Notulen wijkkerngroep vergadering 3 december 2014

22/01/2015

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 3 december 2014

Aanwezig:     Gerard Schotsman ( voorzitter), Conny Dijkstra, Fons Spaaij, Fons Verdurmen,  Harry Both, Loes van Vlijmen, Marion Gommers (notuliste), Misja Horsthuis (Clup), Edwin Färber (wijkmanager), Peter Bouwer (wijkagent), Bas Bakker (wijkagent),    Goovert de Ruiter (gast) en Martin Muuren (gast)

Afwezig met bericht:  Frans Prinsen, Jacques van Pelt, Geoffrey Nijenhuis (Wijkwethouder),

Locatie:    Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:    19.30 uur – 22.00 uur

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 4. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 22 oktober 2014
 5. Presentatie Londenhavenclub
 6. Snelheidsmeting Amazonelaan
 7. Voorstel vergaderdata 2015
 8. Presentatie digitaal onderhoudsplan
 9. Afscheidscadeau van Stichting Weidevenne
 10. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep
 11. Rondvraag
 12. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 14 januari 2015

 

 1. Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Agenda wordt goedgekeurd.

 

 1. Mededelingen

Edwin Färber:

o   Inloopspreekuur wethouder: 7 á 8 personen zijn gekomen. Besproken onderwerpen o.a. fysieke leefomgeving en verslechterde busverbindingen.

o   Verkeersonderzoek Nijlstraat: stand van zaken: 25-11-2014 is een bijeenkomst geweest met gemeente, klankbordgroep en Mobycon. Bijeenkomst ging over het verduidelijken en antwoord geven op een aantal uitgangspunten en het verkrijgen van overeenstemming hierover. Er is een bezwaarschrift ingediend over de te hanteren parkeernorm voor het appartementencomplex de Witte Kroon. Uitspraak hiervan (05-12-2014) is van belang voor de overeenstemming over de parkeernorm. Er is tevens een motie ingediend.

 

 1. Ingekomen stukken (zie bijlage) / uitgaande stukken

Lijst met ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. Stukken zijn naar de betrokken personen doorgestuurd. Geen actie door kerngroep nodig.

Twee brieven waarop besluit moet worden genomen:

–          Brief met verzoek van de Londenhavenclub: wordt bij punt 5 besproken.

–          Brief met verzoek van kinderparadijs: over een bijdrage van de wijkkerngroepen voor het aanleggen van een watertappunt. Dit gebeurt in het kader van het initiatief ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ afgekort JOGG. Zowel Clup als de gemeente dragen ook bij. Het kinderparadijs is voor alle kinderen van Purmerend. Besluit: kerngroep is akkoord. Gerard Schotsman zal het verzoek voor een bijdrage aan het aanleggen van een watertappunt inbrengen op de agenda van de stedelijke kerngroep.

 

 1. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 22 oktober 2014

Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd.

Aktiepunt 9 d.d. 27-08-2014 is afgehandeld. Overige punten op de actielijst blijven staan tot nader orde. Besluiten d.d. 27-08-2014 en 22-10-2014 zijn afgehandeld.

 

 1. Presentatie Londenhavenclub

Twee gasten dhr. Goovert de Ruiter en dhr. Martin Muuren (bewoners van het appartementen-complex Londenhaven) zijn gekomen om zich voor te stellen, kennis te maken met de kerngroep, meer informatie te krijgen over het bewonersplatform de kerngroep en wellicht heeft de kerngroep ideeën voor hen.

Zij geven een presentatie over hun initiatief tot oprichting van de Londenhavenclub.

Groep is een gevarieerde groep mensen geformeerd uit bewoners van zowel de appartementen, als Odion, als de laagbouw met zowel huurders als kopers.

Dit initiatief is voort gekomen uit de groep bewoners die zich met de technische aspecten voor het inrichten van de binnentuin heeft bezig gehouden.

Doel van de Londenhavenclub is o.a. elkaar leren kennen, mogelijkheid om gezamenlijke afspraken te kunnen maken, 2 á 3 x per jaar een gezamenlijke activiteit organiseren die voor iedereen geschikt is. Toekomstige geplande activiteiten van de club zijn o.a. schoonhouden van de binnentuin, behouden en verbeteren van het woongenot.

Op 14 december a.s. van 16.30 tot 19.30 uur wordt een gezamenlijke kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. Er zijn 160 uitnodigingen verstuurd en er is een A3 pamflet verspreid en er gaat een persbericht uit. Er is een meldingsplicht voor kleine evenementen.

Er zal een kerstboom op de heuvel van het binnenterrein worden geplaatst. Er worden 2 partytenten gehuurd en er zal warme chocolademelk en glühwein worden geschonken.

Bij de uitnodiging is een wenskaart gestuurd. Ingeleverde wensen worden eerst in de kerstboom gehangen en later zal worden bekeken of deze wensen kunnen worden uitgevoerd.

Verzoek Londenhavenclub: zij vragen een vergoeding aan voor de kennismakingsbijeenkomst op 14-12-2014.

Kerngroep vindt deze Kick-off een fantastisch initiatief waarin items als gezamenlijk iets ondernemen en voor elkaar iets kunnen betekenen centraal staat. Kerngroep wil dit graag stimuleren en vanwege het unieke bijzondere karakter een vergoeding geven.

Besluit: kerngroep gaat akkoord met toekenning van een eenmalig stimuleringsbudget van €300,- zonder de standaard regels en richtlijnen. Deze vergoeding is eenmalig en per uitzondering vanwege het unieke karakter.

 1. Snelheidsmeting Amazonelaan

Kerngroep heeft de snelheidsmeting op de Amazonelaan mogelijk gemaakt. Dit is afgerond.

Overzicht ervan (gemaakt door o.a. Fons Spaaij) is aan de werkgroep van de bewoners gestuurd en zal op de website worden gepubliceerd. Er is door de werkgroep een enquête gehouden onder de bewoners. Er wordt ook onder ouders van de scholen de Nieuwe Wereld en Marimba nog een enquête gehouden.

Fons Spaaij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet. Dit onderwerp is afgesloten voor de kerngroep.

Werkgroep zal alle informatie verzamelen, een eindconclusie maken en evt. rapport aan de gemeente presenteren, waarop misschien maatregelen kunnen worden genomen, als dit noodzakelijk zou zijn. Verwachting is afronding februari 2015.

 

 1. Voorstel vergaderdata 2015

Besluit: voorstel vergaderdata 2015 wordt goedgekeurd.

 

 1. Presentatie digitaal onderhoudsplan

Dhr. Jeroen Otten en dhr. Wilco van Schie (accountmanagers) geven een presentatie over het nieuw ontwikkelde digitale onderhoudsplan.

Allereerst wordt de opbouw van de organisatie toegelicht via het organogram. Onder het bestuur vallen 7 hoofdafdelingen. Bij de hoofdafdelingen Stadsbeheer en Uitvoering zijn 12 beheerdisciplines. Werkwijze ervan worden in hoofdlijn verder uitgelegd. Ook de rol van de accountmanagers wordt uitgelegd. Zij zijn het centrale aanspreekpunt voor zowel intern/extern.

Vervolgens wordt het digitale onderhoudsplan en zijn nieuwe vorm nader toegelicht. Er is een meerjarenperspectief toegevoegd en het gedetailleerde jaarlijkse onderhoudsplan wordt nu geïllustreerd via geografische digitale kaarten. Bepaalde objecten kunnen worden aangeklikt, dan komt alle belangrijke informatie hierover tevoorschijn. Dit plan is nu nog alleen intern beschikbaar, maar zal in de loop van volgend jaar op de website worden gepubliceerd.

De heren worden hartelijk bedankt voor hun duidelijke en goede presentatie.

 

 1. Afscheidscadeau van Stichting Weidevenne

Bestuur kerngroep heeft overlegd met stichting Weidevenne.

Besluit: zowel kerngroep als stichting Weidevenne gaan akkoord met adopteren van de rotonde bij Convento als afscheidscadeau.

Actie: Kerngroep moet een plan bij de gemeente indienen over de inrichting. Bedoeling is dat het thema van de verschillende continenten (Afrika, Amerika, Australië, Azië, Europa) erin wordt verwerkt. Afgesproken wordt januari 2015 ideeën aan te leveren. Vervolgens kunnen deze ideeën worden geschetst en getoetst op haalbaarheid en het veiligheidsaspect.

 

     10.   Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep

Redactie:                    (Conny Dijkstra)

 1. Er is een nieuwe vrijwilligster mw. Denise Keizer gestart. Mogelijk komt er nog een vrijwilliger.
 2. Facebook pagina is een bron van informatie en heeft nu 2800 leden.
 3. De puntentelling van “ken je wijk” zal volgend jaar worden vervangen door een waardebon.

 

Projecten:                  (Loes van Vlijmen)

 1. Herinrichting van de tuin van de Brede School De Weide is officieel geopend. Het was een feestelijke opening met alle leerlingen eromheen. Er staat een mooie reportage van op de website.
 2. Voortgang aanbiedplaatsen containers Suezweg (Fons Spaaij): er is nog geen definitief uitsluitsel op het voorstel, o.a. door een reactie van de politie. Er zal een informatiebrief worden gestuurd naar de bewoners met de laatste stand van zaken. Verwachting besluitvorming is januari 2015.

Clup Welzijn:           (Misja Horsthuis)

 1. Londenhaven; Clup heeft de groep begeleidt in het proces van de binnentuin.
 2. Parkeerprobleem in de Kop van West: situatie is in het voorjaar met wethouder Krieger bekeken. Gemeente heeft nog niet gereageerd. Bewoners hebben een boze mail gestuurd. Van belang is om het gesprek tussen gemeente en bewoners op gang te houden. Er wordt bekeken hoe dat kan gestimuleerd.
 3. Heel Europa: d.d. 06-01-2015 van 15.00 tot 19.00 uur is een kennismakingsmarkt voor bewoners uit de flat en de buren (de aangrenzende havens). Kerngroep wordt ook uitgenodigd voor een kraam of sponsoring.

Stedelijke kerngroep:          (Gerard Schotsman)

Wijkkerngroep Overwhere zal mogelijk doorstarten en Gerard heeft zijn hulp aangeboden.

 

      11.  Rondvraag

Er zijn geen rondvragen. Loes van Vlijmen leest een gedicht voor van Sinterklaas en een ieder krijgt een aardigheidje.

 

      12.  Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 21 januari 2015

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten.

Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 21 januari 2015, locatie de Orangerie van Gebouw Zuidland.

 

 

 

 


Aktielijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
03-12-2014 5

 

Weidevenne Afscheidscadeau St. Weidevenne Inrichting rotonde
08-01-2014 8 Hoe promoten we de wijkkerngroep? Ideeën Dagelijks Bestuur
         
27-08-2014 10 Rondvraag Beplanting financiering wijkmanagement Loes van Vlijmen
22-10-2014 3 Ingekomen stukken Smiley Edwin Färber

 

Besluitenlijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp
       
       
       
       

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *