Notulen wijkkerngroep vergadering van 24 januari 2016

15/04/2016

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 24 februari 2016

Aanwezig:  Fons Spaaij, Fons Verdurmen, Govert de Ruiter, Loes van Vlijmen  (voorzitter),  Martin Muuren, Kitty Awondata (bedrijfsleider Heel Europa), Peter Bouwer (wijkagent), Bas Bakker (wijkagent), Marjolein Jonk (redactie)

Afwezig met bericht:  Gerard Schotsman, Conny Dijkstra, Frans Prinsen, Harry Both, Jacques van Pelt, Jan de Klerk, Beatrix Klein Goldewijk (Clup), Edwin Färber (wijkmanager), Geoffrey Nijenhuis (Wijkwethouder)

Locatie:     Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:    19.30 uur – 21.00 uur

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 4. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 13 januari 2016
 5. Toelichting Waterfietsen in Weidevenne
 6. Voortgang inrichting rotonde
 7. Voorstel verkeersbeleid school D.N.W.
 8. Werkwijze aanvraag uit wijkbudget
 9. Ideeën voor jaarlijks uitje
 10. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep
 11. Rondvraag
 12. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 13 april 2016

 

 1. Opening en vaststellen agenda

Loes van Vlijmen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Zij neemt voor deze vergadering het voorzitterschap van Gerard Schotsman over.

Agenda wordt goedgekeurd.

 

    2. Mededelingen

 • Nieuwe wijkmanager: procedure is gestart.
 • Nieuwsbrief Londenhavenclub: complimenten zowel voor de interessante inhoud als de layout.
 • Terugkoppeling plaatsing plastic afvalcontainers: m.b.t. verplaatsing container Amazonelaan hoek Yellowstone: gemeente is akkoord voor verplaatsing, mogelijkheden van een nieuwe locatie worden onderzocht.
 • Terugkoppeling parkeerproblemen omgeving Genuahaven/Heel Europa: Aanpassing laad en losgebied / fiets parkeren; uitvoering medio maart.
 • Lezing van Peter Smith, voorwoord Dirk Groot  in Purmaryn d.d. 07-03-2016: Onderwerp: “Het gebroken ruitje van het gebouw van de duurzaamheid. Gaat over hoe we beter kunnen zorgen voor Moedertje Aarde!” Loes van Vlijmen zal deze bijwonen.
 • Heel Europa:
 • Woensdag 23-03-2016 wordt er een open dag georganiseerd.
 • Supermarkt De Super is geopend met een groot assortiment en is een groot succes. Volgens het zogeheten concept Retail, Relatie en Re-integratie.
 • d.d. 29-02-2016 wordt een presentatie gegeven van Historisch Purmerend, w.o. de watersnoodramp in het Grand Café.
 • Zondagmiddagpodium loopt goed.

 

 1. Ingekomen stukken (zie bijlage) / uitgaande stukken

Lijst met ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. Stukken zijn naar de betrokken personen doorgestuurd. Geen actie door kerngroep nodig.

 

 1. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 13 januari 2016

Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd.

Aktiepunten op de aktielijst blijven staan tot nader order.

 

 1. Toelichting Waterfietsen in Weidevenne – Hans Been en Cor Ketting (De Gors)

Hans Been en Cor Ketting van wijkkerngroep De Gors geven een toelichting over evt. overname van 2 waterfietsen voor de Weidevenne.

In de Gors zijn verschillende manieren van beheer uitgeprobeerd op verschillende locaties. Afhankelijk van locatie en mogelijkheden van gebruik is voor iedere locatie een bijpassend beheer gekozen.

Verschillende mogelijkheden van beheer zijn:

–           Waterfietsen kunnen op een vaste ligplaats worden vastgemaakt aan een ketting met een slot, welke beheerd wordt door één of meerdere personen.

–          Witte fietsenplan: waterfietsen kunnen op verschillende ligplaatsen worden vastgemaakt d.m.v. een touw. Iedereen kan zelf een waterfiets pakken, gebruiken en bij een ligplaats weer vastleggen.

Vandalisme bleek meegevallen. O.a. kan dit komen door jongeren erin te betrekken en ze de waterfietsen met graffiti te laten beschilderen.

Onderhoud en reparatie: Zorgen voor goede verf/graffiti, dat kan worden bijgehouden. Reparaties moeten worden uitgevoerd als iets kapot is. Dat is tot op heden niet vaak gebeurd, maar moet wel een persoon voor zijn die dat wil doen.

Controle: Moet altijd worden gedaan, maar frequentie is afhankelijk van het soort beheer dat je kiest.

Opslag: Waterfietsen liggen in het water van mei tot oktober. Van november tot april moeten de waterfietsen worden opgeslagen. De Gors heeft nu een opslagplaats geregeld in de loods van Wherelant. Deze wordt opgeheven, een nieuwe locatie wordt gezocht. Indien geen locatie dichterbij wordt gevonden, zou Weidevenne daar ook gebruik van kunnen maken.

Regels en verantwoordelijkheid: Er is een reglement opgesteld, die op elke waterfiets is opgeplakt. Juridische aansprakelijkheid is te allen tijde voor de gebruiker. Er is een leeftijdsgrens bepaald en een zwemdiploma is verplicht voor de gebruiker.

Hans Been en Cor Ketting worden hartelijk bedankt voor hun toelichting.

Aktie: Kerngroep zal deze informatie bespreken, evt. mogelijkheden onderzoeken en vervolgens een besluit nemen.

 

 1. Voortgang inrichting rotonde

Agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering.

 

 1. Voorstel verkeersbeleid school De Nieuwe Wereld

N.a.v. de invoering van structureel verkeersonderwijs in 2014 en de wens voor een veilige schoolomgeving en schoolplein, heeft Obs De Nieuwe Wereld (DNW) een verkeerscommissie samengesteld met leerkrachten en een aantal verkeersouders.

Doel is verkeerseducatie te geven en te ontwikkelen en het bevorderen van de veiligheid van de kinderen in het verkeer en rondom de school en het schoolplein.

Leerplan is samengesteld met medewerking van Veilig Verkeer Nederland. Verkeerseducatie en lesmateriaal is gemaakt. Er zijn richtlijnen en gedragsregels opgesteld voor kinderen, ouders en medewerkers van de school. Beleidsplan is ontwikkeld. Kerngroep is benaderd voor deelname aan de verkeerscommissie als adviseur, vanwege kennis over verkeer en veiligheid in de Weidevenne.

Besluit: Fons Spaaij en Fons Verdurmen zullen namens de kerngroep gaan deelnemen aan de verkeerscommissie.

 

 1. Werkwijze aanvraag uit wijkbudget

d.d. 16-03-2016 zal Wethouder Mario Hegger samen met Anja Bonnes en Edwin Färber een toelichting geven in de Stedelijke Kerngroep.

 

 1. Ideeën voor jaarlijks uitje

Kerngroep wil de door de gemeente opgelegde inhoud gaan bespreken met de wijkmanager.

Het jaarlijkse uitje is bij uitstek een goede gelegenheid om kerngroepleden te bedanken voor al hun vrijwillige inzet en tijd die zij jaarlijks besteden, daarmee de waardering ervoor te laten zien en gemotiveerdheid te laten behouden.

 

 1. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep

 

Redactie:      (Marjolein Jonk)

 1. Mailadres van de redactie = info@weidevenner.nl

 

Projecten:  (Loes van Vlijmen)

 1. Gebruikers Melkwegbrug: aantal personen dat de Melkwegbrug passeert is gemiddeld 3500 per dag.
 2. Plantvakken op de Suezweg : worden op kosten van de gemeente beplant. Verder werkt dit volgens het adoptiebak principe: gemeente zorgt voor de 1e beplanting. Daarna moeten bewoners het plantvak onderhouden en zelf verder bekostigen.
 3. d.d. 23-04-2016 wordt een burendag georganiseerd op de Suezweg. Gezellig samen zijn en communicatie over het onderhoud van de plantenvakken welk voor rekening van de bewoners komt. Edwin Färber en Loes van Vlijmen worden uitgenodigd. Stukje in de krant en of site zou leuk zijn, Conny Dijkstra heeft hier met de redactie al over gesproken.

 

Clup Welzijn:    (Beatrix Klein Goldewijk / Geert Heikens)

 1. Geen vermeldingen.

 

Stedelijke kerngroep:          (Gerard Schotsman)

Volgende vergadering staat gepland op dinsdag 16 maart 2016

 

 1. Rondvraag

Er zijn geen rondvragen.

 

 1. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 13 april 2016

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten en Loes van Vlijmen (met medewerking van Fons Spaaij) bedankt voor haar voorzitterschap.

Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 13 april 2016, locatie de Orangerie van Gebouw Zuidland.

 

 

Aktielijst

 

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
25-11-‘15

24-02-‘16

9

5

Voortgang projecten

Toelichting waterfietsen

Twee nieuwe waterfietsen beschikbaar voor Weidevenne Kerngroep
13-01-‘16 9 Wijziging aanvraagprocedure uit wijkbudget Begroting maken Bestuur kerngroep

 

 

Besluitenlijst

 

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp
24-02-‘16 7 Voorstel verkeersbeleid school De Nieuwe Wereld Deelname

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *