Notulen wijkkerngroep vergadering van 22 oktober 2014

05/12/2014

 Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 22 oktober 2014

Aanwezig:  Gerard Schotsman ( voorzitter), Conny Dijkstra, Fons Spaaij, Fons Verdurmen, Frans Prinsen, Jacques van Pelt, Loes van Vlijmen, Marion Gommers (notuliste), Edwin Färber (wijkmanager), Peter Bouwer (wijkagent), Bas Bakker (wijkagent), Geoffrey Nijenhuis (Wijkwethouder)

Afwezig met bericht:  Harry Both, Misja Horsthuis (Clup)

Locatie:    Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:   19.30 uur – 21.30 uur

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 4. Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 27 augustus 2014
 5. Verkeersmeting Amazonelaan
 6. Wijziging eindejaarsbijeenkomst kerngroep
 7. Officiële opening tuin Brede School De Weide
 8. Afscheidscadeau van Stichting Weidevenne
 9. Voortgang Website Weidevenner
 10. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep
 11. Rondvraag
 12. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 3 december 2014

 

1.     Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Van harte beterschap wordt toegewenst aan Harry Both.

De agenda wordt goedgekeurd.

 

2.     Mededelingen

a.  Edwin Färber:

 • In verband met ziektevervanging heeft Edwin een aantal taken overgenomen van de Gors.
 • Vestiging Islamitische basisschool De Roos: Verkeersonderzoek Nijlstraat wordt uitgevoerd door Mobycon en is gestart. Gedurende 2 weken worden de intensiteit en snelheid van het verkeer gemeten op 3 locaties, t.w. 1 in Karavaanstraat en 2 op de Zambezielaan. Overleg tussen de gemeente en de klankbordgroep verloopt moeizaam.
 • Inrichting van de buitenruimte bij Londonhaven: verharding ligt er in. Er is een overeenkomst met de bewoners bereikt over de inrichting van het binnenterrein. Parkeermogelijkheden worden besproken.
 • Parkeren omgeving Wolgalaan/Kop van West/Pireushaven: Met Kitty Awondatu is gesproken over de buitenruimte. Hoofdentree van Genuahaven is verbonden met groenstructuur. Over 3 weken wordt Heel Europa opgeleverd. Van belang is dat functies en voorzieningen goed moeten kunnen bereikt en er parkeermogelijkheden zijn.
 • Omgeving Barbadoshaven: Er is de laatste tijd meer overlast van jongeren.
 • Ontwikkeling terrein van Beets: Gemeente, 3 projectontwikkelaars en de naastgelegen voorzieningen de scholen, zijn in gesprek met elkaar. Dit om ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen, bouwprojecten goed op elkaar af te stemmen en verkeersonveilige situaties te voorkomen.
 • Fietsoversteek bij de Brede school De Marimba: Deze moet anders en veiliger worden ingericht. Met de schooldirecteur wordt gesproken over de ervaringen in de praktijk en deze kunnen meegenomen in mogelijke oplossingen.
 • Markt: Doorstartwordt gemaakt. Markt is terug in het winkelcentrum op de donderdag.
 • Winkelcentrum Weidevenne, Keurmerk Veilig Ondernemen: om de 2e ster te kunnen behalen zijn een aantal aanbevelingen gedaan, met name met betrekking tot overlast van fietsers en bromfietsers. Er is een offerte gemaakt met daarin een aantal te nemen maatregelen. Daar moet nog een besluit over worden genomen.

b.  Fons Spaaij:

 • Jeugdbuurtwerk in de Weidevenne: Vorige week is een eerste overleg geweest in Triton over eventuele mogelijkheden van vrijwilligerswerk gericht op jeugdgroepwerk in de Weidevenne.

c.  Gerard Schotsman:

 • Vanwege een interne taakverdeling worden de secretariaatstaken voor de wijkmanager verricht door Yvonne van Gerven, overgenomen door Helga Brandse. Beide dames worden bedankt en aan Yvonne van Gerven is een kleine attentie gegeven.
 • Repaircafé in Columbuzz is gestart, 1x per maand op dinsdagmiddag. 2 mensen hebben iets laten repareren.

 

3.     Ingekomen stukken (zie bijlage) / uitgaande stukken 

Leden van de vereniging van eigenaren hebben hun zorg uitgesproken over de snelheid en verkeersveiligheid op de Laan der Continenten als de BOR in werking gaat.Mogelijke preventieve maatregel kan het plaatsen van een smiley zijn. Smiley geeft de huidige snelheid van het verkeer weer. Smiley verzamelt en registreert ook data, die kunnen worden uitgelezen en veel informatie over het verkeer en de intensiteit geeft. In de Weidevenne zijn al een paar locaties waar smiley’s kunnen worden geplaatst. Om gewenning en daarmee mogelijke toename van snelheid te voorkomen is het beter smiley’s te laten rouleren.  Actie: Edwin Färber zoekt uit hoe het zit met verantwoordelijkheid over het beheer van de smileys en of er nog een extra smiley is.

 Nagekomen stuk: algemeen concept-Onderhoudsplan 2015

Dit plan geldt voor heel Purmerend en moet per wijk verder worden uitgewerkt.

Volgende vergadering zal  de gemeente dit plan presenteren.

 

4.     Notulen en aktie- en besluitenlijst d.d. 27 augustus 2014

Notulen worden onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd.

Aktiepunt “Herinrichting tuin Brede School De Weide” is afgehandeld. Besluiten over “afscheidscadeau Weidevenne” en “projecten/adoptie lantbakken”  blijven staan.

Overige besluiten zijn afgehandeld.

 

5.     Verkeersmeting Amazonelaan

Snelheidsmetingonderzoek op de Amazonelaan is uitgevoerd en bewoners hebben de  enquête gehouden. Onderzoeksrapport is ontvangen. Resultaten zullen worden samengevat en teruggekoppeld aan de bewoners. Het is aan de bewoners of zij hiermee stappen willen ondernemen richting de gemeente. Conclusies worden ook op de website gezet. Norm die wordt gehanteerd is, als 85% beneden de maximale toegestane snelheid ligt, is dit aanvaardbaar.

 

6.     Wijziging eindejaarsbijeenkomst kerngroep 

Besluit; Eindejaarsbijeenkomst wordt verplaatst van december/einde kalenderjaar naar het voorjaar/begin zomer. Ideeën voor activiteiten zijn welkom.

 

7.     Officiële opening tuin Brede School De Weide

Herinrichting van de tuin van de Brede School De Weide is in de herfstvakantie uitgevoerd. Daarmee is alle inspanning van alle betrokkenen tot een succesvol einde gekomen.  Donderdag 23 oktober 2014 om 14.15 uur vindt de officiële opening plaats. Opening wordt verricht door Wethouder Geoffrey Nijenhuis. Er zal ook een boom worden geplant en middels een videofilm wordt de kerngroep gepresenteerd. Werkgroep met daarin Loes van Vlijmen, Frans Prinsen, Misja Horsthuis en Esther Brun, heeft de feestelijke opening georganiseerd. Loes van Vlijmen wordt in het bijzonder hartelijk bedankt voor al haar inzet.

 

8.     Afscheidscadeau van Stichting Weidevenne 

Met Stichting Weidevenne wordt contact gelegd om te spreken over de inrichting van de rotonde bij Convento. Binnenkort wordt er verder over gesproken.

 

9.     Voortgang Website Weidevenner

Om verder hacken van de website Weidevenner te voorkomen, wordt het volgende besloten:

Besluit: Kerngroep gaat akkoord met het voortzetten van de website en de kosten ad € 1680,- voor het bouwen van een nieuwe website en het opnieuw schrijven van de programma’s.  Een nieuwe website is vanaf de basis meer en beter beveiligd.

 

10.     Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep

Redactie:      (Conny Dijkstra)

 1. Redactielid Astrid Collen is helaas gestopt. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet en succes gewenst met haar nieuwe baan.
 2. Verder loopt alles goed. 

Projecten:     (Loes van Vlijmen)

          a. Adoptiebakken: Dit jaar wordt gekozen voor een andere beloning. In november  worden de 3 beste adoptiebakken uitgekozen. De prijswinnaars zullen apart worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Als beloning ontvangen zij  een   cadeaubon ad €25,- en een bos bloemen.

          b. Nieuwe aanbiedplaatsen van de containers op de Suezweg: Gemeente heeft een besluit genomen over het voorstel. Afdeling Stadsbeheer was akkoord. Na aanpassing van het voorstel was de afdeling verkeersveiligheid ook akkoord.

Bewoners  worden per brief geïnformeerd over het besluit en de aanpassing. Plantbakken zullen worden verplaatst. Mogelijk wordt een bord bij de aanbiedplaats geplaatst. Maar daar wordt nog over onderhandeld.

Clup Welzijn:    (Misja Horsthuis)

Geen vermeldingen.

Stedelijke kerngroep:     (Gerard Schotsman)

Geen vermeldingen.

 

11.      Rondvraag  

Er zijn geen rondvragen.

 

12.    Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 3 december 2014

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten.  Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 3 december 2014 locatie de Orangerie van gebouw Zuidland.

 

Aktielijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
15-05-201319-02-201409-04-2014 57 Enquête “Bewoners hebben inspraakAfscheidscadeau St. Weidevenne Afscheidscadeau St. Weidevenne Werkgroep Vormgeving
08-01-2014 8 Hoe promoten we de wijkkerngroep? Ideeën Dagelijks Bestuur
27-08-2014 9 Projecten Adoptie plantbakken Loes van VlijmenFons Spaaij
27-08-2014 10 Rondvraag Organisatie opening Heel Europa Werkgroep
27-08-2014 10 Rondvraag Beplanting financiering wijkmanagement Loes van Vlijmen
22-10-2014 3 Ingekomen stukken Smiley Edwin Färber

 

Besluitenlijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp
27-08-2014 8 Afscheidscadeau St. Weidevenne Adoptie rotonde
27-08-2014 9 Redactie Vacature vrijwilliger/stagiaire + uitbesteding journalistieke werkzaamheden
27-08-2014 9 Projecten Adoptie plantbakken
22-10-2014 6 Wijziging eindejaarsbijeenkomst kerngroep Verplaatsen naar voorjaar/begin zomer
22-10-2014 9 Voortgang Website Weidevenner Voortzetten website en kosten ad €1680,-
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *