Notulen wijkkerngroep d.d. 14 oktober 2015

27/11/2015

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 14 oktober 2015

Aanwezig: Gerard Schotsman ( voorzitter), Conny Dijkstra, Fons Spaaij, Fons Verdurmen, Harry Both, Jacques van Pelt, Jan de Klerk, Loes van Vlijmen, Martin Muuren, Kitty Awondatu (bedrijfsleider Heel Europa), Beatrix Klein Goldewijk (Clup), Geert Heikens (Clup), Sylvia de Blij (wijkmanager), Peter Bouwer (wijkagent)

Uitgenodigd: Edwin en Carmen Färber

Afwezig met bericht:      Frans Prinsen, Govert de Ruiter, Bas Bakker (wijkagent), Geoffrey Nijenhuis (Wijkwethouder)

Locatie:  Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:   19.30 uur – 21.30 uur

Agenda

 1. Afscheid Edwin
 2. Opening en vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 5. Notulen en aktielijst d.d. 2 september 2015
 6. Voortgang adoptie en inrichting rotonde
 7. Concept vergaderdata 2016
 8. Ontwikkeling adoptie plantenbak
 9. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep
 10. Rondvraag
 11. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 25 november 2015
 1. Afscheid Edwin

Voor aanvang vergadering is het officiële afscheid van Edwin en Carmen Färber. Zij worden hartelijk bedankt voor de samenwerking, Carmen voor die in het verleden, Edwin voor de prettige jarenlange samenwerking vanaf de start van de kerngroep (14 jaar). Edwin heeft o.a. ervoor gezorgd dat de kerngroep bevoegdheden, verantwoordelijkheden en meer zelfstandigheid kreeg.

Ter herinnering en als hartelijke dank heeft het bestuur van de kerngroep een fotoboek als cadeau gemaakt. Dit wordt overhandigd samen met een bos bloemen. Edwin is erg blij met het fotoboek. Weidevenne vindt hij een fantastische wijk, hij vond de samenwerking met de kerngroep ook altijd zeer goed, er is veel gedeeld. Edwin kon de kerngroep wel op het goede spoor zetten, maar verder werkte de kerngroep op eigen kracht. Kerngroep/bestuur wenst Edwin heel veel succes in zijn nieuwe functie.

 1. Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met name Geert Heikens. Geert stelt zich voor en vertelt iets over het verloop van zijn carrière. De leden stellen zich aan Geert voor. Agenda wordt goedgekeurd.

 1. Mededelingen
 2. Wijkmanager Silvia de Blij:
  • Er gaat een persbericht uit over de tijdelijke afsluiting van de Melkwegbrug i.v.m. storing van de elektronica. Voetgangersbrug blijft open. Fietsers worden ver van te voren erop geattendeerd door speciale borden.
  • Woensdag 21-10-2015 wordt de aanpassing van de Amazonelaan uitgevoerd. Er worden een aantal kunststof stroken op twee plaatsen van beide rijwegen aangebracht vóór de school De Marimba. Bebording wordt ook aangepast.
  • Werkzaamheden rondom Convento zijn uitgesteld tot volgend voorjaar i.v.m. overlast rugstreeppadden. Zij hebben zich nu ingegraven en komen pas in het voorjaar weer naar buiten. Ontheffing wordt aangevraagd om ze dan elders te plaatsen.
 3. Heel Europa/Kitty Awondatu:
  • Vanaf donderdag 15-10-’15 start in Heel Europa bloedprikken door Salt. 2x per week, t.w. maandagmorgen en donderdagmorgen.
 4. Londenhavenclub/Martin Muuren:
  • De op 27-09-’15 gehouden burendag was zeer geslaagd. Er was mooi weer. Activiteiten waren o.a. een fietstocht van ruim 25 km en jeu de boules en diverse andere spelletjes. Tevens hebben alle aanwezigen genoten van een door Odion samengestelde lunch.
 1. Ingekomen stukken (zie bijlage) / uitgaande stukken

Lijst met ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. Stukken zijn naar de betrokken personen doorgestuurd. Geen actie door kerngroep nodig. Voor één ingekomen stuk wordt een besluit gevraagd:

Besluit; aanvraag van Heel Europa voor een bijdrage aan de op 19 september jl. gehouden Pasar Malam voor huur van statafels en 17 marktkramen is akkoord tot een maximum vergoeding van €250,-. Argument is dat de bijdrage inzet van bewoners ondersteunt.

 1. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 2 september 2015

Notulen worden onder dankzegging aan de notulist Fons Spaaij goedgekeurd.

Aktiepunt op de aktielijst is afgehandeld.

 1. Voortgang adoptie en inrichting rotonde

Besluit: Afgelopen maandag is overleg geweest tussen gemeente, bestuur stichting Weidevenne en bestuur kerngroep. Besloten is tot officiële publicatie van de uitvoering van de rotonde. Plan is definitief en akkoord, ook financiële middelen zijn rond.

Vrijdag 18-12-’15 wordt in Odion in Londenhaven een persconferentie gehouden en het uiteindelijke cadeau van de stichting Weidevenne gepresenteerd. Op de rotonde bij Convento zal een wereldbol worden geplaatst. Uitvoering zal mogelijk volgend voorjaar plaatsvinden.

 1. Concept vergaderdata 2016

Besluit: Er komt een nieuw voorstel.

 1. Ontwikkeling adoptie plantenbak

Besluit: met de huidige adoptie plantenbakken wordt doorgegaan om te controleren en stimuleren op goed onderhoud.

Besluit: Er wordt geen bekendheid meer gegeven aan het adopteren van een plantenbak, omdat er geen plantenbakken meer zijn, nieuwe te duur zijn en er is ook geen vraag meer naar.

Aktie: Momenteel zijn er 24 plantenbakken bij 15 adoptanten. Loes van Vlijmen en Joop Joosse zullen de plantenbakken gaan controleren.

Besluit: Alle adoptanten krijgen een cadeaubon van €25,- mits de plantenbak goed onderhouden is.

 1. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep

Redactie:                       (Conny Dijkstra)

 1. Webagency; door de wisseling van medewerkers (sommigen weg, nieuwe erbij), is geen overleg mogelijk geweest over het oplossen van de problemen. Om meer opslagcapaciteit te krijgen is een 2e gmail account geopend.
 2. m.i.v. 01-01-2016 is Conny genoodzaakt te stoppen met de redactie vanwege medische redenen. Dit geldt ook voor Denise van de redactie. twee redactieleden blijven, t.w. Jannie en Nikita. Er is een oproep geplaatst op de websites, facebook, twitter en de volgende wijkkrant voor een nieuw redactielid en nieuwe eindredacteur.
 3. Wijkkrant/wereldbol: Besluit; wijkmanager Sylvia gaat akkoord met een extra inlegvel bij de volgende wijkkrant over het cadeau van de stichting Weidevenne en het plaatsen van de wereldbol op de rotonde bij Convento. 

Projecten:                     (Loes van Vlijmen)

 1. Beplanting in plantvakken Suezweg: Beatrix Klein Goldewijk en Sylvia de Blij hebben met de bewoonster de gang van zaken, ontwerp, mogelijkheden en financiële gevolgen besproken. Voorstel van bewoonster was veel te duur. Bewoonster zal bij 2 hoveniersbedrijven offertes aanvragen, binnen acceptabel financieel bedrag en dit opnieuw voorleggen. Uitvoering is nog dit seizoen mogelijk.

Clup Welzijn:               (Beatrix Klein Goldewijk / Geert Heikens)

 1. Met bewoners in de omgeving van de Marimba zou worden gesproken over een voetbalkooi. Helaas is niemand komen opdagen.
 2. Georganiseerde “Dag van de ouderen” was zeer leuk en geslaagd.
 3. Burendag in Heel Europa was ook zeer leuk en geslaagd.
 4. Kinderdisco in De Kraal is gestopt. Mogelijkheid om dit in een ruimte in Heel Europa voort te zetten wordt onderzocht.
 5. Vanmiddag hebben alle betrokken partijen (Clup, Prinsenstichting, Wooncompagnie, Gemeente) met elkaar besproken op welke wijze aan de vier ruimtes in Zuidland van Clup steeds meer vorm kan worden gegeven. Volgende week wordt een beauty verwendag georganiseerd.
 6. Alle betrokken partijen (Clup, Prinsenstichting, Wooncompagnie, Gemeente) zijn in overleg met elkaar over de inrichting van de buitenruimte m.n. de groenstrook om Heel Europa heen.

Stedelijke kerngroep:             (Gerard Schotsman)

Geen vermeldingen, er is geen vergadering geweest.

 1. Rondvraag

Kitty Awondatu: bestuur van Heel Europa wil o.a. de mate van bekendheid van Heel Europa en wat Weidevenners ervan verwachten, gaan onderzoeken. Zij vraagt of kerngroepleden aan dit onderzoek mee willen doen, omdat zij bij uitstek weidevenners vertegenwoordigen? Kerngroep gaat akkoord.

 1. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 25 november 2015

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten.

Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 25 november 2015, locatie de Orangerie van Gebouw Zuidland.

Aktielijst: geen

Besluitenlijst: geen

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

1 comment

 1. René Jacobs schreef:

  Ik heb een aantal maanden geleden een vraag gesteld of jullie iets zouden kunnen doen aan de auto’s die regelmatig op de stoep geparkeerd staat op het stukje Sydneystraat / Evenaarpad. Dit is het stukje bij de Hypotheker.
  Ik had dit ingestuurd met een duidelijke foto.
  Mijns inziens is dit makkelijk op te lossen door een blok beton op dit hoekje te (laten ) plaatsen. De geparkeerde auto’s staan nu notabene op de blinde geleidestrook. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Helaas heb ik hier nooit een reaktie op ontvangen en heb ik er ook nooit iets over terug gelezen in de notulen. Is dit iets wat de wijkkerngroep kan oppakken of moet ik hiervoor ergens ander zijn? Met vriendelijke groeten, René Jacobs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *