Notulen wijkkerngroep vergadering van 13 april 2016

14/07/2016

Notulen Wijkkerngroep vergadering d.d. 13 april 2016

Aanwezig:   Gerard Schotsman ( voorzitter), Conny Dijkstra, Fons Spaaij, Jacques van Pelt, Loes van Vlijmen, Marjolein Jonk (Redactie), Linda van Etten (Redactie), Beatrix Klein Goldewijk (Clup), Edwin Färber (wijkmanager), Peter Bouwer (wijkagent), Bas Bakker (wijkagent), Geoffrey Nijenhuis (Wijkwethouder)

Afwezig met bericht:  Fons Verdurmen, Frans Prinsen, Govert de Ruiter, Harry Both, Martin Muuren, Kitty Awondata (bedrijfsleider Heel Europa),

Locatie:     Orangerie van Gebouw Zuidland

Tijdstip:    19.30 uur – 21.30 uur

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken / uitgaande stukken
 4. Notulen en actie- en besluitenlijst d.d. 24 februari 2016
 5. Jaarverslag 2015
 6. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep
 7. Heeft de kerngroep nog wel een toekomst?
 8. Rondvraag
 9. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 1 juni 2016

 

 1. Opening en vaststellen agenda

Gerard Schotsman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Agenda wordt goedgekeurd.

 

 1. Mededelingen
 2. Edwin Färber:
 3. Gemeente heeft een besluit genomen over bestemming van het open stuk terrein bij winkelcentrum Weidevenne. Er zal een appartementencomplex worden gebouwd met 60 appartementen. Jongerencentrum Columbuzz zal er ook in worden geïntegreerd. Eind 2016 zal met de bouw worden gestart. Plan is om de jongeren bij de inrichting van Columbuzz te gaan betrekken. Wijze waarop wordt onderzocht.
 4. Inrichting rotonde / plaatsing wereldbol: opdracht is verstrekt. Er blijkt nog een kleine financiële tegenvaller, die erbij komt. Project loopt verder.
 5. Start Kop van West: 1e paal is geslagen.
 6. Terugkoppeling parkeerproblemen omgeving Genuahaven/Heel Europa: uitvoering aanpassing laad en losgebied / fiets parkeren is gestart.
 7. Oversteekplaats Donaulaan/Melkweg: opdracht is gegeven voor uitvoering verandering.
 8. Plaatsing plastic afvalcontainers: het is lastig nieuwe plekken te vinden. Op 2 stuks na zijn alle containers geplaatst.
 9. Onderzoek rugstreeppad: deze bevindt zich mogelijk in de grond in de buurt van de rotonde bij Convento. In mei kan duidelijkheid hierover komen, omdat het dier dan uit de grond zou moeten komen. Pas daarna kan gestart worden met inrichting van de omgeving van Convento.
 10. Ribbels op de rijweg in de Amazonelaan: waren geplaatst tegen snelheid zullen worden verwijderd omdat ze teveel geluidsoverlast geven. Wijkmanager is in gesprek met de verkeerscommissie van school De Nieuwe Wereld over evt. verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals plaatsen van een attentiebord. Daar zit wel een kostenplaatje aan verbonden, omdat dit ook voor andere locaties zou kunnen gelden.
 11. Aanvragen wijkbudget: heeft wijkmanager ontvangen en akkoord voor gegeven. Zoals bijdrage aan Open Marktdag in Heel Europa, onderhoud en beheer van de website www.weidevenner.nl.

 

 1. Fons Spaaij:
 2. Grindpad op hondenuitlaatplaatsen in Amazonelaan, Zambezielaan, Barbedosstraat en Bizonstraat: door weinig of geen onderhoud zijn deze grindpaden te smal geworden, zijn er kuilen ontstaan en is de grindlaag dun geworden. Hondenbezitters kunnen hierdoor er niet goed meer op lopen, waardoor ze op de rijbaan gaan lopen, met als gevolg dat er levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Een aantal bewoners in de Amazonelaan hebben bij de kerngroep dit probleem te berde gebracht en een brief erover geschreven. Fons Spaaij heeft het probleem bekeken. De brief is naar de Gemeente doorgestuurd. Gemeente heeft het probleem onderzocht en besloten om niet alleen het grindpad van de Amazonelaan op te knappen, maar ook in de Zambezielaan, Barbedosstraat en Bizonstraat, omdat het probleem daar ook speelt. Binnenkort zal het worden uitgevoerd.
 3. Verkeersbeleid school De Nieuwe Wereld: Verkeerscommissie heeft een nieuw concept verkeersbeleid opgesteld. Verkeerscommissie wil een nieuw snelheidsonderzoek uitvoeren, om aan te tonen dat er te snel wordt gereden. Maar zij krijgt geen akkoord van de Gemeente, omdat dit onderzoek recent is uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat er binnen de norm wordt gereden en er alleen soms wat pieken zijn ’s morgens tussen 04.00 en 07.00 uur.
 4. Waterfietsen: dagelijks bestuur kerngroep heeft de evt. overname van de 2 waterfietsen van wijkkerngroep De Gors Zuid uitvoerig besproken en alle mogelijkheden en consequenties m.b.t. (juridische) verantwoordelijkheden, beheer, onderhoud, veiligheid, locaties, vrijwilligers bekeken. Besluit: er wordt geen gebruik gemaakt van het aanbod. Dit project is niet geschikt voor de Weidevenne. Hans Been en Cor Ketting van wijkkerngroep De Gors zijn geïnformeerd en bedankt voor het aanbod.

 

 1. Ingekomen stukken (zie bijlage) / uitgaande stukken

Lijst met ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. Stukken zijn naar de betrokken personen doorgestuurd. Geen actie door kerngroep nodig.

 

 1. Notulen en actie- en besluitenlijst d.d. 24 februari 2016

Notulen worden onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.

Aktiepunten zijn afgehandeld.

Loes van Vlijmen wordt hartelijk bedankt voor het voorzitterschap. Fons Spaaij voor zijn aanvulling.

 

 1. Jaarverslag 2015

Besluit; Jaarverslag kerngroep 2014 wordt goedgekeurd. Complimenten aan Gerard Schotsman voor het opstellen.

 

 1. Voortgang Redactie, Projecten, Clup Welzijn en Stedelijke Kerngroep

 

Redactie:       (Marjolein Jonk)

 1. Redactie: loopt.
 2. Bezorging wijkkrant: loopt beter. Er zijn minder klachten ontvangen.
 3. Website: loopt goed.

 

Projecten:      (Fons Spaaij / Loes van Vlijmen)

 1. Plaatsing hekken voor tegengaan fietsoverlast winkelcentrum Weidevenne: om overlast tegen te gaan moeten schaarhekken worden geplaatst. Plan was deze te plaatsen bij het begin van de brug aan de kant van het winkelcentrum. Dit blijkt een probleem te zijn, bij de aanvoer voor de markt en evt. hulpdiensten. Na overleg is besloten dat de schaarhekken op de brug zullen worden geplaatst.
 2. Controle plantenadoptiebakken: binnenkort zullen Loes van Vlijmen en Joop Joosse alle bakken weer gaan controleren. Er zijn 3 aandachtspunten:

o   Plantenbak in de Bizonstraat. Voorzitter VVE wil bepalen dat een andere bewoner het overneemt.

o   Plantenbak in de Samirusstraat. Onderhoud is al jaren slecht.

o   Plantenbak in de Rotanstraat. Bewoner is helaas overleden. Onderhoud is door een andere bewoner overgenomen.

 1. Redactie             (Marjolein en Linda )

De bezorging van de wijkkrant gaat beter . Er zijn duidelijk minder klachten. De toekomstige enquête zal hier meer duidelijkheid over geven.

 

Clup Welzijn:           (Beatrix Klein Goldewijk)

 1. d.d. zaterdag 23-04-2016 wordt een burendag georganiseerd op de Suezweg.
 2. Grasveld in de Limbostraat: wordt beplant.

 

Stedelijke kerngroep:      (Gerard Schotsman)

Stedelijke kerngroep is met ingang van de laatst gehouden vergadering op 16 maart jl. opgeheven en de voorzitter Gerard Schotsman heeft zijn voorzitterschap neergelegd.

Oorzaak van deze opheffing is geen actieve deelname en inbreng, geen draagvlak, desinteresse, geen enthousiasme, afwezigheid en niet gemotiveerd zijn van 80% van de leden. Daardoor heeft dit overleg geen toegevoegde waarde meer.  Doorstart zou kunnen, evt. in een andere vorm, indien voor 1 mei a.s. deelnemers dit willen en iemand zich voor het voorzitterschap opgeeft.

Dit agendapunt zal van de agenda worden verwijderd.

 

 1. Heeft de kerngroep nog wel een toekomst?

Gerard Schotsman schetst de geschiedenis, het ontstaan, het verloop en de werkwijze van de kerngroep.

Kerngroep is 15 jaar geleden ontstaan op verzoek van de Gemeente / Edwin Färber, met als doel een platform voor de bewoners te creëren en zo meer bewonersparticipatie te krijgen door laagdrempeligheid.

Kerngroep werd gehuisvest op de locatie van het toenmalige wijkkantoor in de Nijlstraat, samen met Edwin Färber en de politie. Daardoor korte lijnen en gemakkelijke samenwerking.

Edwin Färber delegeerde een aantal taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de kerngroep, en bleef als eindverantwoordelijke de kerngroep leiden, sturen en coachen.

Hiërarchisch viel de kerngroep rechtstreeks onder de wijkmanager en was onderdeel van de Gemeente. Er was een directe bevelvoering.

Bewoners wisten steeds meer de kerngroep te vinden en daardoor ontstonden er werkgroepen. Iedere werkgroep had zijn eigen postvak.

Op een gegeven moment gingen de Gemeente en de Politie reorganiseren, waardoor het wijkkantoor werd opgeheven en er geen permanent fysieke huisvesting meer was voor de kerngroep. Kerngroep werd losgeknipt van de Gemeente.

Vervolgens heeft Luc de Boer van de Gemeente samen met de kern en werkgroep leden het “Handboek Wijkgericht Werken” ontwikkeld, om kerngroepen meer handvatten te geven. Dit handboek werd niet helemaal “dicht getimmerd met regels”, maar gaf ook ruimte voor eigen initiatieven en werken.

Wijkkrant en de website Weidevenner.nl werden ontwikkeld. Laagdrempeligheid kwam hiermee iets terug doordat er rechtstreeks met de bewoners kon worden gecommuniceerd.

De standaard aanvraagprocedure van de gemeente vond de kerngroep niet voldoende. In overleg  is een eigen procedure ontwikkeld die een betere en nauwkeurige controle mogelijk maakte. Hierdoor werd de aanvraagprocedure verbeterd. Het ontwikkelde systeem werkte goed en leverde zelfs geld op door controle van de door de belanghebbende ingeleverde bonnen.

Iedere kerngroep kreeg een eigen wijkbudget, waaruit aanvragen voor bewonersinitiatieven konden worden betaald. Voor een aantal  standaard aanvragen, had de kerngroep fiat, om zelf een besluit tot wel of geen vergoeding c.q. bijdrage te nemen.

Kerngroep Weidevenne had een eigen bankrekening geopend voor beheer van het wijkbudget.

Bestuur kerngroep, m.n. de voorzitter verwerkte alles nauwkeurig in een administratie.

Door de invoering van de nieuwe werkwijze en wijziging van de aanvraagprocedure heeft de kerngroep geen eigen budget meer en duurt de uitbetaling veel langer. Als kerngroep leden nu een bedrag uit eigen middelen voorschieten kan het tot zes weken duren voordat uitbetaling plaats vindt.

Besluit:  bankrekening en ontwikkelde aanvraagprocedure worden opgeheven.

Doordat het handboek geen strak dichtgetimmerd reglement was, kon elke kerngroep zelfstandig werken en een eigen invulling geven aan zijn werkwijze. Daardoor ontstonden er teveel verschillen tussen de kerngroepen, hun werkwijzen, hun resultaten en hun uitgaven. Wat ook weer problemen opleverde.

Eind vorig jaar heeft de Gemeente besloten om “de nieuwe werkwijze” in te voeren en deze is vanaf januari 2016 ingegaan. Aan dit besluit liggen o.a. ten grondslag de veranderende samenleving, bewonersparticipatie mogelijk op meerdere gebieden door de sociale media, bezuinigingen, reorganisatie en ontstane problemen bij de oude werkwijze.

Oude  en nieuwe werkwijze met de voor- en nadelen zijn in de kerngroep besproken en teruggekoppeld naar de Gemeente. In de laatste vergadering van de Stedelijke Kerngroep heeft Wethouder Mario Hegger samen met Anja Bonnes en Edwin Färber een toelichting gegeven.

 

Een aantal vragen van het Dagelijks Bestuur aan de kerngroep. Hoe ervaart de kerngroep de nieuwe werkwijze en wat zijn de gevolgen?

Oorspronkelijk uitgangspunt van de kerngroep leden was, willen meehelpen leefomstandigheden van bewoners te verbeteren.

De veranderende werkwijze heeft gevolgen voor het werken van de kerngroep.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen niet meer bij de kerngroep, maar zijn terug gegaan naar de Gemeente / wijkmanager.

Dit heeft ook consequenties voor gevoelens en motivatie van de kerngroep leden. Er zijn veel minder sociale contacten en netwerken. Er komt veel minder informatie over de wijk naar de kerngroep.

Aantal vragen kunnen gesteld: Welke rol is er voor de kerngroep nog, welke taken, welke doelen zijn er nog? Hoe kan de kerngroep nog nuttig zijn? Waar ligt nog de uitdaging? Hoe kan de kerngroep gemotiveerd blijven? Zijn er nog verantwoordelijkheden en welke dan? Is een kerngroep nog van deze tijd? Hoe kun je meegaan met de veranderende tijd, en toch als kerngroep een goed en uitdagend doel nastreven? Heeft de kerngroep nog bestaansrecht? Heeft de kerngroep nog een visie? Van welke toegevoegde waarde kan de kerngroep nog zijn?

 

Na deze weergave komen een aantal punten naar voren.

In de oude werkwijze werd veelal gewerkt vanuit structuren. In de nieuwe werkwijze is dat niet meer. Gemeente werkt ook niet meer zo. Kerngroepen mogen een eigen invulling geven, dat wordt los gelaten.

Jacques van Pelt vindt dat de kerngroep het laatste jaar probeert het hoofd boven water te houden.

Niet alle kerngroep leden waren aanwezig en hebben mee kunnen praten.

Marjolein en Linda vragen aan Edwin wat de gemeente  van deze ontwikkeling vindt.

Edwin antwoord dat ze geen advertentie gaan zetten.

Aktie: Dit onderwerp komt de volgende keer weer op de agenda en moet verder worden uitgewerkt.

Eerst moet meer duidelijkheid zijn over bovenstaande vragen voor besluiten kunnen worden genomen, zowel door kerngroepleden afzonderlijk als kerngroep geheel.

Geoffrey Nijenhuis wil gaan kijken wat er mogelijk is om de onvrede op te lossen. Deze kerngroep werkt prima en is een aanwinst. Hij gaat hierover in gesprek met Gerard en Edwin.

 

 1. Rondvraag

Kan er iets aan de verkeersveiligheid worden gedaan voor het langzaam verkeer als fietsers en voetgangers bij de oversteekplaats bij de rotonde Amazonelaan?

Nee, inrichting en haaientanden en wettelijke regels moeten afdoende zijn. Fietsers en voetgangers moeten voorrang verlenen. Als automobilisten voorrang geven dan is dat eigen verantwoordelijkheid.

 

 1. Sluiting en volgende vergadering d.d. woensdag 1 juni 2016

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering afgesloten.

Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 1 juni 2016, locatie de Orangerie van Gebouw Zuidland.

 

Aktielijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp Verantwoordelijke
13-04-‘16 7 Heeft kerngroep nog een toekomst? Bestaan kerngroep Kerngroep

 

Besluitenlijst

Datum Nr. Agendapunt Onderwerp
24-02-‘16 7 Voorstel verkeersbeleid school De Nieuwe Wereld Deelname
13-04-‘16 B 3 Overname van 2 waterfietsen van Gors Zuid Geen overname
13-04-‘16 5 Jaarverslag 2015 Goedkeuring
13-04-‘16 7 Heeft kerngroep nog een toekomst? Opheffing bankrekening + aanvraagprocedure

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

2 comments

 1. Jan Provoost schreef:

  Ik vroeg me af of dit de laatste notulen zijn.

  1. Linda van Etten schreef:

   Beste meneer Provoost,

   Dat u geen notulen meer heeft gezien klopt. Na april is er nog een vergadering geweest op 14 juli. De notulen van april zijn toen goedgekeurd en geplaatst. De notulen van 14 juli zijn gemaakt maar die worden pas goedgekeurd in de volgende vergadering. Deze is nog niet geweest.

   Groet,
   De redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *