Notulen wijkkerngroep vergadering van 2 september 2015

19/10/2015

 Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 2 september 2015

Aanwezig:  Gerard Schotsman ( voorzitter), Fons Spaaij, Harry Both, Loes van Vlijmen, Beatrix Klein Goldewijk (Clup), Geoffrey Nijenhuis  (Wijkwethouder), Govert de Ruiter, Frans Prinsen.

Uitgenodigd: Pieternel Lycklama à Nijeholt

Afwezig:  Martin Muuren, Peter Bouwer (wijkagent),  Bas Bakker (wijkagent), Sylvia de Blij,  Kitty Awondatu, Conny Dijkstra, Jacques van

Pelt, Jan de Klerk, Fons Verdurmen, Marion Gommers.

Locatie:           Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:           19.30 uur – 21.30 uur

 

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 4. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 08 juli 2015
 5. Voortgang adoptie en inrichting rotonde
 6. Creatieve activiteiten 3e lamel Zuidland
 7. Voorwaarden adoptie plantenbakken
 8. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep
 9. Rondvraag
 10. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 14 oktober 2015

 

    1.  Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

    2.  Mededelingen

 • Wethouder Geoffrey Nijenhuis heeft inloopspreekuur uitgevoerd door met fiets naar de bewoners die aangemeld waren, persoonlijk te gaan. (opmerking: hij werd bijna door een brommer aangereden.
 • Besproken:
 • bewoner appartement Gangeslaan vond lawaai ribbels in de Mandelabrug storend.
 • bewoner over de slechte uitvoer bestrating
 • bewoner Piraeushaven over het vele kale groen zonder beplanting
 • bewoner over de overlast jongeren bij de vissteiger Melkweg / NS station.
 • Bewoners krijgen antwoord.
 • N.a.v. punt (a) ontstond discussie over de termijn van beantwoorden verzoeken. Algemeen vond men de periode tot een antwoordt te lang, maar er was wel verbetering geconstateerd.
 • Govert de Ruiter vond de samenwerking met de Wijkmanager Sylvia de Blij over de verzoeken van bewoners Londenhaven uitstekend. Na enig geduld is er weer een afspraak met een delegatie van de gemeente over de inrichting van het binnenterrein.
 • De geadopteerde prullenbakken in Londenhaven functioneren prima, alleen ontbrak de sleutel voor het ledigen. Toegezegd is dat sleutel zo snel mogelijk geleverd zal worden.
 • Edwin is weer halve dagen werkzaam.
 • Het afscheidscadeau voor Edwin wordt aan gewerkt en is bijna voltooid. Volgende vergadering zal Edwin worden uitgenodigd.

  

    3.  Ingekomen stukken (zie bijlage) / uitgaande stukken

Lijst met ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. Stukken zijn naar de betrokken personen doorgestuurd.

Ontvangen verzoek van Londenhaven-Clup. In Londenhaven wordt op 27 september een “burendag“ voor de bewoners  georganiseerd. Er zullen diverse activiteiten plaatsvinden, waaronder ook een fietstocht. Ook Odion bewoners zullen worden betrokken en deelnemen aan de activiteiten. Verzoek om een financiële bijdrage voor de kosten wordt algemeen goedgekeurd.

   4.  Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 08 juli 2015

Aktiepunten zijn afgehandeld. Geen nieuwe actiepunten ingebracht. Notulen worden onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.

    5.  Voortgang adoptie en inrichting rotonde

Het financiële gedeelte is samen met de stichting Weidevenne en de Gemeente tot stand gebracht. Communicatie met de stichting zal plaatsvinden in de vervolg-ontwikkelingen. Bij de bekendmaking over de uitvoering op de rotonde zal vermeld worden dat de veiligheid door deskundigen is goedgekeurd. Govert de Ruiter vraagt nog aandacht voor de veiligheid van het verkeer door de mogelijke afleiding door het grote object op de rotonde. Voorzitter antwoordt dat de deskundigen in de gemeente het object als veilig voor het verkeer hebben beoordeeld. Het definitieve plan is nog in ontwikkeling, daarom kon nog geen publicatie naar buiten worden gebracht ter voorkoming van onjuistheden.

    6.  Creatieve activiteiten 3e lamel Zuidland

Onze gast Pieternel geeft uiteenzetting over doel, inzet en planning van het gebruik van de ruimte begane grond in de 3e lamel Abel Tasmanplein. De activiteiten kunnen divers zijn zoals beschikbaar stellen voor kunstenaars, expositie, workshops, muziek, bijeenkomsten en mogelijk activiteiten buiten. Er komen reeds bezoekers die geïnteresseerd zijn in het doel van de ruimte. Kunstenaars hebben reeds interesse getoond voor gebruik van ruimte..De ruimte is toegankelijk voor iedereen, activiteiten worden georganiseerd door purmerenders voor purmerenders.  De ruimte is open in het 2e en 4e weekend van de maand.

    7.  Voorwaarden adoptie plantenbakken.

Sylvia de Blij heeft nog één plantenbak gevonden en is beschikbaar voor de Weidevenne. De vraag naar plantenbakken is niet zo groot meer. Het verkrijgen van plantenbakken zal moeten worden onderzocht. Tevens informeren of mogelijkheid bestaat bakken te laten maken door leerlingen Clusius college. Richtlijnen worden opgesteld door de wijkkerngroep in overleg met de wijkmanager voor o.a. uiterlijk, vormgeving en maximaal bedrag aan vergoeding van een geadopteerde plantenbak. Nader: Kitty heeft deze vraag reeds uitgezet bij ROC.

 

   8.  Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn, Heel Europa en Stedelijke Kerngroep

Redactie:             (Conny Dijkstra)

Purmerend Totaal gaat verdwijnen, wijkkrant zal blijven. De verspreiding zal samen gaan met het gezinsblad. De redacties hebben het gevoel dat er onvoldoende communicatie en inspraak is met de gemeente en onduidelijkheid over het proces wat de gemeente wil bereiken met de verspreiding. De discussie binnen de redacties loopt soms hoog op. Er is reeds een E-motie ingediend bij de gemeente. Er zijn leden die willen stoppen bij de redacties als de wijkkrant bezorging gaat veranderen.

De stedelijke kerngroep heeft een extra overleg afgesproken met Wethouder Mario Hegger en Edwin Farber over de communicatie met de gemeente en over het functioneren van de redacties van de wijkkrant. De voorzitters en de redactieleden zullen daarbij aanwezig zijn. Overleg op 10 september 2015

Stedelijke kerngroep.

De laatste kerngroep vergadering is geannuleerd door gebrek aan bespreekpunten en datum viel nog in vakantieperiode.

Verkeer.   Fons Spaaij

Naar aanleiding van het onderzoek naar vermeende snelheidsoverschrijding in de Amazonelaan heeft Matthijs Mol van afd. Verkeer een voorstel gepresenteerd voor aanpassingen op de rijbanen vóór de school De Marimba. Doel is het verhogen van de veiligheid voor kinderen en ´ouders´ van en naar school. Voorstel is het aanbrengen van een aantal kunststof stroken op twee plaatsen van beide rijwegen. Verwacht wordt dat het verkeer ter plaatse langzamer gaat rijden. Voor de bussen wordt verwacht dat deze stroken niet belemmerend zijn. Dit voorstel zal als proef dienen en na enige tijd zal het resultaat worden gemeten. Mogelijkheid voor plaatsing meerdere locaties zal worden overwogen. Getracht zal worden voor de winter de stroken te plaatsen. De bebording zal worden aangepast en de bewoners in de directe omgeving zullen worden geïnformeerd.

Groen.      Loes v. Vlijmen

Beplanting in plantvakken Suezweg is nog steeds niet gerealiseerd, ondanks diverse toezeggingen van Gemeente. Bewoner, Mevr. Bouwmeester, heeft geen begrip voor de langdurige termijn voor de uitvoering plaatsvindt.

    9.  Rondvraag

Voor de verzorging van de bestaande plantenbakken wordt met enige regelmaat gevraagd naar de financiële bijdrage voor het onderhoud van de beplanting. Kenbaar gemaakt dat de bijdrage niet structureel is, maar af en toe een stimulans voor de verzorging. Er zijn adoptanten die dat noodzakelijk vinden en dat gewoon verwachten..

Is het juist dat het onderhoud van plantvakken en het maaien van de groenstroken minder gebeurd dan voorheen. De wethouder meldt dat de constatering juist is door de hoge kosten, met gevolg dat de gemeente de frequentie van onderhoud en maaien heeft verminderd

 

   10.  Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 14 oktober  2015 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten.

 

Aktielijst

 

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijk
27-05-2015 7 Behoud plantenbakken Richtlijnen opstellen Dagelijks Bestuur
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *