Notulen wijkkerngroep vergadering 25 november 2015

15/01/2016

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 25 november 2015
Aanwezig: Gerard Schotsman ( voorzitter), Conny Dijkstra, Fons Spaaij, Fons Verdurmen, Govert de Ruiter, Harry Both, Jacques van Pelt, Jan de Klerk, Loes van Vlijmen, Martin Muuren, Kitty Awondata (bedrijfsleider Heel Europa), Beatrix Klein Goldewijk (Clup), Anja Bonnus (wijkmanager), Peter Bouwer (wijkagent), Bas Bakker (wijkagent), Geoffrey Nijenhuis (Wijkwethouder)
Afwezig met bericht: Frans Prinsen, Silvia de Blij (wijkmanager)
Locatie: Orangerie van Gebouw Zuidland
Tijdstip: 19.30 uur – 21.30 uur

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
4. Notulen en actie- en besluitenlijst d.d. 14 oktober 2015
5. Voortgang adoptie en inrichting rotonde
6. Concept vergaderdata 2016
7. Verkeersveiligheid Londenhaven
8. Initiatieven kerngroep voor feestdagen
9. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep
10. Rondvraag
11. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 6 januari 2016

1. Opening en vaststellen agenda
Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Agenda wordt goedgekeurd.

2. Mededelingen
Geoffrey Neijenhuis:
Wijkinloopspreekuur Wethouder wordt volgende week gehouden in Heel Europa.
Heugelijk babynieuws: Geoffrey en zijn vrouw verwachtten een tweeling (uitgerekende datum is omstreeks mei). Ze hebben al een kindje. Kerngroep feliciteert hun van harte.
Anja Bonnus:
Wijkmanager Silvia de Blij is mogelijk langere tijd afwezig, vanwege ernstige familie-omstandigheden. Allen wensen haar en haar familie heel veel sterkte toe en hopen op een goede afloop. Deze vergadering wordt zij vervangen door Anja Bonnus (wijkmanager Purmer Noord). Er wordt naar een oplossing gezocht voor vervanging voor de komende tijd.
Geluidsoverlast door aanpassing Amazonelaan: bewoners klagen over het voelen van trillingen als gevolg van passerend verkeer over de wegaanpassingen die zijn uitgevoerd om de snelheid te kunnen beperken. Afdeling Verkeer van de Gemeente zal dit probleem gaan onderzoeken en mogelijke oplossingen zoeken.

3. Ingekomen stukken (zie bijlage) / uitgaande stukken
Lijst met ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. Stukken zijn of worden naar de betrokken personen doorgestuurd. Geen actie door kerngroep nodig.

4. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 14 oktober 2015
Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste met aanpassingen goedgekeurd.
Aktiepunt en besluiten zijn afgehandeld.

5. Voortgang adoptie en inrichting rotonde
Aktie: Organisatie en invulling van de te houden persconferentie op 18 december a.s. met betrekking tot de startbijeenkomst van het project “de wereldbol” moet nog in overleg met de gemeente worden uitgewerkt.

6. Concept vergaderdata 2016
Besluit: voorstel vergaderdata 2016 wordt goedgekeurd.

7. Verkeersveiligheid Londenhaven
Govert de Ruiter en Martin Muuren vragen namens de Londenhavenclub hulp en brengen het volgende probleem aan de orde:
Door de wijze van inrichting van de binnentuin ontstaan grote problemen die gevolgen kunnen hebben voor de verkeersveiligheid. De binnentuin is een voetgangersgebied.
Ten eerste: Gemotoriseerd verkeer zoals brommers, vaak bezorgdiensten als pizzakoeriers, rijden met de motor aan (snel) naar de woningen op het talud toe. Brommers gebruiken het gebied ook als doorgang/ sluiproute. Kans op ongelukken is hierdoor zeer groot. Bewoners maken zich daar ernstig zorgen over.
Ten tweede: Hulpdiensten zoals ambulances kunnen de woningen niet gemakkelijk en snel bereiken. O.a. doordat ze niet gemakkelijk bij de entree op het hoge talud kunnen komen en te krappe ingangen bij de binnentuin. Dit is gebleken na een betreurenswaardig incident, dat nog wel goed is afgelopen door adequaat reageren van twee bewoners. Zij hebben een andere bewoner gereanimeerd tot het ambulancepersoneel ter plaatse was.
Ten derde: Binnentuin is nog steeds niet afgemaakt, dit wordt steeds uitgesteld.
Londenhavenclub is in overleg met de Gemeente over voorstellen voor aanpassingen, maar dat overleg lijkt te zijn vastgelopen. Huidige maatregelen die zijn genomen voor snelheidsbeperking zijn niet afdoende. Londenhavenclub is een actieve groep, met veel goede initiatieven.
Maatregel die zij al hebben genomen is het ophangen van AED’s en het vormen van een groep bewoners die deze kunnen bedienen en willen helpen in geval van nood. 16 bewoners hebben zich daarvoor aangemeld.
Aktie: Anja Bonnus zal dit probleem oppakken op ambtelijk niveau en uitzoeken en kijken met betrokken afdelingen wat de stand van zaken is, wat er is gebeurt en of aanpassingen mogelijk en noodzakelijk zijn en op welke wijze dan.
Aktie: Geoffrey Nijenhuis zal dit probleem oppakken op bestuurlijk niveau en bespreken met zijn collega wethouder die verkeer en ruimtelijke ordening in zijn pakket heeft.

8. Initiatieven kerngroep voor feestdagen
Idee wordt door Beatrix Klein Goldewijk geopperd om een jaarafsluiting te organiseren voor een bredere groep mensen, bijvoorbeeld de kerngroep met werkpartners en vrijwilligers die zich inzetten voor de wijk.
Zondag 20 december 2015 van 13.00 tot 15.00 uur wordt in Heel Europa een informele bijeenkomst georganiseerd met een zingende jukebox. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Voorgesteld wordt zich hierbij aan te sluiten en werkpartners en vrijwilligers uit te nodigen.
Aktie: Bestuur zal dit bespreken en nader uitwerken.

9. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep

Redactie: (Conny Dijkstra)
a. Goed nieuws: Twee nieuwe aanmeldingen: Twee dames hebben zich aangemeld voor de vacatures redactielid en eindredacteur, t.w. Marjolein Jonk en Linda van Etten. Zij zullen starten m.i.v. 01-01-2016. Redactie is heel blij met deze nieuwe leden, waarmee ook het voortbestaan van de wijkkrant is gewaarborgd. Binnenkort vindt de overdracht plaats. Verzoek is akkoord voor inwerken door Fred Berga. Daar is wel een budget voor nodig. Besluit: wijkmanager gaat akkoord, hoogte van het budget zal nog worden besproken.
b. Goed nieuws: Nieuwe colomniste: Kitty Awondatu heeft zich aangemeld. Redactie is er erg blij mee.
c. Nieuwe bezorging wijkkrant: er zijn enkele aanloopproblemen, welke moeten worden opgelost.

Projecten: (Loes van Vlijmen / Fons Spaaij:
Adoptanten bloembakken: cadeaubonnen met leuke attenties zijn gekocht en zullen halverwege december worden uitgereikt.
Twee nieuwe waterfietsen zijn beschikbaar gekomen en worden door Hans Been aangeboden voor de wijk. Onderzocht moet worden of het haalbaar is deze over te nemen. Aktie: volgende vergadering wordt Hans Been uitgenodigd om meer informatie te geven. Aandachtspunten zijn o.a. aspecten als verantwoordelijkheid, veiligheid, beheer, onderhoud, opslag, transport.
c. Plaatsing plastic afvalcontainers: er zijn klachten binnengekomen over een paar lokaties, t.w. Gordel van Smaragd/Sumatra en Amazonelaan/Yellowstone, waarbij de geplaatste containers het zicht ernstig belemmeren voor verkeer en de verkeersveiligheid in gevaar komt. Aktie: dit probleem zal worden doorgespeeld naar afdeling uitvoering voor analyse en deskundig advies over een evt. oplossing.

Clup Welzijn: (Beatrix Klein Goldewijk / Geert Heikens)
Supermarktketen Jumbo doet aan sponsoring en heeft daarvoor een spotje gemaakt. Sociaal wijkteam Weidevenne doet hieraan mee en organiseert in samenwerking met het Grand Café in Heel Europa op 15-12-2015 een lichtjesdiner. Er wordt een maaltijd geserveerd voor mensen die persoonlijk worden uitgenodigd op basis van bepaalde criteria.

Stedelijke kerngroep: (Gerard Schotsman)
Volgende vergadering staat gepland op dinsdag 1 december 2016.

10. Rondvraag
– Er is een uitnodiging binnengekomen voor de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente op 01-01-2016. Wie er naar toe wil kan zich aanmelden.
– Kitty Awondatu bedankt de mensen hartelijk die de enquête hebben ingevuld.
– Het aantal klanten van de RIBW voor dagbesteding is teruggelopen. De ruimte wordt daarom omgebouwd tot een buurtsuper waar cliënten van RIBW komen te werken.

11. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 13 januari 2016
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten.
Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 13 januari 2015, locatie de Orangerie van Gebouw Zuidland.

Aktielijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
25-11-‘15 5 Voortgang adoptie en inrichting rotonde Organisatie en invulling van persconferentie op 18 december Bestuur
25-11-‘15 7 Verkeersveiligheid Londenhaven
Inrichting binnentuin: problemen verkeersveiligheid door brommers, voor hulpdiensten Anja Bonnus Geoffrey Nijenhuis
25-11-‘15 8 Initiatieven kerngroep voor feestdagen
Uitwerken jaarafsluiting, kerngroep met werkpartners en vrijwilligers Bestuur
25-11-‘15 9 Voortgang projecten Twee nieuwe waterfietsen beschikbaar voor Weidevenne Kerngroep
25-11-‘15 9 Voortgang projecten Plaatsing plastic afvalcontainers geeft problemen Afdeling Verkeer

Besluitenlijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp
25-11-‘15 6 Concept vergaderdata 2016 Goedkeuring

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

1 comment

  1. Jan Provoost schreef:

    Ik vraag me af waarom er geen notulen meer verschijnen op de website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *