Notulen wijkkerngroepvergadering van 13 februari 2013

04/04/2013

 

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 13 februari 2013

Aanwezig:                     Gerard Schotsman ( voorzitter), Conny Dijkstra, Fons Spaaij, Fons Verdurmen, Frans Prinsen, Harry Both, Jacques van Pelt, Loes van Vlijmen,  Marion Gommers (notuliste), Misja Horsthuis (Clup)

Afwezig met bericht:  Edwin Färber,  Peter Bouwer, Roald Helm (Wethouder), Astrid Lubbers

Locatie:                         Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:                        19.30 uur – 21.00 uur

 

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken/uitgaande stukken
 4. Notulen en actielijst d.d. 09 januari 2013
 5. Werkgroep met voorstellen projecten van St. Weidevenne
 6. Concept deel onderzoek  welzijnsaccommodatiebeleid voor de Gors – Centrum – Weidevenne
 7. Brief van college over inzet Wijkkerngroepen
 8. Voortgang redactie, projecten en Stedelijke Kerngroep
 9. Rondvraag
 10. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 3 april 2013

1.  Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom,

Agenda wordt goedgekeurd.

 

2.  Mededelingen

–          De leden van de Wijkkerngroep Weidevenne condoleren Edwin Färber met het verlies en overlijden van zijn vader en wensen hem veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet.

–          Notuliste Astrid Lubbers stopt met haar werkzaamheden en wordt hartelijk bedankt voor haar inzet en bijdrage. Na goedkeuring van de leden neemt Marion Gommers  dit over van haar.

–          Fons Spaaij vertelt dat de onlangs gehouden informatiebijeenkomst  over de inrichting van het tuincomplex rondom de toekomstige woontoren Heel  Europa goed is verlopen. Er zal een gevarieerd aanbod aan bewoners komen. Het complex wordt sociale woningbouw en er zullen ook een aantal welzijnsinstellingen worden gehuisvest. In fase 1 wordt de indeling van de woontoren gerealiseerd, in fase 2 het binnenterrein.  Er waren ongeveer 30 omwonenden aanwezig. Twee landschapsarchitecten gaven een presentatie over hun ontwerpen. Het ene ontwerp was meer traditioneel en het andere vrijer. Publiek mocht aangeven en het besluit nemen over welke van de twee architecten de voorkeur naar uitgaat om het gebied te mogen gaan inrichten.   Er worden kanttekeningen geplaatst bij dit besluit, omdat dit besluit niet is  genomen door de toekomstige huurders maar door enkele omwonenden.

 

3.       Ingekomen stukken (zie bijlage) en uitgaande stukken

De volgende brieven zijn gestuurd aan de Gemeente Purmerend en worden ter kennisgeving aangenomen:

–          Advies project Brommers Op Rijbaan.

–           Slecht onderhoud van  de langzaam verkeerstunnel aan de Melkweg bij de rotonde Amazonelaan.

–          Complimenten over adequaat handelen bij recente sneeuwval.

 

4.       Notulen en actielijst d.d. 09 januari 2013

Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd. Op de laatste pagina moet een “r” staan bij weidevenner.nl

Actiepunt 1 op de actielijst blijft staan tot nader order.

 

5.       Werkgroep met voorstellen projecten van St. Weidevenne

Er is een werkgroep geformeerd om vorm te geven aan voorstellen voor de afsluiting van St. Weidevenne. Het is de wens van de Stichting om de bewoners van Weidevenne hierbij te betrekken. Het traject is als volgt:

–          23 januari is een startbijeenkomst geweest en een 1e aanzet.  Hier zijn 5 ideeën naar voren gekomen die in aanmerking kunnen komen voor beoordeling.

–          Conny Dijkstra en Loes van Vlijmen zullen een brief maken voor de bewoners van de Weidevenne. Hierin wordt informatie gegeven over de St. Weidevenne en het opheffen ervan.  In de brief zullen de ideeën van de werkgroep genoemd worden. Het uiteindelijke idee zal worden gefinancierd door het restantbedrag van de St. Weidevenne.  Nieuwe   ideeën en suggesties van bewoners van Weidevenne zijn welkom en zullen worden beoordeeld op uitvoerbaarheid en draagkracht bij de werkgroep.

–          Deze brief zal worden voorgelegd aan het Bestuur van de St. Weidevenne voor akkoord.

–          Vervolgens zal deze samen met de wijkkrant verspreid worden en gepubliceerd op  de website www.weidevenner.nl .

–          Als alle reacties van bewoners zijn verzameld, zal de werkgroep 3 voorstellen kiezen die favoriet zijn.

–          Deze 3 voorstellen zullen weer aan het Bestuur van St. Weidevenne worden voorgelegd voor akkoord.

–          Vervolgens zal er een wedstrijd aan worden verbonden en mogen bewoners van Weidevenne hun stem uitbrengen. Over de vorm van de prijs zal nog worden nagedacht.

–          Feestelijke onthulling van het uiteindelijk gekozen project zal t.z.t. worden bepaald.

 

6.       Concept deel onderzoek   welzijnsaccommodatiebeleid voor de Gors – Centrum – Weidevenne

Leden geven hun instemming aan het stuk van Sylvia de Blij.

 

7.       Brief van college over inzet Wijkkerngroepen

Vorig jaar is een bijeenkomst een 1e aanzet geweest om de samenwerkingsstructuur tussen de wijkkerngroepen en de Gemeente te bespreken en hoe deze te veranderen.

Het College heeft haar standpunten in een brief uiteengezet. Het College is van mening dat een structuur waarbij strikt volgens procedures en planningen wordt gehandeld en volgens het handboek “wijkgericht werken” niet meer past en werkt in deze tijd. Het College heeft meer een samenwerkingsstructuur voor ogen, waarin meer ruimte is voor eigen inbreng, in die situaties waarbij de leefbaarheid voor inwoners in het geding is en zo snel mogelijk en effectief reageren van belang is.

Deze brief zal op de Stedelijke Wijkkerngroepvergadering d.d. 19 februari a.s. worden besproken. Tevens zal op die vergadering de films van Wijkkerngroep Weidevenne worden vertoond.

 

8.       Voortgang redactie, projecten en Stedelijke Kerngroep

Redactie:

–          Er is nog geen reactie ontvangen van de gemeente over  de invulling van de gemeentelijke website.

–          Na overleg is bepaald dat de film op de homepage van de website wordt geplaatst.

–          Het plan is dat het busstation in 2014 zal worden verplaatst. De bussen zullen dan tijdelijk aan deze kant van Weidevenne komen, bij de Melkwegbrug. De redactie gaat op zoek naar een tekening en informatie hierover.

–          Het idee is om een webcam te plaatsen boven de Brede school “De Weide” tijdens de bouw van ‘Heel Europa”. Hiermee kunnen bewoners de bouw van dit complex en de herinrichting van dit gebied op de voet volgen. Privacy regels moeten hierbij goed in acht worden genomen en worden momenteel uitgezocht.

 

–          In de eerstvolgende wijkkrant zullen de 2 nieuwe kerngroepleden Frans Prinsen en Jacques van Pelt worden voorgesteld.

–          Fons Spaaij vraagt om een nadere toelichting m.b.t. het artikel “Uitstappen met hindernissen” in de laatste wijkkrant.  Conny Dijkstra legt uit, dat een bewoner een probleem heeft gesignaleerd en dit probleem en een mogelijke oplossing bespreekbaar heeft gemaakt tijdens het wijkwethouder spreekuur. De wethouder en de wijkmanager  hebben de bewoner geadviseerd te onderzoeken of andere bewoners ook dit probleem ervaren en of een mogelijke oplossing ook door hun wordt gedragen.  Fons geeft aan dit meer een artikel te vinden voor de website.

 Projecten:

–          Conny Dijkstra meldt dat groep 7 van de basisschool De Nieuwe wereld een eigen wijkkrant gaan maken. Hiervoor neemt ze contact op met Clup.  Nancy Ettes van Clup heeft ervaring met projecten op scholen. Hoeveel pagina’s of een hele wijkkrant is nog niet zeker.

–          Conny Dijkstra vraagt zich af of het kappen van de bomen vanwege de herinrichting voor bouw Convento bij de rotonde LDC/Amazonelaan door de Wijkkerngroep moet worden behandeld, omdat zij zich afvraagt waarom de bomen zijn gekapt aan de kant van het elektra huisje. Hier wordt toch niet gebouwd?  Fons Spaaij zal de kapvergunning opvragen en daarna zal dit punt bekeken worden voor evt. nadere behandeling.

–          De Wijkkalender wordt niet bijgevoegd bij de welkomst tas, die de Gemeente aan nieuwe bewoners schenkt. Deze wordt bijgevoegd bij de informatiebrief over de Wijkkerngroep Weidevenne, die een paar maanden nadat nieuwe bewoners hun woning hebben betrokken in de brievenbus wordt gedaan door Fons Spaaij.

–          Er wordt gekeken naar een artikel over voetbalvereniging FC Purmerend.  Op …april zal er een groot toernooi gehouden worden. Misschien leuk om hiervan verslag te doen  in de volgende wijkkrant.

–          Misja Horsthuis vermeld dat het lastig is financiële middelen te krijgen voor de projecten “De Marimba” en “De Weide”.  Bij het project De Weide zijn  al tekeningen en worden nu de mogelijkheden onderzocht om het project intern te kunnen financieren.  Bij project  De Marimba zijn er intern geen mogelijkheden en zal dit mogelijk uit het leefbaarheidsfonds worden gefinancierd. Actie: Edwin Färber of Esther Brun zal de volgende vergadering worden uitgenodigd om nadere toelichting en informatie te geven.

Stedelijke kerngroep:

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 19 februari a.s.

9.       Rondvraag

Er zijn geen vragen.

 

10.   Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 3 april 2013

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten.

Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 3 april 2013, locatie de Orangerie van Gebouw Zuidland.

 

 Actielijst

 1. Publicatie info gids Purmerend
 2. Edwin Färber en/of Esther Brun de volgende vergadering uitnodigen
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *