                                           Zie bijlage

De vergaderingen blijven op woensdag om de 6 weken. Conform schema.

 

10. Publicatie  informatiegids gemeente.

Geen toevoegingen aan wat al is doorgegeven. Over  de advertentie zal Rodi contact opnemen.  Conny houdt in de gaten, of er inderdaad contact wordt opgenomen door Rodi.

 

11. Data  opslag voor kerngroep/redactie

De dataopslag is verhoogd tot 25 Gb. Extra kosten € 2.38/maand. Conny is er blij mee.

 

12. Onderzoek  wijkplein.

Er komt een enquête in de wijkkrant.  Naar aanleiding hiervan kunnen  bewoners van Weidevenne  op een bijeenkomst op 19 november in  Zuidland praten over een ontmoetingsplek. Kosten € 100,- voor      zaalhuur.

 

13.  Voortgang redactie, projecten en stedelijke kerngroep

Redactie:

Special over de Melkwegbrug. Er heeft een stuk gestaan op de website. Leuke reactie ontvangen van VSF. De krant is helaas niet helemaal goed bezorgd door problemen bij de Baanstee. Het volgende nummer wordt door het oude team bezorgd, De special is met name in Centrum slecht bezorgd.  De Purmerend Totaal staat altijd op de website, de wijkkranten staan er eenmalig op (alleen de laatste maand) Gevraagd is aan de gemeente, of de oudere wijkkranten ook op de gemeentesite kunnen blijven staan. Roald geeft hierop als reactie, dat er slechts heel incidenteel teruggekeken wordt door bewoners, dus dat zou de reden van niet archiveren kunnen zijn.  Van Purmerend Totaal staan wel alle uitgaven op de site. Het is nog in behandeling bij de gemeente.  Onder aan de krant een tweets van bewoners?  Prima.  Aantal bezoekers in de zomer iets gedaald, bij de opening van de Melkwegbrug veel meer bezoekers van de website. Mooie foto’s. De countdown naar de opening van de brug op de website werd erg gewaardeerd. Interview met Monique(mozaïek bank) komt in de krant. Zij krijgt als dank voor haar inzet een bloemetje van de wijkkerngroep.  De bank wordt binnenkort opgeleverd. De speeltoestellen worden ook spoedig geplaatst..  Erik Kooiman heeft samen met Clup een workshop Graffiti georganiseerd. Het doel was om een grote W en Weidevenner op de graffiti muur neet te zetten. Dit zou  de van de opening van de Melkwegbrug gebeuren, maar toen regende het en dan houdt de verf niet. Daarom is het uitgesteld naar zondag. Er waren deelnemers genoeg. De foto’s komen op de website.

Interview met Roald Helm over bewonersparticipatie komt in de krant.

Een pagina met kerstwensen van bewoners komt in de laatste krant Van dit jaar. Een oproep hiervoor komt in krant nr. 7

Fons Spaaij:

Is naar de bijeenkomst van de gemeente geweest over de verkeersherinrichting van de binnenstad. Tweerichtingsverkeer wordt hersteld. Alle belanghebbenden waren daar. Er wordt nog verder overleg gepleegd. Ook lag er, in het kader van de herinrichting, een voorstel over het houden van de warenmarkt op de Koemarkt. Dit werd unaniem door de handelaren afgewezen. Ook de fietsparkeermogelijkheden komen aan de orde. De situatie bij de verbouwing van het Tramplein kan van invloed zijn op de verkeerssituatie rondom de Melkwegbrug.

Stedelijke kerngroep:

De vergadering voor 18 oktober is afgezegd.

 

14. Rondvraag

Geen opmerkingen

 

15. Volgende vergadering 28 november 2012

 

 

Aktielijst

10.          Publicatie info gids Purmerend

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *