Notulen wijkkerngroep vergadering van 26 oktober 2016

09/12/2016

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 26 oktober 2016

Aanwezig:  Gerard Schotsman ( voorzitter), Conny Dijkstra, Fons Spaaij, Fons Verdurmen, Govert de Ruiter, Loes van Vlijmen, Marion Gommers (notuliste), Marjolein Jonk (Redactie), Beatrix Klein Goldewijk (Clup), Cheryl Cleonise (wijkmanager), Peter Bouwer (wijkagent), Bas Bakker (wijkagent), Eveline Tijmstra (Wijkwethouder)

Afwezig met bericht:  Frans Prinsen, Harry Both, Jacques van Pelt, Kitty Awondata (bedrijfsleider Heel   Europa)

Locatie:         Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:        19.30 uur – 21.30 uur

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 4. Notulen d.d. 14 juli 2016
 5. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn
 6. Wie wil er, op de nieuwe manier van werken, als kerngroep verder?
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

 1. Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom voor onze nieuwe wijkwethouder Eveline Tijmstra. Er volgt een voorstel ronde.

Agenda wordt goedgekeurd.

 

 1. Mededelingen
 1. Afmelding kerngroep leden: Harry Both en Jacques van Pelt hebben zich afgemeld als lid van de kerngroep.
 2. Vertrek wijkwethouder en installatie nieuwe wijkwethouder: Geoffrey Nijenhuis heeft zijn ambt als wijkwethouder neergelegd vanwege de veranderde combinatie werk/privé-omstandigheden. Kerngroep wenst hem veel succes en sterkte voor de toekomst. Eveline Tijmstra heeft hem opgevolgd en zij is sinds kortgeleden geïnstalleerd als wethouder. Kerngroep wenst ook haar veel succes in het uitoefenen van haar ambt.

 

 1. Ingekomen stukken / uitgaande stukken

Er zijn geen ingekomen / uitgaande stukken, behalve de opzeggingen van een aantal kerngroep leden.

 

 1. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 14 juli 2016

Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd.

Aktiepunt is afgehandeld.

 

 1. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn

 

Redactie:                    (Marjolein Jonk)

 1. Volgende week komt de nieuwe wijkkrant uit.

 

Projecten:                  (Loes van Vlijmen)

 1. Ogen en Oren project in Weidevenne: loopt goed. Binnenkort zal er een overleg plaatsvinden met alle deelnemers voor evaluatie. Project wordt vermeld in de nieuwe wijkkrant.

 

Clup Welzijn:           (Beatrix Klein Goldewijk)

 1. Er zijn geen vermeldingen.

 

 1. Wie wil er, op de nieuwe manier van werken, als kerngroep verder?

Voortbestaan van de kerngroep wordt besproken.

Ongeveer 2 jaar geleden is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd door de Gemeente, waarna het handboek op de schop is gegaan. Bestuur kerngroep heeft toen een communicatieschema gemaakt van de oude en nieuwe werkwijze/systeem met de voor- en nadelen. Bestuur kerngroep heeft ook nog een voorstel voor een andere werkwijze, o.a. via internet gedaan. Dit voorstel is onlangs besproken tussen het bestuur van de kerngroep en de wijkwethouder Eveline Tijmstra en wijkmanager Cheryl Cleonese.

 

Reactie van de wijkwethouder en wijkmanager c.q. Gemeente op het voorstel is: Zij geven aan dat het een goed voorstel en dat zij zich kunnen vinden in de meeste punten en veel waardering hebben voor de zeer betrokken leden en dit voorstel best verder willen ontwikkelen. Het is belangrijk te kijken wat in de wijk nodig is en wat nodig is om dat te bereiken, in plaats van te veel te kijken naar structuren. Er moet een vorm worden gevonden om de inhoud belangrijk te stellen, waarbij het zeker mogelijk is om werkafspraken vast te leggen tussen de wijkkerngroep en de wijkmanager. Handboek is echt van tafel en komt niet terug. Het is te stedelijk. Werkafspraken zouden dan echt gaan over de werkwijze in de wijk Weidevenne. Het niet meer werken met de regels en richtlijnen uit het handboek kan ook gezien worden als mogelijkheid om nieuwe kansen te creëren in de wijk. Het geeft de ruimte om met elkaar invulling te geven aan waar de wijk behoefte aan heeft.

De voorzitter van de wijkkerngroep geeft het volgende aan:

Gemeente heeft door een adviesbureau de werkwijze van het handboek en de gevolgen ervan laten onderzoeken en zij hebben daaruit de conclusie getrokken dat het handboek niet heeft geresulteerd in een snellere afhandeling. (Deze formulering komt uit de krant.)

 

Kerngroep leden begrijpen dat de veranderingen o.a. een gevolg zijn van de veranderingen van de hedendaagse communicatie in de samenleving. Kerngroep was een hulpmiddel in de communicatie, intermediair en verlengstuk tussen de Gemeente en de bewoners. Dit ook vooral omdat in de praktijk vaak is gebleken dat communicatie met Gemeenteambtenaren zeer slecht en stroperig is.

 

Door de nieuwe werkwijze is er geen input meer voor de kerngroep. Bewoners richten zich niet meer tot de kerngroep. Er komt ook geen informatie meer vanuit de Gemeente.

Heeft de kerngroep nog zin? Is er nog bestaansrecht? Wat is het doel nog van de kerngroep? Wat kan de kerngroep nog voor de bewoners betekenen? Waar kan energie en motivatie worden uitgehaald? Kerngroep heeft een half jaar niet vergaderd en al een jaar geen nieuwe agendapunten te bespreken gehad!

 

Gemeente is bepalend geweest en er is gediscussieerd op basis van argumenten.

De wijkkerngroep vindt dat daar wel regels en richtlijnen voor nodig zijn. Doordat het handboek van tafel is, is volgens de wijkkerngroep de basis van de organisatie weg. Er bestaat nog wel een verzekering voor de vrijwilligers.

 

Kerngroep is van mening dat bezuinigingen ook een grote rol spelen. De gemeente zegt dat het budget hetzelfde is gebleven: de financiële route is weliswaar veranderd, maar het is niet de bedoeling er op te bezuinigen of de uitgaven te beperken. Kerngroep heeft geen eigen budget voor bewoners meer. Budgetten zijn samengevoegd tot één uitvoeringsbudget. Financiële toekenningen zijn volgens de kerngroep beperkt. Budget voor het jaarlijkse uitje van de kerngroep leden, die vooral bedoeld was als uiting van waardering voor alle vrijwillige en hardwerkende inzet van het hele jaar is afgeschaft, m.a.w. geen waardering meer. Budget voor de notulist staat ter discussie. Wijkwethouder geeft aan hier niet de details van te kennen en is bereid ernaar te kijken welke mogelijkheden er zijn om dit in stand te houden.

 

Door een opeenstapeling van factoren, zoals een veranderde samenleving, de gevolgen van de nieuwe werkwijze, voltooiing van een ontwikkelde wijk, bewoners die zich niet meer tot de kerngroep richten, is er bij de kerngroep leden geen draagvlak meer, ontbreekt de passie om verder te gaan!

Ook na deze discussie vanavond zijn de inzichten niet veranderd. Wellicht wordt het tijd voor een nieuwe en jongere groep kerngroep leden, die dan wel zelf zal moeten opstaan. Gemeente heeft al eerder aangegeven, dat mocht de kerngroep ophouden te bestaan, er geen nieuwe kerngroep leden zullen worden gezocht. Er zijn genoeg andere communicatiemiddelen in de wijk.

 

Al de voorgaande gebeurtenissen en gevolgen hebben ertoe geleid dat al verschillende kerngroep leden hebben opgezegd. Het volgende besluit van de laatste kerngroep leden ligt ook aan dit alles ten grondslag:

Besluit; Kerngroep leden (ook de onlangs gestopte kerngroep leden) besluiten gezamenlijk unaniem (maar wel met pijn in het hart) om te stoppen met de kerngroep. Zij hebben zich altijd met grote passie ingezet voor de bewoners van de wijk. Met dit besluit is de Wijkkerngroep Weidevenne met onmiddellijke ingang opgeheven.

Wijkkerngroep Weidevenne is gestart op 24 januari 2002 en heeft 14 jaar, 9 maanden en 2 dagen bestaan.

 

 1. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

Rest de kerngroep leden alleen nog de Gemeente en bewoners van de Weidevenne te bedanken voor alles wat zij de afgelopen jaren voor hun hebben mogen betekenen en veel succes voor de toekomst toe te wensen. Er komt voor de leden nog een afscheid avond. Wethouder Tijmstra geeft aan dat zij graag meewerkt aan een passend afscheid en dat zij betreurt dat mensen die zich zo hard ingezet hebben voor de wijk met dit gevoel stoppen.

 

 

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering definitief afgesloten.

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *