Notulen wijkkerngroep vergadering van 14 juli 2016

27/10/2016

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 14 juli 2016

Aanwezig:  Gerard Schotsman ( voorzitter), Conny Dijkstra, Frans Prinsen, Harry Both, Jacques van Pelt, Loes van Vlijmen, Marion Gommers (notuliste),  Marjolein Jonk (Redactie), Rob Hoogestein, Edwin Färber (wijkmanager), Cheryl  Cleonise (wijkmanager), Peter Bouwer (wijkagent), Bas Bakker (wijkagent)

Afwezig met bericht: Fons Spaaij, Fons Verdurmen, Govert de Ruiter, Beatrix Klein Goldewijk (Clup), Kitty Awondata (bedrijfsleider Heel Europa), Geoffrey Nijenhuis (Wijkwethouder)

Locatie:        Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:       19.30 uur – 21.30 uur

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 4. Notulen en actie- en besluitenlijst d.d. 13 april 2016
 5.  Voortgang Redactie, Projecten en Clup Welzijn
 6.  Gaan we als kerngroep verder?
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

 1. Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met in het bijzonder Cheryl  Cleonise (wijkmanager) en Rob Hoogestein (redactie).

Agenda wordt goedgekeurd.

 

 1. Mededelingen
 2. Afmelding kerngroep/bestuursleden: Fons Spaaij, Jan de Klerk en Martin Muuren hebben zich afgemeld als lid van de kerngroep en Fons Spaaij ook als lid van het bestuur van de kerngroep.
 3. Nieuwe wijkmanager: Cheryl Cleonise is sinds kort wijkmanager van Weidevenne geworden en neemt het over van Edwin Färber.
 4. Onderzoek rugstreeppad: het diertje is in mei tevoorschijn gekomen uit de grond en verplaatst. Er is gestart met de inrichting van de omgeving van Convento.
 5. Inrichting rotonde / plaatsing wereldbol: er wordt binnenkort een hoorzitting gehouden voor bewoners van Convento.
 6. Groen: veel bewoners uit de Weidevenne zijn geïnteresseerd in de inrichting van het groen in de buitenruimte en benaderen de Gemeente.
 7. Verblijfsverbod bij basisschool De Koempoelan: in de omgeving is een verblijfsverbod vastgesteld vanaf 22.00 uur i.v.m. overlast van jongeren. Voor meer draagvlak, begrip en handhaving van het verbod is een gesprek georganiseerd tussen de bewoners en de jongeren. Resultaat is positief. Er is van de jongeren meer duidelijkheid en begrip gekomen voor de overlast die zij veroorzaakt hebben bij de bewoners. Overlast is afgenomen. De jongeren benaderen nu andere jongeren om hun ervaringen te delen.
 8. Ogen en Oren project is in Weidevenne: in juni gestart. In andere delen van Purmerend zijn al Ogen en Oren teams actief met groot succes. Doel van het project is om bewoners te bewegen zelf op pad te gaan en de wijk met andere ogen te bekijken en evt. verdachte gebeurtenissen te melden aan de politie. Meedoen van bewoners is op vrijwillige basis. Vrijwilligers zijn te herkennen aan een hesje en een zaklamp. Momenteel zijn er ongeveer 12 deelnemers.
 9. Heuglijk babynieuws: op 18 mei  2016 is de tweeling Kate Sue en Bruce Liam Nijenhuis geboren. Kerngroep feliciteert wederom wethouder Geoffrey Nijenhuis, zijn vrouw Nienke en zoontje Jake van harte met de komst van hun zoon/broertje en dochter/zusje en wensen ze veel geluk, liefde en voorspoed toe.

 

 1. Ingekomen stukken (zie bijlage) / uitgaande stukken

Er zijn geen ingekomen / uitgaande stukken.

 

 1. Notulen en actie- en besluitenlijst d.d. 13 april 2016

Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste en de kerngroep leden goedgekeurd.

Aktiepunt blijft staan en besluiten d.d. 13-04-2016 zijn afgehandeld.

 

 1. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn

 

Redactie:    (Marjolein Jonk)

 1. Rob Hoogestein is sinds 2 weken een nieuw redactielid.
 2. Redactie: loopt. Morgen komt de nieuwe wijkkrant uit. Edwin Färber complimenteert de redactie van harte voor hun goede inzet. Het is een ijzersterke redactie zowel inhoudelijk als op het gebied van samenwerking.
 3. Website: loopt goed.
 4. Bezorging wijkkrant: er komen regelmatig meldingen binnen dat de wijkkrant niet is bezorgd. Noodzakelijk is de juiste straat, het juiste adres te vermelden. Dit wordt niet doorgegeven. Daardoor is het onmogelijk voor de wijkmanager en het bezorgingsbedrijf Rodi, om dit probleem gericht te kunnen aanpakken en op te kunnen lossen. Daarnaast uiten een aantal redacties hun onvrede over de verandering van bezorging en het verloop ervan en is er veel tegenwerking. In de volgende wijkkrant van één van de wijken (niet Weidevenne) wordt een negatief stuk geplaatst. Wijkmanager Edwin Färber is van mening dat de wijkkrant een fantastisch medium is, omdat deze door bewoners wordt gemaakt en voor bewoners is. Er wordt daarom ook geen censuur door de Gemeente gepleegd (behalve een eindredactie die tekstueel checkt, maar niet inhoudelijk en zijn bewoners vrij van meningsuiting). Inzet is dan ook behoud van een goed lopend medium. Verschillende inspanningen worden daarvoor verricht door de wijkmanager, zoals het behandelen van meldingen van niet goede bezorging en het uitvoeren van een onderzoek door een extern bedrijf. Edwin Färber organiseert maandag 18 juli a.s. een bijeenkomst om de uitkomst van het rapport en de “kinderziektes” van de bezorging te bespreken en oplossingen te zoeken. Deelnemers aan deze bijeenkomst zijn de wijkmanagers, wethouder Mario Hegger, de stedelijke redactie van de wijkkranten en het bezorgingsbedrijf Rodi. Doel is oplossingen zoeken, maar ook wordt dit hopelijk een start voor het ombuigen van de negatieve reacties naar positieve reacties. Het belangrijkste is toch om dit medium te kunnen behouden. Positief effect van de verandering is, dat financieel meer mogelijk is.
 5. Eindverantwoordelijkheid inhoud wijkkrant: op basis van het altijd gehanteerde handboek was de voorzitter van de kerngroep eindverantwoordelijk voor de inhoud en controleerde deze altijd voor plaatsing. Het handboek was de leidraad. Op de vraag van de voorzitter wie in de nieuwe situatie eindverantwoordelijk is, antwoordt Edwin Färber het volgende: Doordat het handboek van tafel is en niet meer wordt gehanteerd, komt ook deze regel te vervallen en is de voorzitter van de wijkkerngroep niet meer officieel eindverantwoordelijk. In de nieuwe situatie wordt alles los gelaten en zijn er in principe geen regels. Indien voorzitter kerngroep en redactie de oude werkwijze willen voortzetten is dat ook mogelijk als zij daar overeenstemming over hebben.

 

Projecten: (Loes van Vlijmen)

 1. Schaarhekken voor tegengaan fietsoverlast winkelcentrum Weidevenne: zijn geplaatst. Het plan van de oplossing plaatsen van schaarhekken is ontwikkeld door de eigenaar van het winkelcentrum, de winkeliersvereniging, Keurmerk Veilig Ondernemen en de gemeente Purmerend. Zij dragen ook gezamenlijk de kosten. Gemeente heeft via diverse kanalen (sociaal media, klantenkontaktcentrum) meldingen /klachten ontvangen. M.n. over de breedte tussen de schaarhekken. Deze doorgang zou te smal zijn voor een aantal gebruikers zoals scootmobielen, brede kinderwagens. Klachten zijn door de gemeente onderzocht. Doorgang is zelfs 20 cm breder dan wettelijk verplicht. Hopelijk wordt de overlast van snelverkeer hiermee beperkt of nog beter teruggedrongen en wordt het veiliger voor voetgangers. Op het plein is het verboden te fietsen en met scooters te rijden.
 2. Verder zijn er geen projecten.

 

Clup Welzijn:           (Beatrix Klein Goldewijk / Geert Heikens)

 1. Geen vermeldingen.

 

 1. Hoe gaan we als kerngroep verder?

Gerard Schotsman zet kort het verloop van de gebeurtenissen met betrekking tot de verandering naar een nieuwe werkwijze uiteen. Bestuur kerngroep heeft de ontwikkelingen van een nieuwe werkwijze met elkaar besproken en een mogelijke nieuwe vorm van samenwerking ontwikkeld en dit geschreven stuk bij de Gemeente als voorstel ingediend.

Kerngroep Weidevenne is van mening dat er altijd structuur, regels, richtlijnen en uniformiteit in meer of mindere mate nodig zijn om controle daarop te kunnen hebben.  Gemeente heeft op de ontwikkelingen in de samenleving ingespeeld. Wijkmanager vertelt dat de nieuwe werkwijze ook binnen de Gemeente zich nog aan het ontwikkelen is en het nog niet duidelijk is hoe het uiteindelijk zal worden. Dit kan ook gevolgen voor bepaalde posities in de organisatie hebben. Momenteel is een pilot van teams van start gegaan.

Wijkmanager vertelt, dat elke wijk anders is qua ontwikkeling. Weidevenne is een jonge wijk met veel bewoners die prima in staat zijn zelf de Gemeente en de wijkmanager op te zoeken als zij hun nodig hebben. Er zijn dan ook de afgelopen jaren steeds minder aanvragen bij de wijkkerngroep binnen gekomen. De laatste tijd is het zelfs nihil.

Zou hieruit kunnen worden afgeleid dat de kerngroep niet meer nodig is en zou kunnen stoppen?

Of mogelijk zijn er andere manieren om bewoners in de wijk tot dienst te zijn, bijvoorbeeld door de wijk in te gaan en hulp bieden te genereren. Kunnen /willen kerngroep leden meegaan in de nieuwe tijd? Welke andere manier van werken kan worden ontwikkeld? Is toch een bepaalde vorm van structuur nodig en welke dan? In de nieuwe werkwijze kunnen kerngroepen hun eigen positie kiezen. Beleid van de gemeente is om bepaalde zaken te laten gebeuren en verder niet hierop te reageren

Wethouder Geoffrey Nijenhuis en wijkmanager Edwin Färber hebben wellicht een idee over een eventuele invulling van de kerngroep, omdat zij graag zien dat de kerngroep blijft bestaan.

Frans Prinsen en Harry Both sluiten zich aan bij de gedachte van het bestuur van de kerngroep en willen kijken of er een nieuwe invulling is, anders is het niet zinvol de kerngroep te laten bestaan.

Door (privé-)omstandigheden en de start van het zomerreces heeft de Gemeente nog niet kunnen reageren op het stuk.

 

 1. Rondvraag

Wijkmanagers vinden dat de kerngroep Weidevenne alle respect verdient voor hun inzet, werkwijze en samenwerking en willen graag contact houden.

 

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten.

Besloten wordt eerst de reactie van de Gemeente op het stuk de “nieuwe samenwerking” af te wachten, voordat een nieuwe vergadering wordt gepland.

 

 

 

Aktielijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
13-04-‘16 7 Heeft kerngroep nog een toekomst? Bestaan kerngroep Kerngroep

 

Besluitenlijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp

 

v

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *