Notulen wijkkerngroepvergadering 21 mei 2014

03/07/2014

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 21 mei 2014

Aanwezig:  Gerard Schotsman ( voorzitter), Fons Spaaij, Fons Verdurmen, Frans Prinsen, Harry Both, Loes van Vlijmen, Marion Gommers (notuliste),  Misja Horsthuis (Clup),

Afwezig met bericht:   Conny Dijkstra, Jacques van Pelt, Edwin Färber (wijkmanager), Peter Bouwer (wijkagent), Bas Bakker (wijkagent), Roald Helm (Wethouder), Geoffrey Nijenhuis (Wijkwethouder)

Locatie:    Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:    19.30 uur – 21.30 uur

Agenda

Opening en vaststellen agenda

 1.  Mededelingen
 2.  Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 3.  Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d.  9 april 2014
 4.  Uitslag enquête aanbiedplaats van containers hoek Zambezilaan/Suezweg
 5.  Herinrichting tuin Brede School De Weide
 6.  Afscheidscadeau van Stichting Weidevenne
 7.  Overzicht wijkbudget 1e kwartaal 2014
 8.  Voortgang website kernwerkweidevenner.nl
 9.  Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep
 10.  Rondvraag
 11.  Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 2 juli 2014

     1.  Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Agenda wordt goedgekeurd.

 

      2.   Mededelingen

 1. Fons Spaaij:
  • d.d. dinsdag 6 mei jl. is de 1e bijeenkomst van het sociaal wijkteam in Columbuzz gehouden. Verschillende disciplines hebben tekst en uitleg gegeven over het doel. Spreekuren zullen waarschijnlijk worden gehouden op 2 dagdelen en 1 avond. Ook aanwezig was Pauline Woldhuis, senior beleidsmedewerker cultuur, jeugd/en jongerenwerk van de Gemeente.
  • Er is een informatieavond in de Rusthoeve geweest over het project zelfstandig wonen van de Wooncompagnie.
 2. Gerard Schotsman:
  • Na de nieuwe collegevorming zijn taken herverdeeld en moeten we helaas afscheid nemen van Roald Helm als wijkwethouder. Geoffrey Nijenhuis is de nieuwe wijkwethouder geworden. We wensen beiden veel succes met hun nieuwe taken.
  • Bootcamptraining van 10 lessen door Mike Westrop, waaraan de kerngroep een financiële bijdrage heeft geleverd, is succesvol afgerond. Gemiddeld waren er 15 deelnemers per les.
  • Zaterdag 24 mei a.s. is de Dag van de bouw van Heel Europa en is de mogelijkheid een kijkje achter de schermen te nemen.
 3.  Ingekomen stukken (zie bijlage) / uitgaande stukken

Lijst met ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. Stukken zijn naar de betrokken personen doorgestuurd. Geen actie door kerngroep nodig.

 

4.    Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d.  9 april 2014

Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd.  Besluiten d.d. 09-04-2014 zijn afgehandeld.

5.   Uitslag enquête aanbiedplaats van containers hoek Zambezilaan/Suezweg

Onder de 25 betrokken bewoners is een enquête gehouden over het verplaatsen van de aanbiedplaats. Op 2 na hebben alle bewoners gereageerd. Er zijn goede reacties binnengekomen met op- en aanmerkingen en alternatieve voorstellen. Resultaat en 2 voorstellen voor de aanbiedplaats zijn naar afdeling Uitvoering van de Gemeente gestuurd.  Wachten is op reactie.

6.  Herinrichting tuin Brede School De Weide

In opdracht van de Gemeente is door Esther Brun een ontwerp gemaakt voor herinrichting van een deel van het schoolplein van De Weide. Dat is in samenspraak met schoolleiding en leerlingen gedaan. Ook mevrouw Van Vlijmen is daarbij actief geweest.

N.a.v. de brief over uitsluitsel voor 1 mei jl. over uitvoering van het project, is een gesprek geweest met dhr. M. van Es ( projectleider). Hij heeft toegezegd dat de werkzaamheden worden voorbereid en wordt  gestart na de zomervakantie. Esther Brun zal daarbij de leraren en de leerlingen van De Weide betrekken.  Oorzaak van vertraging van het project tot heden, waren onvoldoende financiële middelen. Er is op school nog 1 groep van de 3 groepen kinderen die hebben meegewerkt.

7.    Afscheidscadeau van Stichting Weidevenne

De 2 voorstellen voor besteding van het afscheidscadeau, t.w. 1. verlichte wereldbol plaatsen op de twee rotondes aan de Laan der Continenten en 2. Laan der Continenten aan weerzijden voorzien van een galerij bomen, zijn door de Gemeente afgewezen. Dit vanwege niet uitvoerbaar door te hoge kosten en niet passend in het landschapsontwerp. Bewoners Weidevenne worden in de volgende wijkkrant geïnformeerd en met wederom een enquête over nieuwe voorstellen.

8.   Overzicht wijkbudget 1e kwartaal 2014

Besluit:  wijkbudget 1e kwartaal 2014 is akkoord en wordt vastgesteld.

9.  Voortgang website kernwerkweidevenner.nl

Er wordt gewerkt aan het inrichten van de structuur en het overzetten van de bestanden in het programma “Google docs”.

10.  Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep

Redactie: (Conny Dijkstra) Alles loopt goed. Prijsvraag loopt. Verder geen vermeldingen.

Projecten:   (Loes van Vlijmen), Loes van Vlijmen en Joop Joose hebben een 1e controle op de adoptiebloembakken uitgevoerd. Van de 24 adoptiebloembakken zien er 15 goed uit en 9 middelmatig. De 3 mooiste bloembakken worden beloond met een prijs á €25,-.

Bewoners van Borghesepark hebben problemen gemeld bij het openbaar groen rondom het gebouw. Ze zullen worden geadviseerd een goed onderbouwde en gemotiveerde brief met handtekeningenlijst aan de Gemeente te sturen.

 Clup Welzijn:           (Misja Horsthuis)

 Parkeerprobleem in de Kop van West: Er loopt al een tijd een discussie met bewoners over een parkeerprobleem. Er is een verslag naar de Burgemeester gestuurd, die heeft een reactie retour gestuurd en de situatie is bekeken met Wethouder Krieger. Mogelijke oplossingen worden gezocht.

Openbaar groen rondom Pireushaven: Bewoners hebben melding gemaakt over de wijze van inrichting van openbaar groen. Dit wordt onderzocht.

Verbetering van het terrein bij Marimba: er wordt onderzocht of met financiële besparingen het project toch kan doorgaan. Daarvoor moet het ontwerp worden aangepast met input van bewoners.

 Plaatsen van het nieuwe speeltuintje bij de Burnousstraat: Doordat de verkeerde tekening is gebruikt voor bestellen en inrichten van het speeltuintje is er vertraging opgelopen en duurt het even voordat het speeltuintje opnieuw is ingericht.

 

11.   Stedelijke kerngroep:          (Gerard Schotsman)

Er zijn geen meldingen.

 12.   Rondvraag

Er zijn geen rondvragen.

 13.   Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 2 juli 2014

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten.

Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 2 juli 2014, locatie de Orangerie van Gebouw Zuidland.

 Aktielijst

  

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
15-05-2013 19-02-201409-04-2014

5

 

7

Enquête “Bewoners hebben inspraakAfscheidscadeau St. Weidevenne Afscheidscadeau St. Weidevenne Werkgroep Vormgeving
08-01-2014 19-02-201409-04-2014

6

Herinrichting tuin Brede School  De Weide Voortgang Loes van Vlijmen / Misja Horsthuis
08-01-2014

8

Hoe promoten we de wijkkerngroep? Ideeën Dagelijks Bestuur
08-01-2014

10

Voortgang Projecten Overlast fietsers en bromfietsers bij Antwerpenhaven Wijkmanager
19-02-2014

8

Verkeersveiligheid Amazonelaan Overschrijding maximum snelheid Gerard Schotsman en Fons Spaaij

  

Besluitenlijst

 

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp
21-05-2014

6

Herinrichting tuin Brede School De Weide Financiële bijdrage
21-05-2014

8

Wijkbudget 1e kwartaal 2014 Akkoord
 

 

   

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

4 comments

 1. schrijfwijzer schreef:

  Zes resultaten voor Zambezie op uw website.o.a.punt 5 van deze notulen,De Zambezi is een rivier in zuidelijk Afrika.De Zambezie bestaat niet.

 2. diana muller schreef:

  Sorry maar ik begrijp niet waarom er geen struiken en bomen kunnen komen langs de Laan der Continenten. Overal in Purmerend zijn de hoofdwegen mooi met bomen en struiken en deze drukke doorgaande weg niet. Helemaal geen mooie lage beplanting te vinden, in heel Purmerend is er heel veel groen, zelfs teveel, is het niet mogelijk om wat over is aan groen naar deze weg over te brengen? Hij is nu geen visitekaartje voor Purmerend zo lelijk en kaal.

  1. G. Schotsman schreef:

   Geachte mevrouw Muller,

   Inmiddels is de zaak weer gewijzigd. Het adopteren van een rotonde is teruggenomen door de gemeente en we zijn nog in overleg of dit voor de stichting en kerngroep uitvoerbaar is.

   Het meer groen langs de Laan der Continenten wordt wel uitgevoerd maar niet door de stichting en de wijkkerngroep. De kosten hiervan zijn te hoog en het is moeilijk aan te geven dat een bepaalde rij bomen of struiken door de stichting zijn geschonken. De hele Laan der Contineten wordt volgens opgaven van de gemeente door hen voorzien van beplanting. Tijdstip van uitvoering nog niet bekend.

   Vriendelijke groet,

   G. Schotsman

   Voorzitter wijkkerngroep

   1. diana muller schreef:

    Dank wel meneer Schotsman voor uw snelle reactie, ik ben er heel erg blij mee dat er in de toekomst toch iets van beplanting gaat komen. Dank u wel voor de moeite die u genomen heeft, en veel succes met de wijkkerngroep.

    Met Vriendelijke groet,

    Diana Muller

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *