Notulen wijkkerngroepvergadering van 15 mei 2013

28/06/2013

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 15 mei 2013

Aanwezig: Gerard Schotsman ( voorzitter), Conny Dijkstra, Fons Spaaij, Frans Prinsen, Harry Both, Jacques van Pelt, Loes van Vlijmen, Marion Gommers (notuliste), Misja Horsthuis (Clup Welzijn), Edwin Färber (Wijkmanager),

Afwezig met bericht: Fons Verdurmen, Peter Bouwer, Roald Helm (Wethouder)

Locatie:  Brasserie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:  19.30 uur – 21.30 uur

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken / uitgaande  stukken
 4. Notulen en actielijst d.d. 3 april 2013
 5. Enquête “Bewoners hebben inspraak”
 6. Overleg College B&W d.d. 25 juni 2013
 7. Digitale wijkkrant
 8. Projectgroep Zuidland / Wijkplein
 9. Voortgang redactie, projecten, Stedelijke Kerngroep en Clup Welzijn
 10. Rondvraag
 11. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 26 juni 2013

 

1.       Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, Agenda wordt goedgekeurd. Bij agendapunt 9 wordt Clup Welzijn toegevoegd.

Edwin Färber wordt in het bijzonder hartelijk welkom geheten, na een periode van afwezigheid wegens ziekte.

2.       Mededelingen

 1. Fons Spaaij: Werkzaamheden in de Origamistraat zijn gestart.
 2. Edwin Färber: Na het openen van de Melkwegbrug zijn steeds meer klachten ontvangen over vandalisme (vernielingen van tuinen en bloembakken) op de route vanaf (uitgaans)centrum/Melkwegbrug richting Lissabonhaven-Barcelonahaven. Overlast concentreerde zich eerst meer langs de route vanaf de Jan Blankenbrug.

Maatregelen die worden genomen: Inzetten van extra inspanning, twitterbericht, informatie brief aan bewoners in dat gebied sturen, met het advies extra op te letten. Dit weekend is er kermis, luilak en het is Pinksteren en is de kans op vernielingen groter. Edwin Färber: dinsdag 20 mei a.s. is er een Audit van het Keurmerk Veilig Ondernemen bij het winkelcentrum Weidevenne op het Damplein. Na goedkeuring en het voldoen aan de veiligheidsnormen kan de eerste ster worden uitgereikt.

3.       Ingekomen stukken (zie bijlage) en uitgaande stukken

De volgende brieven zijn binnen gekomen:

 1. Vuil in sloot nabij brug Melkweg en N.S. station. Stuk is doorgestuurd naar de Gemeente.
 2. BBQ in de Origamistraat/Wajongstraat op 29-06-2013.
 3. Snoeien struiken achter het huis. Stuk is doorgestuurd naar de Gemeente.
 4. Parkeergedrag en verzoek tot in de krant. Stuk is doorgestuurd naar de Gemeente.

 

Agendapunt BBQ in de Origamistraat/Wajongstraat wordt behandeld.  2 Bewoners lichten dit agendapunt toe en geven hun motivatie aan van hun aanvraag voor verhoging van het te vergoeden bedrag. Argumenten: BBQ wordt niet voor 1 maar voor 2 straten georganiseerd en het mogelijk maken om de minder daadkrachtige bewoners ook mee te laten doen.

Besluit:  Kerngroep gaat akkoord met verhoging van €100, – bovenop het al toegekende bedrag €250, – (akkoord op basis van de huidige regels en richtlijnen), vanwege de motivatie. Tevens wordt besloten om het reglement te gaan herzien en zal op een volgende vergadering worden geagendeerd. Aktie

Misja Horsthuis: Ingekomen stuk d.d. 29-04-‘13 `Wanneer komen schommels terug´:  Na het volgende week donderdag geplande gesprek met de betrokken bewoners, komt meer duidelijkheid over wanneer, hoe en wat verplaatsen van de schommels richting de Melkweg.

Fons Spaaij: Verzoek van een bewoner aan de Kerngroep om inventarisatie en houden van enquête voor het openstellen van de bussluis. Bewoner is schriftelijk geïnformeerd over besluiten die m.b.t. de bussluis zijn genomen, maar hier is geen reactie op geweest. Dit verzoek is voor kennisgeving aangenomen.

 

4.       Notulen en actielijst d.d. 3 april 2013

Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd, met een paar kleine tekstuele wijzigingen.  Er waren geen nieuwe actiepunten.

Reacties n.a.v. notulen:

 1. Edwin Färber heeft behandeling van het probleem m.b.t. onderhoud en vernieuwen van de Melkwegtunnel van Fons Spaaij over genomen, vanwege stagnering door geen reactie.         Er is hierover contact opgenomen met Roy Alles (beheerder Kunst en Waterwerken). Binnenkort moet een reactie komen van Jeroen Otter. Aktie
 2. Conny Dijkstra zal contact opnemen met de eigenaar van de sportschool in de Nijlstraat om een stuk te schrijven over de sport en spelactiviteiten die in de zomer zullen worden georganiseerd in de speeltuin.  Aktie
 3. Fons Spaaij: Foto maken van de speciale glijbaan voor gehandicapten in de speeltuin de Speelkraam met een aantal leden van de stedelijke kerngroep voor publicatie is niet door gegaan. 1. Omdat de speeltuin nog niet open was.  2. Er waren maar een paar leden aanwezig. De rest was de afspraak blijkbaar vergeten.

 

5.       Enquête “Bewoners hebben inspraak”

Stichting Weidevenne heeft als afscheidscadeau het budget beschikbaar gesteld om iets speciaals in de wijk te realiseren. Werkgroep Vormgeving heeft  ter oriëntatie 5 voorstellen geformuleerd. Voor ideeën en inspraak voor besteding van het budget is een enquête gehouden onder bewoners, d.m.v. informatie en inspraakformulier bijgevoegd als inlegvel bij de wijkkrant.

Conny Dijkstra meldt: Er zijn veel reacties binnengekomen, waarvan ook veel stemmen via internet. Dit onderwerp speelt in de wijk en bewoners vinden het leuk om hierover mee te denken. Basisgedachte die kan worden afgeleid uit de inzendingen, dat de entree van de wijk de Weidevenne vanaf de richting McDonald’s meer uitstraling/cachet moet krijgen. In juni wordt een afspraak gepland met bestuursleden van de Stichting Weidevenne om de resultaten van de ingezonden voorstellen van bewoners te bespreken en ter besluitvorming.

Dan zal het vervolgtraject worden bepaald. Aktie

 

6.       Overleg College B&W d.d. 25 juni 2013

Na de bijeenkomst in 2012 over de samenwerking tussen de Gemeente en de wijkkerngroepen heeft het College haar standpunten in een brief uiteengezet. Deze brief is zowel bij de afzonderlijke wijkkerngroepen als in de Stedelijke Kerngroep besproken. Reactie van de Stedelijke Kerngroep is naar het College gestuurd. Stedelijke Kerngroep is het inhoudelijk met het standpunt van het College eens. Wel is er moeite met de wijze waarop het standpunt is gecommuniceerd. Dinsdag 25 juni is er vervolgoverleg  tussen het College, wijkmanagers en kerngroep leden.

 

7.       Digitale wijkkrant

N.a.v. kadernota 2013-2017 en aangekondigde bezuinigingen, zoals digitaliseren van de wijkkrant, heeft de redactie gesproken met de afdeling Communicatie.  Beheer van het budget van de wijkkrant evenals van de wijkkerngroep valt onder verantwoordelijkheid van de wijkmanager.  Bij besluit tot wel of niet digitaliseren van de wijkkrant kan ook in ogenschouw worden genomen, dat behalve dat de (schriftelijke) wijkkrant een communicatiemiddel is, er ook een maatschappelijk en sociaal belang is en meer bewoners hiermee worden bereikt.  Er zijn meer mogelijkheden tot kostenbesparingen van de schriftelijke uitgave van de wijkkrant. Wijkmanager Edwin Färber zal dit op zich nemen. Aktie

Er is namens de redacties van de wijkkranten en de gezamenlijke wijkkerngroepen een brief gestuurd aan de fracties van de politieke partijen, met daarin een voorstel voor E-motie, die als tussenstap kan dienen voordat met de Raad zelf gesproken kan worden. Via een formulier op de website van de Gemeente zou dan iedereen in eigen bewoordingen zijn of haar verhaal (emoties) kunnen vertellen aan raad- en commissieleden. Dit nieuwe idee staat los van de wijkkrant.

 

8.       Projectgroep Zuidland / Wijkplein

Deelnemers aan de denktank zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het wijkplein.

Gemeenteraad heeft een voorstel aangenomen. Er komen 3 locaties, t.w. Zuidland, Heel Europa en Brede School de kraal. Heel Europa moet nog gebouwd worden. Op lokatie Zuidland kunnen meerdere faciliteiten worden geleverd. Columbuzz blijft bestaan voor de jeugd. Voor cursussen en ontspanningen die worden aangeboden kan men terecht op de website van www.clup.nl.

Over de naamgeving wordt nog nagedacht. Het moet een overkoepelende naam gaan worden.  Er wordt via een inlegvel bij de komende wijkkrant en op onze website www.weidevenner.nl  een enquête uitgezet om te stemmen op een aantal namen. Aktie

 

9.       Voortgang redactie, projecten, Stedelijke Kerngroep en Clup Welzijn

Redactie:  (Conny Dijkstra)

 1. Website wordt nog steeds goed bekeken, gemiddeld 1500 x per maand. Het lijkt erop dat we steeds beter worden gevonden. Het is een goed medium naast de wijkkrant. Volgers twitter en facebook wordt ook steeds meer.
 2. Team redactie gaat ook goed.
 3. Webagency. Er kan een kostenbesparing worden gerealiseerd op 1/3 van de hostingskosten en 1/3 van de onderhoudskosten. Totale kosten komen dan op € 610,- i.p.v. € 1.500,-.

 Projecten:   (Loes van Vlijmen)

 1. 14 adoptanten van bloembakken krijgen een tegoedbon van € 20,- voor het tuincentrum. Loes van Vlijmen en Joop Joose hebben alle adoptanten bezocht en de bloembakken beoordeeld. 13  Adoptanten hebben een tegoedbon ontvangen.  Bij 7 adoptanten waren  de bloembak in orde zijn, 6 stuks matig en 1 onvoldoende. Met deze laatste wordt contact opgenomen.
 2. Loes van Vlijmen en Harry Both nemen deel in de werkgroep Heel Europa om de binnentuin te ontwikkelen. Er zijn twee bijeenkomsten geweest. Tot de bouw gereed is komt er een tijdelijke mini-binnentuin nabij de bouwkeet met borden met daarop informatie over de bouw. Boom die in de binnentuin komt moest al worden gepland. Er wordt een officiële openingsdag gepland, waarop bewoners gezamenlijk planten en struiken kunnen planten. Op de website wordt een oproep geplaatst voor het planten na opgaaf van datum en tijd door dhr. E. Amory.
 3. Loes van Vlijmen en Harry Both nemen op verzoek deel in de Stichting Wonen Zorg Purmerend. Dit is een gezamenlijke organisatie waaraan toekomstige organisaties deel nemen die zich in gebouw Europa gaan huisvesten.
 4. Loes van Vlijmen is in gesprek met Nancy Ettes van Clup, inzake de projecten rondom de scholen de Weide en Marimba. Verwachting is, dat de Gemeente zal bijdragen, maar de hoogte van de bijdrage is nog niet bekend.
 5. Loes van Vlijmen heeft de nieuwe Jeu de Boules baan bij de Brede school De Kraal bezocht. Ziet er goed uit. Er moet nog worden geschilderd. Jeu de Boules baan ligt achter de school. Bord met Jeu de Boules erop is gemaakt die erbij wordt opgehangen. Er is een informatieflyer gemaakt voor publiciteit. Andere vormen van publiciteit wordt nog over nagedacht.
 6. Brede school De Kraal bestaat dit jaar 10 jaar. Om dit te vieren wordt binnenkort een samenspeeldag en picknick georganiseerd.

 

Clup Welzijn:  Misja Horsthuis)

 1. Plaatsen van het nieuwe speeltuintje bij de Burnousstraat is vertraagd. Ondanks onderzoek 2 jaar geleden waarbij bewoners op één lijn zaten, is nu discussie ontstaan n.a.v. de 1e tekening. Volgende week staat gesprek gepland met de bewoners.
 2. Besluit over het verwijderen c.q. verplaatsen van de schommel in de Rocky Mountainstraat, kan genomen worden na het volgende week te houden gesprek met de bewoners.
 3. Bloempotlijn is onder de aandacht bij de Gemeente.
 4. Op het speelveld bij de Falconstraat is een schommel geplaatst na een democratische procedure. Aantal bewoners, met één in bijzonder, ervaren veel overlast daarvan, ieder op hun eigen wijze en hebben dit aangegeven. Gemeente is in gesprek met de bewoners.
 5. Bewoonster in de Javastraat heeft verzoek ingediend of de speeltuin kan worden opgeknapt. Opknappen van de speeltuin stond al gepland voor 2013. Dus aan de wens van de bewoonster kan worden voldaan.
 6. Bewoners in de Cairostraat willen deze zomer een evaluatie bijeenkomst met de Gemeente plannen over het plaatsen van de borden.
 7. Bewoners bij speelplaats de Veluwe mochten de speelplaats zelf inrichten. Evaluatie bijeenkomst met de bewoners is uitgesteld, omdat voorzieningen nog niet af zijn en er nog geen goed beeld is om te kunnen evalueren.

 

Stedelijke kerngroep:

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Volgende vergadering staat gepland op dinsdag  18 juni 2013.

 

10.   Rondvraag

 1. Na overeenstemming van de kerngroepleden wordt besloten dat Jacques van Pelt, Frans Prinsen en Marion Gommers toegang zullen krijgen tot de website kernwerk Weidevenne. Besluit

2.  Misja Horsthuis: d.d. 14 juni a.s. vindt in de P3 het Project “Roep jij maar raak” plaats, dat wordt georganiseerd door leerlingen van het Da Vinci College en bureau Discriminatiezaken. Er wordt een bordspel gespeeld, waaraan             bewoners uit de wijk mee kunnen doen. Misja stuurt een informatiemail over wat het inhoud aan de kerngroepleden toe.

 

11.   Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 26 juni 2013

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten door de voorzitter.

Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 26 juni 2013, locatie de Orangerie van Gebouw Zuidland.

Fons Spaaij en Harry Both zijn dan op vakantie.

 

Aktielijst

 

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
15-05-13

3

Ingekomen en   uitgaande stukken Reglement   herzien Kerngroep
15-05-13

4a

Reacties   n.a.v. notulen Melkwegtunnel Edwin Färber
15-05-13

4b

Reacties   n.a.v. notulen Sportschool Conny Dijkstra
15-05-13

5

Enquête   “Bewoners hebben inspraak” AfscheidscadeauSt. Weidevenne Werkgroep Vormgeving
15-05-13

7

Digitale wijkkrant Digitaliseren Edwin Färber
15-05-13

8

Projectgroep Zuidland /   Wijkplein Denktank, naam Projectgroep

 

 

Besluitenlijst

 

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp
15-05-13

3

Ingekomen en   uitgaande stukken Vergoeding BBQ
15-05-13

10a

Rondvraag Toegang   website Kernwerk

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

2 comments

 1. Stien schreef:

  Op de site staat een enquête over de naam van het wijkplein. In de gemeenteraadsvergadering van 25 april is besloten dat er geen wijkplein komt.

  http://purmerend.nl/content/gemeenteraadsvergadering-25-april-2013

  Waarom dan toch deze enquête???

 2. Gerard Schotsman schreef:

  Geachte Stien,

  Helaas moet ik constateren dat u slecht geinformeerd bent. Als u alle stukken goed had gelezen had u geweten dat het wijkplein door de gemeeteraad is goedgekeurd. In Zuidland bevinden de plannen zich in de afrondingsfase.

  G. Schotsman

  Voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *