Notulen wijkkerngroep vergadering 8 juli 2015

03/09/2015

 

Notulen van de wijkkerngroep vergadering woensdag 8 juli 2015

 

Aanwezig: Gerard Schotsman(voorzitter), Conny Dijkstra, Fons Verdurmen, Jacques van Pelt, Jan de Klerk, Loes van Vlijmen, Beatrix Klein Goldewijk (clup), Govert de Ruiter, Kitty Awondatu(bedrijfsleider Heel Europa), Martin Muuren, Sylvia de Blij en Peter Bouwer(wijkagent)

 

Afnwezig: Bas Bakker(wijkagent), Fons Spaaij, Frans Prinsen, Harry Both, Geoffrey Nijenhuis en Marion Gommers.

 

Locatie:     Heel Europa

 

Tijdstip:     19.30 uur- 22.00 uur

 

Agenda

 

Geachte Dames / Heren,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Kerngroep vergadering.

De vergadering is op woensdag  8 juli 2015 om 19.30 uur en zal gehouden worden in Heel Europa

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen.
 3. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 4. Notulen en actielijst van 27 mei 2015
 5. Voortgang adoptie en inrichting rotonde.
 6. Creatieve activiteiten 3e lamel Zuidland                                   Toelichting Loes/Beatrix
 7. Voorwaarden adoptie plantenbakken
 8. Voortgang Redactie, Projecten, Clup en Stedelijke kerngroep
 9. Rondvraag
 10. Volgende vergadering woensdag 2 september 2015

 

 1. Opening en vaststellen agenda

 Gerard opent de vergadering en heet iedereen welkom en speciaal

welkom aan Sylvia de Blij de nieuwe wijkmanager. Sylvia stelt zich voor en vertelt iets over het verloop van haar carrière. De leden stellen zich aan Sylvia voor.

 

     2.  Mededelingen

 Fons Verdurmen heeft een opmerking over de communicatie over de afsluiting van de Wolgalaan. Deze was vele malen beter dan vorig jaar met de afsluiting van de Aziëlaan. Compliment aan gemeente

Sylvia: Wat betreft de Wereldbol. Dit voorstel is doorgerekend door de gemeente. De planning is nog niet klaar maar het past binnen het budget en hoeft niet te wachten op andere werkzaamheden. Als het rond is, komt er een mededeling naar de leden.

Edwin is geopereerd. Is goed gegaan, maar hij mag nog niets doen. hij maakt de binnenstad onveilig op een scootmobiel, dus het is oppassen geblazen.

Govert: vraagt het adres van Edwin om een kaartje te sturen. Sylvia zoekt het op

 

    3.  Ingekomen stukken en uitgaande stukken

 Ingekomen via de redactie (vanmiddag aan de leden gemaild) van Stefan Rijkels over de onveiligheid op Amazonelaan. Er is wat laat gecommuniceerd door de gemeente, maar Sylvia neemt morgen contact op met de bewoner. Er is wel over gesproken binnen de gemeente, maar niet gecommuniceerd naar buiten. Peter Brouwer zegt dat er is aangeven dat er een gesprek is geweest met het verkeersteam Purmerend. De communicatie met de vader van het meisje is goed verlopen. Er komt nog een vervolggesprek. De gemeente is van e.e.a. op de hoogte. Het gedrag van de weggebruikers is helaas niet te beïnvloeden.

Verder geen bijzonderheden.

 

    4Notulen en actielijst van 27 mei 2015 

De naam van Sylvia is bij F verkeerd gespeld. De e moet weg.

Govert is met 1 O bij afwezig

Pag. 3 moet zijn sociaal wijk team gaat huis aan huis, waaronder Beatrix

Punt 8: “met ingang van september”: dat is tekst die door Edwin aangeleverd is en niet door Conny.

Bij punt 8, staat donderdag i.p.v. maandag.

Marion wordt bedankt voor de notulen

Actielijst: verhuur locatie kan er af.

 

    5.  Voortgang adoptie en inrichting rotonde.

We hebben net van Sylvia gehoord, dat het ontwerp van de wereldbol is goedgekeurd en doorgaat.

Het bestuur wil vragen of er een bijdrage kan naar Remco Spaaij, die de eerste tekeningen geheel belangeloos heeft gemaakt. Er wordt door het bestuur voorgesteld hem een cadeaubon te geven van € 50,-. Iedereen is het daar mee eens.

Een aantal leden is nog niet op de hoogte van het ontwerp door afwezigheid bij de laatste vergadering en krijgt het alsnog te zien.

Het geheel wordt meer dan 11 meter hoog. De vergadering vindt het aan de hoge kant. Dit is kenbaar gemaakt aan de gemeente.

Over een week stuurt Sylvia aan alle leden een kopie van de definitieve plannen als die er zijn. Daarna kan er over worden gesproken. De Stichting Weidevenne en de gemeente zijn degenen, die uiteindelijk besluiten wat het gaat worden. Dit is de afsluiting van de Stichting Weidevenne en dan is het geld, dat in de pot zat opgemaakt.

Govert vraagt zich af of het zicht op de rotonde de verkeersveiligheid niet negatief beïnvloedt als die bol inderdaad zo groot wordt. .Fons Verdurmen heeft dit ook al kenbaar gemaakt.

 

    6.  Creatieve activiteiten 3e lamel Zuidland: Toelichting Loes/Beatrix

De ruimte ziet er prachtig uit. De bedoeling is om daar voor weinig geld oude spullen verkopen. Het moet een kunstenaarsplatform worden voor de wijk waar ruimte is  om workshops te geven tegen een kleine vergoeding. Het moet vooral een sociaal gebeuren worden voor mensen, die financieel niet zo ruim zitten en op die manier anderen kunnen ontmoeten op creatief gebied.. E.e.a. kost natuurlijk geld, maar er zijn plannen om dingen te organiseren die geld opbrengen.

Er is geen elektra en geen verwarming in die ruimte. Daar moet nog een financieel plan voor worden opgezet. Bea heeft dat vandaag gekregen.

De vraag is of de Kerngroep aan de start hiervan financieel wil bijdragen. Edwin is er al mee bezig geweest. De aanvraag gaat dan naar Sylvia. Gedacht wordt aan materiaalkosten zodat de kunstenaars workshops kunnen geven. Het gevraagde bedrag is € 2000,-

Gesteld wordt, dat wat concretere plannen op tafel liggen voordat we besluiten of we een bijdrage leveren. Echter, als je niets doet, gebeurt er niets.

Beatrix houdt een vurig pleidooi voor de start hiervan. Het zou een positieve bijdrage kunnen leveren op een plek, waar al jaren niets gebeurt.

Loes stelt voor om tot het najaar te kijken of het een idee is dat aanslaat, dan kun je daarna investeren in licht en warmte.

Voorgesteld wordt, dat Beatrix aan de beheerster (Pieternel) gaat vragen of ze op de vergadering van 2 september komt om concretere plannen voor te leggen.

Het komt volgende keer op de agenda. Misschien kan Rochdale geld investeren in verwarming en elektra. Het is wel mogelijk, dat Rochdale dan een veel hogere huur gaat vragen.

Nu wordt gevraagd een klein bedrag ter beschikking te stellen voor de aanschaf van materiaal, het huren van een kraampje en flyers. Als er geen bekendheid aan dit initiatief wordt gegeven, gaat er natuurlijk nooit iets gebeuren. Dat kan aan haar toegezegd worden, want er kunnen wel concrete dingen gefinancierd worden. De markt en wat kleine dingen worden dus ondersteund, zodat gezien kan worden of het iets oplevert.

 

    7.  Voorwaarden adoptie plantenbakken

De plantenbakken werden tot nu toe door de gemeente verstrekt en neergezet.

De bakkenleverancier bestaat niet meer. De gemeente levert daarom geen bakken meer. De wijkkerngroep moet nu zelf iets bedenken voor de bak. Loes heeft een voorzet gedaan voor een nieuwe opzet van de plantenbakken. Er ligt op dit moment wel al heel lang een goedgekeurde aanvraag, maar er zijn geen bakken. De vraag is: gaan wij die bakken aanschaffen? Een betonnen bak van 80 x 80 kost € 1000, -. Kunststof kost de helft maar is kwetsbaar, ook voor vorst. Het volgende wordt besproken:

 • wanneer we de aanvragen blijven honoreren stellen we wel een standaardmaat vast.
 • Maximaal bedrag en maximale maat.
 • Loes gaat een tuincentrum benaderen om te informeren wat voor mogelijkheden er zijn.
 • Gerard gaat informeren bij Groenrijk.
 • Gekeken wordt of er een mogelijkheid is om dit als praktijkopdracht bij een ROC uit te zetten
 • Sylvia gaat eerst kijken of er misschien toch nog ergens een bak is

 

    8.  Voortgang Redactie, Projecten, Clup en Stedelijke kerngroep

Redactie: de bezorging via de Baanstede is nog niet rond. De bezorging van

Purmerend Totaal ( met daarin de wijkkrant) was zonder overleg een week verschoven. Dat is dankzij inspanning van Baanstede alsnog redelijk opgelost. Waarom wordt dit niet gecommuniceerd naar de redacties? Conny is er een beetje klaar mee. Er is nog overleg gaande i.v.m. het eventueel stoppen van de redacties van Centrum en Gors indien de wijkkrant samen met het Purmerends Nieuwsblad zal worden bezorgd.

Wat betreft de Web agency: problemen die er zijn worden snel opgelost.

Digitale opslag: we hebben te kort ruimte. Alles zit vol. Conny gaat informeren wat het kost om meer ruimte te krijgen. Govert vraagt of het wel nodig is om alle web albums te bewaren. Ja, dat is nuttig gebleken. Een eigen drive is geen optie. Er is extra budget kan dat gebruikt worden voor extra ruimte.

Clup maakt kwartier in Zuidland. Sociaal wijkteam is daar bereikbaar. Er is ruimte voor opslag van materialen voor de kerngroep.

Wat betreft de schoolprojecten wordt gezocht naar een andere vorm. Eigen initiatief.

Het boot camp was heel succesvol. Er is een klacht geweest over lawaai door één bewoner.

In de Stedelijke Kerngroep is gesproken over het nieuwe werken. Er komt een aparte vergadering over Bestuurlijk Recht. Overwhere start op. Gaat goed.

Bart Schenk van Wheermolen is helaas overleden. Er komt een nieuwe voorzitter.

 

    9.  Rondvraag

Londonhaven sluit zich aan bij de Burendag op 27 september. Activiteit speelt op binnenterrein. Het is bedoeld voor alle bewoners van het complex, oud en jong.

Er is een schoonmaakactie in de binnentuin. De vraag is of er zelf beplant mag worden op de hoeken. Er staat nu onkruid. Sylvia gaat daar een contractje voor maken. Met een frequentie van 14 dagen wordt het door de bewoners schoongehouden. Materialen worden door Sylvia geregeld. Ook Odion wordt er ook bij betrokken.

Er komt een stukje in de wijkkrant. Goed initiatief.

Jan de Klerk vraagt of er iets te doen is aan de hangjongeren met brommers en auto’s bij de school.

Dit moet gemeld worden bij de gemeente. Dat zal Jan doen Sylvia gaat daar dan achter aan, maar er moeten wel meer meldingen over komen.

Govert heeft een vraag over het parkeerbeleid. Komt er betaald parkeren? Er is een chronisch parkeertekort. Hier is nog niets over bekend. Er worden parkeertellingen gedaan.

Er is een handtekeningenactie over openzetten van de bus sluis Donaulaan. Daar kan de kerngroep niets mee.

Fons Verdurmen deelt mee, dat hij in september met vakantie is.

 

    10.  Sluiting

 1. De Volgende vergadering is woensdag 2 september 2015

 

 

Aktielijst: Geen

 

 

Besluitenlijst: Geen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *