Notulen wijkkerngroep vergadering 27 mei 2015

08/07/2015

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 27 mei 2015

Aanwezig:  Gerard Schotsman ( voorzitter), Conny Dijkstra, Fons Spaaij, Fons Verdurmen, Harry Both, Jacques van Pelt, Jan de Klerk, Loes van Vlijmen, Beatrix Klein Goldewijk (Clup), Edwin Färber (wijkmanager), Geoffrey Nijenhuis (Wijkwethouder), Kitty Awondatu (bedrijfsleider Heel Europa)

Afwezig met bericht:  Frans Prinsen, Govert de Ruiter, Martin Muuren, Peter Bouwer (wijkagent), Bas Bakker (wijkagent)

Locatie:               Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:              19.30 uur – 21.30 uur

Agenda

Opening en vaststellen agenda

 1. Mededelingen
 2. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 3. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 15 april 2015
 4. Voortgang adoptie en inrichting rotonde
 5. Aanvraag uit wijkbudget voor huur lokatie
 6. Behoudt plantenbakken
 7. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep
 8. Rondvraag
 9. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 8 juli 2015

 

 1. Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Agenda wordt goedgekeurd. 

 1. Mededelingen
 1. Complimenten voor Loes van Vlijmen voor het voorzitterschap van de vorige vergadering.
 2. Complimenten voor Jacques van Pelt en diegenen die hebben meegeholpen voor de organisatie van het jaarlijkse uitje. Het was zeer geslaagd.
 3. Bas Bakker wordt van harte beterschap gewenst.
 4. Luilak is rustig verlopen. Het georganiseerde feest in het Leeghwaterpark heeft daar mogelijk aan bijgedragen.
 5. 8 juni 2015 tussen 19.00 uur en 21.00 uur is het 1e wijkinloopspreekuur: 6 aanmeldingen. Wijkwethouder Geoffrey Nijenhuis, Edwin Färber (wijkmanager), Beatrix Klein Goldewijk (Clup) en Peter Bouwer (wijkagent) gaan per fiets de wijk in en zullen bewoners bezoeken die zich hebben aangemeld.
 6. i.v. 1 juli 2015 wordt Edwin Färber wijkmanager van de Wheermolen en wordt Sylvia de Blij wijkmanager van de Weidevenne. Beiden worden van harte gefeliciteerd met hun nieuwe functie en veel succes toegewenst. Edwin Färber is 17 jaar wijkmanager van de Weidevenne geweest, hij heeft veel goede zaken bereikt en fijn samengewerkt met de Wijkkerngroep. Wijkkerngroep vindt het een groot verlies dat hij weg gaat. Edwin Färber gaat in juni met vakantie en wordt 26 juni geopereerd.
 7. Edwin Färber:
 • Volgende week wordt gestart met de aanleg van de rotonde tussen de Neckerstraat en de Wolvegalaan. Dit is van invloed op de verkeersstromen in de wijk.
 • Er worden tijdelijke parkeerplekken aangelegd in de Wolvegalaan.
 • In juni wordt het parkeertellingenonderzoek in en rondom Heel Europa/Genuahaven Wooncompagnie zal meedenken over oplossingen.
 • Gemeente gaat in overleg met de werkgroep van de bewoners die iets willen doen aan de snelheid op de Amazonelaan. Ze vinden het onveilig en zijn van mening dat er te hard wordt gereden. Er is een snelheidsmetingonderzoek uitgevoerd en onder ouders van de scholen de Nieuwe Wereld en Marimba is een enquête gehouden.
 • Overlast jongeren: Aantal groepen jongeren geven de laatste tijd veel overlast op verschillende plekken. Toename drankgebruik is geconstateerd. Is extra aandacht voor.
 1. Ingekomen stukken (zie bijlage) / uitgaande stukken

Lijst met ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. Stukken zijn naar de betrokken personen doorgestuurd. Geen actie door kerngroep nodig.

 1. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 15 april 2015

Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd.  Aktiepunten zijn afgehandeld.

 1. Voortgang adoptie en inrichting rotonde

Voorstellen en ideeën voor adoptie en inrichting van de rotonde zijn door de Stichting Weidevenne bekeken en besproken. Vervolgens is onlangs overleg geweest van de Stichting Weidevenne met het bestuur van de kerngroep en de stadsarchitect van de Gemeente. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt door Jan Beentjes van de Gemeente, waarbij aspecten als o.a. veiligheid, verankering en windbelasting worden meegenomen. Van belang is om ook te bekijken of het object met de kleuren en verlichting niet voor teveel afleiding kan zorgen en gevaar kan opleveren voor het verkeer. Dit moet worden voorkomen.

 1. Aanvraag uit wijkbudget voor huur lokatie

Er is een aanvraag binnengekomen van een bewoner die een buurtbarbecue wil organiseren, over huur van een lokatie i.p.v. een tent, bij slecht weer.

Besluit: aanvraag wordt niet gehonoreerd, volgens de opgestelde richtlijnen.

 1. Behoudt plantenbakken

Geadopteerde plantenbakken zijn gecontroleerd en beoordeeld op onderhoud en uiterlijk. Alle plantenbakken zijn goed bevonden. Gemeente verstrekt geen nieuwe bakken meer, omdat het bedrijf waarbij ze werden afgenomen de productie ervan heeft gestopt vanwege te weinig afname en te hoge kosten voor plaatsen mal. Er zijn ook geen plantenbakken meer over in andere wijken.

Aktie: Richtlijnen worden opgesteld door de wijkkerngroep in overleg met de wijkmanager voor o.a. uiterlijk, vormgeving en maximaal bedrag aan vergoeding van een geadopteerde plantenbak.

 1. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn, Heel Europa en Stedelijke Kerngroep

Redactie:                    (Conny Dijkstra)

 1. In de Stedelijke Redactie Wijkkranten vergadering d.d. 20-05-2015 is het stoppen van Purmerend Totaal besproken en de gevolgen ervan b.t. het drukken en de bezorging van de wijkkrant. M.i.v. september wordt de wijkkrant samen met het Purmerends Nieuwsblad op de donderdag bezorgd door Rodi Media. Behalve bij de wijken de Centrum en Gors, waarbij de bezorging hetzelfde blijft. Volgens Edwin levert de verandering een bezuiniging op en voordelen als betere en snellere communicatie van o.a. officiële mededelingen van de Gemeente. Ook kunnen de wijkkrant en het Nieuwsblad elkaar versterken door verwijzingen. Aandachtspunt is de bezorging met zichtbaarheid van de wijkkrant. Na een proefperiode van 3 maanden wordt de bezorging geëvalueerd en bekeken of maatregelen moeten worden genomen. Wijkkrant is ontstaan vanuit de bewoners en wordt gefaciliteerd door de Gemeente.
 2. Redactie is niet tevreden over webagency. Veel fouten worden gemaakt en informatie verdwijnt. Conny en Gerard gaan in gesprek met Webagency over de problemen en het oplossen ervan.
 3. Verder gaat alles goed. 2 nieuwe redactieleden gaan goed, de ene dame werkt vanuit huis en de andere dame gaat meer de wijk in.

Projecten:                  (Loes van Vlijmen)

 1. Sinds juni 2014 loopt het project van beplanting op de Suezwega.v. een aanvraag van bewoners. Bomen zijn geplant. Kees vermeer van de Gemeente is met de bewoners in overleg over de soort beplanting. Daarna kan de aanleg worden uitgevoerd.
 2. Tuininrichting van de school De Weide: Edwin Färber heeft contact gehad met de directrice en de oorzaken besproken van het verval. School heeft een buurtfunctie en wordt ook bezocht buiten de schooltijden, waardoor controle niet altijd mogelijk is. Er wordt over de bloemperken gelopen en gereden met de fiets. Water geven wordt niet consequent gedaan, er is geen buitenkraan. Bij droogte heeft dit gevolgen voor de beplanting. School heeft zelf nieuwe houtsnippers besteld en de stukken beplanting zullen worden verhard.
 3. Aanvraag van bewoonster voor beplanting op stuk grond in de Nijlstraat tegen hondenoverlast: wordt uitgevoerd.

Clup Welzijn:           (Beatrix Klein Goldewijk)

 1. Knutselmiddag in Heel Europa is tot stand gekomen.
 2. Columbuzz heeft een programma met de scholen opgestart.
 3. Parkeerproblemen in de omgeving Barcelonahaven: 1e bijeenkomst op 23-04-2015, voor buurtbewoners, georganiseerd door de initiatiefgroep, is goed verlopen.
 4. 4 juni 2015 vanaf 10.30 uur koffie/thee drinken in een ruimte in Zuidland. Sociaal wijkteam, waaronder Beatrix Klein Goldewijk, gaat huis aan huis langs en nodigt bewoners uit om samen iets te drinken. Doel is o.a. dat hier activiteiten uit ontstaan.

Heel Europa:            (Kitty Awondatu)

 1. Woondebat gehouden in Heel Europa is goed bezocht en was leuk, met goede acteurs.
 2. Grand Café wordt steeds meer bezocht.
 3. Nieuw: Kitty Awondatu nodigt elke maandag bewoners uit bij haar aan tafel 7 in het Grand Café. Doel is bewoners die alleen zijn meer te betrekken.
 4. Nieuw: koffieochtend op donderdag is gestart en loopt goed.
 5. 2 bewoonsters hebben het voornemen een commissie te starten.
 6. 25 juni 2015 wordt een barbecue georganiseerd voor bewoners en vrijwilligers.
 7. Vanwege een garantie van de hovenier voor de duur van 2 jaar van de beplanting mag onderhoud van de begroeiing alleen door de hovenier worden verricht. Oorspronkelijk plan dat bewoners mochten meewerken aan het onderhoud is daardoor met 2 jaar uitgesteld. In plaats daarvan is nu het plan om losse bloembakken aan te schaffen en beplanting en onderhoud ervan door bewoners te laten doen.

Stedelijke kerngroep:          (Fons Spaaij)

In de onlangs gehouden vergadering is vnl. de nieuwe werkwijze besproken.

 1. Rondvraag

Harry Both:

 1. Zie Heel Europa, punt e.
 2. Effecten van een smiley zijn groot. Kan er nog één worden aangeschaft? Edwin Färber zal dit opnemen met de betreffende afdeling.

Jan de Klerk:

 1. Wat wordt gedaan met het grasveld voor Genuahaven? Na ontwikkeling wordt dat bekeken.

 

10.  Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 8 juli 2015

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten.

Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 8 juli 2015, locatie Heel Europa (op uitnodiging van Kitty Awondatu).

 

Aktielijst 

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
27-05-2015 7 Behoud plantenbakken Richtlijnen opstellen Dagelijks Bestuur

Besluitenlijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp
27-05-2015 6 Aanvraag uit wijkbudget voor huur lokatie Geen honorering

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *