Notulen vergadering Wijkkerngroep Weidevenne 13 april 2011

27/09/2011

Datum      : 13 april 2011

Locatie    :  Zuidland, Abel Tasmanplein 3

Aanwezig: Gerard Schotsman – voorzitter, Fons Spaaij –vicevoorzitter, Conny Dijkstra, Loes van Vlijmen, Fons Verdurmen, Harry Both, Edwin Färber, Joop Polpe, Henk Oostra

Bob van den Bergh (Politie Z-W), Peter Bouwer (Politie Z-W), Nancy Ettes (Clup Welzijn), Lilian Poot (Columbuzz)

Afwezig  : Roald Helm, Jan Lakerveld, Nico Karels, Frank Reijn, Marianne Klein (Clup Welzijn)

Notulist   : Fons Koolbergen

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Speciaal welkom aan de vertrekkende wijkagent Bob van den Bergh en de komende wijkagent per 1 mei a.s. Peter Bouwer. Bob en Peter ruilen van wijk. Bob gaat naar Wheermolen en Peter naar Weidevenne. Peter vertelt iets over zichzelf en zijn werk bij de politie en er volgt een voorstelrondje.

Punt 11 van de agenda zal bij punt 3 als Punt 3B behandeld worden.

2.  Mededelingen

Nancy: De Kerngroep kan vergaderen in Columbuzz op maandag en woensdag. Zuidland is nog besproken tot juli. Woensdag is de voorkeurdag voor de Kerngroep. Koffie en thee gebruik is voor kosten van de kerngroep. Bespreken van Columbuzz via Danielle d.karsten@clup.nl

Gerard: Concept convenant is aan de leden toegestuurd. Moet verder nog besproken worden. Gerard heeft getracht Roald te benaderen maar dit is nog niet gelukt.

3. Ingekomen en uitgaande stukken

Er zijn geen in- of uitgaande stukken.

3A. Behandelprocedure ingekomen stukken

Er is een nieuwe procedure voor de ingekomen stukken zodat niet alles meer besproken hoeft te worden in de vergadering. De ingekomen stukken krijgen een nummer. Het Dagelijks Bestuur bepaalt welke stukken meteen afgehandeld kunnen worden. De punten die besproken moeten worden komen op de agenda voor de volgende vergadering.

Edwin geeft nog het advies dat je als Kerngroep niet overal tussen moet gaan zitten.  Soms moet je het advies geven om het naar het college of naar de wijkmanager te sturen.

Joop geeft aan dat de reacties op de website niet altijd fijn zijn. Je haalt de website op de manier onderuit. Hij benadrukt ook nog eens dat wij er niet tussen moeten gaan zitten.

Bob zegt dat je altijd vragen door moet sturen naar de juiste plek. Ook de politie heeft er last van als vragen op de verkeerde plek terecht komen. Geeft onnodig veel werk.

Over punt 101 van de ontvangen verzoeken

Edwin heeft het antwoord gelezen en geeft het advies om de verzoeker te vragen dit te sturen naar het college.

Over punt 104

Er was al eens een intake geweest. Dat was afgewezen. Door de nieuwe inbreng zal Rik Kempers van Stedelijke Ontwikkeling en Beheer alsnog een keer de locatie gaan bekijken.

4.  Aanvraag Serenity Brass Band

In verband met de aanvraag voor een financiële bijdrage schuiven 2 leden van de band en Lilian Poot aan. Ze vertellen iets over de band en hun optredens en de vergoeding die daar meestal voor wordt gegeven. Momenteel zijn er 10 vaste leden maar proberen met het aantrekken van jongeren een grotere groep te vormen. Ze leren nog steeds bij. Ze zijn nu zelfstandig. De instrumenten zijn ongeveer 2 jaar oud en repareren is geen optie meer. De instrumenten zijn niet verzekerd. Geadviseerd wordt om bij aanschaf van nieuwe instrumenten aan de verkoper te vragen of dit mogelijk is. De financiële controle wordt nu door Edith Merks gedaan. De pot was in januari quitte. Er worden nog wat vragen gesteld over de inkomsten.

Conny vraagt of er een plan van inkomsten is. Dat is er niet.

Edwin benadrukt nog dat de jongeren voorheen bezig waren met dingen die niets met muziek te maken hadden. Naar aanleiding van deze problemen is destijds de band opgezet.

Besloten wordt om de aanvraag van € 1.560, – goed te keuren onder de voorwaarden dat er continuïteit moet zijn en een goede controle op de inkomsten en uitgaven. Daarna zal de band zichzelf moeten bedruipen. Gerard gaat e.e.a. op schrift stellen.

5.  Notulen en actielijst van 19 januari 2011

De notulen worden vastgesteld.

De volgende punten kunnen van de actielijst af:

4   2-3-11  Nog te bouwen woningen i.v.m. kalender

5   2-3-11  Aanvraag Serenity Brass Band

7   2-3-11  Speelveld Timor

14 2-3-11  Visscher en Diemers

14 2-3-11  Henk en Nico adoptiebakken

6.  Mozaïekbank

Nancy geeft de stand van zaken weer. 15 april is de start, de tekeningen staan er op. Er komt een schoolklas en de Kerngroep zal het project officieel van start laten gaan. Eipi Belettering heeft een bord gemaakt met daarop o.a. de website de weidevenner. Het project zal daar de komende tijd te volgen zijn. Ook zal er een plaatje op de bank worden geplaatst waarop gezien kan worden door wie dit project mogelijk is gemaakt. Loes zal een praatje houden en in juni is de feestelijke afsluiting. Er nemen vooral mensen uit Weidevenne deel.

7.  Speelveld Timor

Nancy: Er is een enquête gehouden onder ongeveer 20 huishoudens. Er zijn er maar 4 teruggekomen. Deze respons geeft aan dat het niet meer leeft onder de bewoners. Er is weinig draagvlak. Er was een voorstel voor een klimrek en geen pannaveld. Loes neemt contact op met Marianne Klein over het vervolg.

Nancy: Binnenkort gaat groep 6 van de Koempoelan samen met medewerkers van de Milieustraat de straat op om vuil te prikken in de wijk. Ze willen daar een heus kunstwerk van maken.

8.  Aanvraag voor panna en kunstgrasveld

Van Stadsbeheer is een bericht ontvangen dat er geld beschikbaar is voor een panna of kunstgrasveld. Fons Spaaij had iets gedacht bij het Borghesepark of Hydepark. Via de wijkkrant of website zullen we gaan inventariseren waar behoefte aan is.

Edwin zal de technische gegevens van het pannaveld toesturen.

9.  Evaluatie Wijkschouw 2 april

Edwin is benieuwd hoe de kerngroep de wijkschouw heeft ervaren. In het algemeen is het positief ervaren. Er waren 60 meldingen en er zijn er al een paar opgelost. O.a. de verlichting van de 2 lantaarnpalen bij het Riksjapad gaat nu uit. De lijst is doorgenomen naar welke vakafdeling het moet. We gaan kijken welke punten er positief zijn uitgekomen. Over een paar maanden is er een evaluatie.

10.  Concept onderhoudsplan 2011

Gerard had destijds geprobeerd om met Jeroen Otten in contact te nemen.  Nu hebben Henk, Fons Spaaij, Nico en Loes de punten nog eens doorgenomen. Ze waren destijds wel ontvangen maar er was niets mee gedaan. Er is nu een verspreiding geweest onder de vakafdelingen en de toezegging is gedaan dat we op alle punten antwoord krijgen.

11. Website de Weidevenner/Kernwerk

Met René is overleg geweest om de website kernwerkweidevenne over te zetten. René gaat procedure in werking stellen om de gegevens over te zetten. De website blijft bestaan. Het is de bedoeling dat, net zoals voorheen, alle correspondentie op de website geplaatst wordt. Dus ook de notulen. Voor het overzetten moet een bedrag worden gereserveerd van € 500, -. Waarvoor akkoord. Fons Koolbergen zal t.z.t. kijken welke documenten wel op de site staan maar niet op de back-up.

Met de website deweidevenner loopt alles prima. Sinds begin zijn er 5704 bezoekers geweest. Gemiddeld 120/130 bezoekers per dag. De kijktijd is gemiddeld twee minuten. Afgelopen maand 56% nieuwe mensen. Ter promotie van de website zal Fons Koolbergen op zoek gaan naar de prijzen voor gadgets. Winkelwagenmuntje, pen, sleutelhanger of iets dergelijks.

12. Extra druk verjaardagskalender Weidevenne

Besluit genomen om 1500 extra exemplaren te bestellen. De prijs is € 1.600, – ex BTW. Conny gaat ze bestellen. Ze worden na een paar maanden bij nieuwe bewoners in de brievenbus gedaan.

13. Voortgang redactie, projecten en stedelijke Kerngroep

Redactie

  • Conny: Er komt een wijkkrant voor blinden/slechtzienden. Mensen kunnen aangeven of ze hier prijs op stellen. Fons Koolbergen zal een interview houden over deze “blinden”krant. Het artikel zal geplaatst worden in de volgende wijkkrant die 18 mei zal verschijnen waarvan de deadline 28 april is.
  • Voor een eventuele extra pagina in de wijkkrant gedurende het jaar is € 300, – gereserveerd.

Buitenruimte

  • Loes: Loes heeft nog contact gehad met Sander van Visscher & Diemers om aan de werkzaamheden bij de Koempoelan te beginnen. Er zal de dag na Pasen begonnen moeten worden anders trekken we de opdracht in. Er is € 3.000, – vooruitbetaald wat dan terug moet komen. Loes zal Edwin op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Veiligheid

  • Fons Spaaij: Is naar een hele interessante avond geweest in het gemeentehuis over inbraakpreventie. De opkomst was dramatisch laag. Gerard is de 2e avond geweest, toen waren er 120 mensen.

Stedelijke Kerngroep

  • Gerard: 31 maart was er een bijeenkomst in het Noot met alle zeven kerngroepen om te kijken hoe we nu verder willen. Het modelconvenent werd besproken. Er is ingezet op een grotere organisatie maar dat is niet gelukt. Er moet structuur komen en kaders worden gesteld, wat we willen, en hoe de samenwerking met de gemeente moet verlopen. Er is nu een model uitgekomen waar nog aan gesleuteld moet worden en waar alle kerngroepen zich in moeten kunnen vinden. 16 mei is een vervolgvergadering in het Noot. We moeten proberen alle kerngroepen een richting op te laten kijken. Gezamenlijke afspraken maken voor kwaliteit. Anja Bonnes heeft het te bespreken stuk over bewonersparticipatie klaar.

14. Rondvraag

Joop: We moeten met de website op gemeente niveau gaan zitten. Er moet meer reclame komen.

Henk: We zijn nu een half uur eerder begonnen en nog duurt de vergadering tot 10.30 uur. Heeft bezwaar tegen te lange vergadertijd. Twee uur vergadering moet meer dan genoeg zijn. Gerard zal in het vervolg op de tijd gaan letten en eerder punten afkappen.

Gerard: De 27e zijn we bij Roald uitgenodigd. Niet iedereen heeft de e-mal van Gerard ontvangen, Gerard zal Fons Verdurmen en Harry de e-mail nogmaals sturen.

Fons Spaaij: De ontvangen brief van Mia Bok van Zuidland, over de invuling van de plek waar het wijkkantoor heeft gestaan, moet naar de gemeente.

16.   Sluiting

Om 22.30 uur is het einde van de vergadering en de volgende is op 25 mei 2011 om 19.30 uur.

Actie- en besluitenlijst Kerngroep Weidevenne

Behorende bij de notulen van 2 maart 2011

 

Nr Datum Omschrijving 

Wanneer Wie
2-6 10-11-10 Voorstel van Columbuzz over nieuwe winterhangplek z.s.m. Daniëlle 

(Clup)

11 10-11-10 Regeling voor eigenaar/aansprakelijkheid website z.s.m. Conny 

Gerard

11 19-01-11 Plaatsing van alle wijkkranten bij de bibliotheek 

Bespreken in Stedelijk overleg

z.s.m. Roald
11 2-3-11 Kosten aanpassing Origamistraat deel door gemeente te betalen z.s.m. Edwin
13 2-3-11 Verantwoording wijkbudget z.s.m. Joop 

Gerard

8 13-4-11 Aanvraag Panna of kunstgrasveld inventarisen via website of wijkkrant z.s.m Conny
8 13-4-11 Technise gegevens pannaveld z.s.m. Edwin
11 13-4-11 Gadgets voor promotie website z.s.m. Fons K
12 13-4-11 Extra kalenders bestellen z.s.m. Conny

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *