Notulen wijkkerngroep vergadering van 13 januari 2016

22/03/2016

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 13 januari 2016

Aanwezig:  Gerard Schotsman ( voorzitter), Conny Dijkstra, Fons Spaaij, Fons Verdurmen, Frans Prinsen, Govert de Ruiter, Harry Both, Jacques van Pelt, Jan de Klerk, Loes van Vlijmen, Martin Muuren, Beatrix Klein Goldewijk (Clup), Edwin Färber (wijkmanager), Peter Bouwer (wijkagent), Bas Bakker (wijkagent), Geoffrey Nijenhuis (Wijkwethouder), Marjolein Jonk (redactie/gast), Nikita van Caem (redactie/gast)

Afwezig met bericht:  Kitty Awondata (bedrijfsleider Heel Europa)

Locatie:                         Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:                        19.30 uur – 22.00 uur

 

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Kennismaking leden redactie
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 5. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 25 november 2015
 6. Voortgang inrichting rotonde
 7. Fietsenoverlast winkelcentrum Weidevenne
 8. Ideeën voor jaarlijks uitje
 9. Wijziging aanvraagprocedure uit wijkbudget
 10. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep
 11. Rondvraag
 12. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 24 februari 2016

 

 1. Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Agenda wordt goedgekeurd.

 

 1. Kennismaking leden redactie

In het bijzonder worden Marjolein Jonk (nieuw redactielid) en Nikita van Caem (fotograaf redactie) hartelijk welkom geheten en krijgen een bos bloemen. Overige redactieleden waren ook uitgenodigd, maar konden helaas niet. Zowel de nieuwe redactieleden als de kerngroepleden stellen zich aan elkaar voor. Kerngroep wenst de redactieleden veel succes en bedanken hun alvast voor hun inzet en hopen op een goede samenwerking en zien naar het nieuws uit.

 

 1. Mededelingen
 2. M.i.v. 01-01-2016 is Edwin Färber tijdelijk weer wijkmanager van de Weidevenne. Hij blijft ook wijkmanager van de Wheermolen. Hij vervangt Silvia de Blij. Zij heeft een andere functie bij de afdeling Stadsbeheer gekregen. Kerngroep wenst haar veel succes en sterkte in haar privéomstandigheden.
 3. M.i.v. 01-01-2016 heeft Conny Dijkstra het voorzitterschap van de redactie beëindigd, vanwege medische redenen. Zij is 8 jaar lid van de redactie geweest. Conny wordt in het bijzonder hartelijk bedankt voor al haar tijd en inzet, die zij heeft verricht. De kerngroep, en met name het bestuur, heeft veel waardering voor alles wat zij heeft gedaan en tot stand heeft gebracht. Zij heeft o.a. ervoor gezorgd dat de website www.weidevenne.nl werd opgericht. Elk nieuwsitem dat van belang was, zoals projecten als Heel Europa, werden door Conny gevolgd en vastgelegd. Een aantal projecten die zij is gestart zal zij nog afmaken. Het bestuur heeft een prachtig gedicht voor haar gemaakt en draagt dit voor. Als dank krijgt Conny een mooi cadeau en bos bloemen.
 4. Terugkoppeling wijkinloopspreekuur door Geoffrey Nijenhuis: het werd begin december ’15 gehouden in Heel Europa en werd druk bezocht, m.n. door bewoners uit de naaste omgeving. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren o.a. : parkeeroverlast en verkeersveiligheid rondom Heel Europa, handhaving brommers op de rijbaan (BOR) op de Melkweg en de Kanaaldijk, groen onderhoud in het losloopgebied onder de A7, verkeerssituatie Nijlstraat (stand zaken maatregelen en bestemming gebouw Nijlstraat). Gemeente heeft deze onderwerpen besproken evenals de eventueel te nemen maatregelen. Bewoners zullen worden geïnformeerd over de resultaten. Met de afgevaardigden van het onderwerp de Nijlstraat wordt binnenkort een afspraak gemaakt voor een mondelinge toelichting.
 5. Terugkoppeling parkeerproblemen omgeving Genuahaven/Heel Europa: n.a.v. het onderzoek bleek dat niet direct maatregelen hoeven te worden genomen. Toch worden enige aanpassingen gemaakt. Uitvoering is medio februari ‘16.
 6. Oversteekplaats Donaulaan/Melkweg: wordt veranderd. Uitvoering is mei ’16. Buurtbewoners en scholen worden geïnformeerd.
 7. Terugkoppeling plaatsing plastic afvalcontainers: Bewoners hebben een petitie ingediend. Container Gordel van Smaragd is verplaatst. Container Amazonelaan hoek Yellowstone zal opnieuw ingebracht worden omdat meerdere verzoeken om verplaatsing zijn ontvangen.
 8. Jaarwisseling was rustig: weinig overlast, behalve wat vuurwerkoverlast.
 9. Project “borden buurt Whatsapp”: worden binnenkort geplaatst. In de Purmer-Zuid staan ze al.
 10. Terugkoppeling verkeersveiligheid Londenhaven: Govert de Ruiter en Martin Muuren geven de hartelijke complimenten voor het snelle en adequate afhandelen en nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid en de uitvoering ervan. Medio februari wordt het verder opgepakt. Kerstbijeenkomst was een groot succes (opkomst ± 100 bewoners).
 11. Terugkoppeling geluidsoverlast door aanpassing Amazonelaan: er wordt contact gezocht met omwonenden om het probleem te bespreken. Tot op heden is dat nog niet gelukt.

 

 1. Ingekomen stukken (zie bijlage) / uitgaande stukken

Lijst met ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. Stukken zijn naar de betrokken personen doorgestuurd. Geen actie door kerngroep nodig.

 

 1. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d.  25 november 2016

Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd.

Alle aktiepunten zijn afgehandeld, behalve het punt over de waterfietsen. Besluiten zijn afgehandeld.

 

 1. Voortgang inrichting rotonde

Dankzij de gemeente Purmerend, de Stichting Weidevenne en de wijkkerngroep Weidevenne komt er komend jaar een uniek kunstwerk, een wereldbol, op de rotonde Amazonelaan/Laan der Continenten. De wereldbol is gekozen door bewoners van de wijk. Opdracht is verstrekt.

Vrijdag 18-12-2015 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden met als eindresultaat een grote wereldbol, die straks de entree naar de wijk vormt. Er is daarom op die dag een informele startbijeenkomst gehouden (in Heel Europa) en is symbolisch de wereldbol gepresenteerd. De totstandkoming is uitgelegd door de ontwerper Jan Beentjes en de maquette is onthuld door de wethouders Geoffrey Nijenhuis en Hans Krieger, bestuur Stichting Weidevenne en de voorzitter van de wijkkerngroep. Pers was door gemeente een dag eerder al geïnformeerd.

 

 1. Fietsenoverlast winkelcentrum Weidevenne

In overleg met winkeliersvereniging , wijkmanager en de eigenaar van winkelcentrum Weidevenne wordt de volgende maatregel genomen om de overlast van fietsen op het winkelcentrum te voorkomen en terug te dringen: bij elke brug zullen schaarhekken worden geplaatst. Kosten zullen worden gedragen door de eigenaar van het winkelcentrum, de winkeliersvereniging en de gemeente Purmerend.

 

 1. Ideeën voor jaarlijks uitje

Kerngroepleden worden gevraagd ideeën te bedenken voor het jaarlijkse uitje in het voorjaar.

Houdt daarbij rekening met leerzaamheid, vermaak, mogelijk koppelen aan een thema, toegankelijkheid.

 

 1. Wijziging aanvraagprocedure uit wijkbudget

M.i.v. 01-01-2016 is officieel de nieuwe werkwijze van start gegaan. Aanvragen kunnen zowel via de wijkmanager als via de kerngroep binnenkomen. Verantwoordelijkheid ligt volledig bij de wijkmanager. Alleen de wijkmanager beheert en controleert het wijkbudget, beheert de administratie ervan en geeft akkoord voor uitgaven en declaraties. Samenwerking tussen de wijkmanager en de kerngroep en de rol van de kerngroep blijft van belang.

Uitgangspunten en voordelen voor de wijziging zijn: meer toegankelijkheid, zelfredzaamheid en participatie van bewoners, budget meer beschikbaar voor de wijk, evenwichtigere verdeling van het wijkbudget, meer sturing mogelijk op declaraties en uitgaven, meer evenredigheid van declaraties en uitgaven, groter netwerk van de wijkmanager waardoor meer bereik van bewoners mogelijk.

Nadelen o.a. De kerngroep leden vinden het een achteruitgang van betrokkenheid. Controle en administratie behoeven niet meer gedaan te worden. Uitbetalingen gaan langer duren. Motivatie gaat afnemen.  Hogere kosten voor de gemeente.

Aktie: kerngroep moet een begroting 2016 maken.

 

 1. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep

 

Redactie:          (Conny Dijkstra)

 1. Zie agendapunt 2.
 2. Technische deel van de website loopt niet. Probleem moet worden aangepakt.

 

Projecten:        (Loes van Vlijmen)

 1. Terugkoppeling beplanting in plantvakken Suezweg: plan is akkoord, opdracht is verstrekt en wordt binnenkort uitgevoerd.
 2. Terugkoppeling cadeaubonnen adoptanten bloembakken: in december ’15  zijn de cadeaubonnen verstrekt aan de adoptanten door Joop Joosse en Loes van Vlijmen.  Adoptant in de Rotanstraat was helaas overleden. Buurtbewoner heeft het beheer van de bloembak overgenomen. Deze bak zal in maart worden gecontroleerd. Adoptant in Semerusstraat heeft geen cadeaubon gekregen vanwege het slechte onderhoud.

 

Clup Welzijn:  Beatrix Klein Goldewijk / Geert Heikens)

 1. Geen vermeldingen.

 

Stedelijke kerngroep:     (Gerard Schotsman)

Geen vermeldingen.

 

 1. Rondvraag

Er zijn geen rondvragen.

 

 1. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag  24 februari 2016

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten.

Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 24 februari 2016, locatie de Orangerie van Gebouw Zuidland. Loes van Vlijmen zal de vergadering voorzitten en Gerard Schotsman vervangen, die afwezig is vanwege vakantie.

 

 

Aktielijst

 

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
25-11-‘15 9 Voortgang projecten Twee nieuwe waterfietsen beschikbaar voor Weidevenne Kerngroep
13-01-‘16 9 Wijziging aanvraagprocedure uit wijkbudget  Begroting maken Bestuur kerngroep

 

Besluitenlijst

 

Geen besluiten

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *