Notulen Kerngroep 10 november 2010

10/12/2010

Datum      : 10 november 2010

Locatie    :  Voormalig Wijkkantoor Weidevenne Nijlstraat

Aanwezig: Gerard Schotsman- voorzitter

 • Conny Dijkstra
 • Loes van Vlijmen
 • Henk Oostra
 • Harry Both
 • Fons Spaaij
 • Edwin Färber
 • Fons Verdurmen
 • Daniëlle Karsten (Clup)

Afwezig  : Mehmet Uygun

Roald Helm

Jan Lakerveld (met bericht)

Joop Polpe

Jozien Zandbelt (met bericht

Marian Klein (met bericht)

Opsteller Notulen: Fons Koolbergen

 1. 1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering

 

2. Mededelingen

 • Edwin: Binnenkort beginnen de gesprekken met bewoners van de Helsinki- en Barcelonahaven over de inrichting van de binnentuin. Mensen mogen zelf ideeën inbrengen. Het is voor het eerst dat mensen met elkaar om tafel gaan zitten voor ze de woning betrekken en gaan praten over de inrichting buiten. Loes geeft aan Edwin door dat zij graag bij het project betrokken wil worden.
 • Edwin: Vorige week is er een gesprek geweest over het gedeelte van de Laan der Continenten tussen de Mandelabrug en rotonde Eufraatlaan. De snelheid (V85) is tussen de 65 en 69 km per uur. Er zullen middengeleiders komen en de weg is al optisch smaller gemaakt door dubbele belijning in het midden. Ook zullen brommers worden toegelaten de ontsluitingswegenl (waarschijnlijk maart april 2011). Ook op andere wijkontsluitingswegen en andere gebieden zal gekeken worden naar de brommeroverlast. Verder zal er beplanting worden toegepast aan beide zijden van de LdC. Momenteel is er echter nog geen geld beschikbaar.
 • Edwin: Heeft gesprek gehad met Hans Krieger over het pakeeronderzoek in het centrumgebied. De bezetting is behoorlijk. Tijdens de Raad en Daad ronde met de wethouders door de wijk zijn er vragen gesteld over het lege gedeelte van het toekomstige marktplein. Meteen werd door een van de politieke partijen al een motie ingediend om dit deel voor parkeren beschikbaar te maken. Dit gaat er nu komen. En bij het gezondheidscentrum komt er voor bepaalde drukke tijden tijdens de dag een blauwe zone. Op drukke tijden is er beter te handhaven. Er moeten echter nog gesprekken met bewoners plaatsvinden over de blauwe zone. Die moeten het wel zien zitten.
 • Edwin: Het nieuwe gebouw voor Columbuzz gaat er komen. Volgens het nieuwe vergunningstelsel zou de vergunning alleen worden verstrekt als er een definitief gebouw komt. Op 3 februari 2010 is het besluit al genomen dus het nieuwe Columbuzz komt er. Er is echter nog geen zicht hoe het gebouw er uit gaat zien. De ontwikkeling over het wijkplein blijft spannend.
 • Daniëlle (vervangt Marianne Klein): Er is een gesprek geweest met Corio over de bevindingen met de jeugd van Columbuzz. Het winkelcentrum is tevreden over “onze jongeren” op het plein.
 • Daniëlle: Voor de zomer is er een hangplekje voor de jeugd bij Columbuzz maar in de winter is het daar nat en koud. Dan gaan ze naar het station of het winkelplein. Soms veroorzaken ze daar wat overlast. Ze vragen een overkapping of luifel aan het gebouw. Zal waarschijnlijk het nieuwe gebouw gaan worden. Er zijn een aantal hangplekken gepland voor heel Purmerend en in het verleden zijn er gesprekken geweest met Corio maar die kwamen met geluiden van 3 jaar oud. Edwin wil met de winkeliersvereniging om de tafel gaan zitten en vragen naar hun ervaringen. Columbuzz maakt een voorstel op papier voor de nieuwe winterhangplek en brengt dit samen met de voor- en nadelen kenbaar aan de kerngroep.
 • Daniëlle: Clup heeft de Serenity Brass Band 2 jaar begeleiding gegeven waar veel werk en tijd in gaat zitten. Het vergt van Clup heel veel energie en besloten is dat zij over 3 tot 6 maanden op eigen benen moeten staan en zelf hun optredens moeten gaan verzorgen en hun eigen shirts moeten wassen.
 • Daniëlle: Een keer per 4 weken komt groep 8 met circa 30 kinderen om kennis te maken met het jongerenwerk. Ze gaan dan een prominent figuur schilderen en vragen stellen. Ze zoeken nog een persoon die zich beschikbaar wil stellen. Daniëlle zal een e-mail sturen met data en dan wordt gekeken wie zich beschikbaar gaat stellen.
 • Daniëlle: Bij Columbuzz mist ze prullenbakken. Er is al over gesproken met Edwin en zij worden geplaatst bij het nieuwe gebouw.
 • Fons Verdurmen: Op 14-12 is er een bijeenkomst gepland door de PVDA met betrokkenen om een oplossing te zoeken voor de parkeeroverlast rondom de FC Purmerend. Misschien zinnig om daar iets in de wijkkrant over te schrijven.
 • Fons Spaaij: Iedereen zal een uitnodiging ontvangen om op 8 december samen met partner naar de Orangerie van Zuidland te komen voor een hapje en een drankje om het jaar af te sluiten. Het zal een informele avond worden en de partners zijn dit jaar uitgenodigd omdat het vrijwilligerswerk ook zijn weerslag heeft op het thuisgebeuren.
 • Gerard: Is nu ook voorzitter van de Stedelijke Kerngroep vanwege het vertrek van Joop de Winter.

3.    Ingekomen en uitgaande stukken

 • Edwin: De bustunnel-affaire over het openstellen tijdens spitsmomenten van de bussluis is besproken door de gemeente. Bekeken is naar de positieve en negatieve verkeersbewegingen en wat voor voordeel het oplevert voor de LdC. Het geluid is gemeten en er zal onherroepelijk meer druk bij de scholen komen. Op 10-11 is het besproken in het projectteam en besloten is eerst nog even af te wachten wat de effecten zijn van de vernieuwde inrichting van de LdC.
 • Gmail van Jan Lakerveld: Er is nog een avond vrij voor een thema avond in het Weidekerkhuis. De leden van de kerngroep wordt gevraagd of er nog een thema is wat zij willen presenteren.

4.    Notulen en actielijst van 25 augustus 2010

De notulen worden vastgesteld.

De volgende punten kunnen van de actielijst:

7/1   25-8-10 Kosten opzetten website

13/1 25-8-10 Zambezilaan subsidie hekken

13/2 25-8-10 Marion de Groot zebrapad. Edwin kijkt het na. Zit in OBS

13/2 25-8-10 Walvisbaai. Besluit is genomen nog terugkoppelen aan bewoner.

5/1   29-9-10 Buurtfestiviteiten

13/1 29-9-10 Voortgang projecten

13/2 29-9-10 Stuk over Joost

13/2 29-9-10 Adres Joost

14/2 29-9-10 Website eigenaar

5.    Wijziging dagelijks bestuur kerngroep

Voorheen was het dagelijks bestuur in handen van Gerard, Fons Spaaij en Edwin. Nu de werkgroepen zijn opgeheven is het tijd om de constructie te wijzigen. Voortaan zal het dagelijks bestuur bestaan uit Gerard, Loes, Conny en Fons Spaaij.

6.  Vergaderdag voor 2011

De vergaderdag blijft woensdag. Gerard maakt planning en stuurt die aan Conny voor de wijkkrant. Er dient rekening gehouden te worden met vakanties

7.    Aanpassing regels en richtlijnen financiële vergoeding

De website van de gemeente zal niet worden aangepast. Dit zijn gemeentelijke regels. Er zal wel iets komen op de interactieve website van de Weidevenne en in de wijkkrant. Loes vraagt nog even wat te doen als er extra veel aanvragen komen. Harry geeft aan rekening te houden met het te besteden wijkbudget en Henk denkt dat de maximale vergoeding terug moet naar € 200,-. Besloten is om alles te laten zoals het nu op papier staat.

8.   Besteding wijkbudget 2010

Het budget is overschreden en er is een tekort van ca. € 600,-. Vanuit de Gors en Wheermolen wordt het tekort aangezuiverd. Gerard gaat samen met Edwin en Bianca aan Burrie een voorstel tot betaling doen van 50% dit jaar en 50% volgend jaar voor de betaling van de wijkkalender. Conny vraagt nog even hoe het zit met haar declaraties van ca. € 260.-. Betalingen moeten formeel binnen 3 weken en ze stelt voor een kleine kas voor de kerngroep te maken. Anja Bonnes gaat alles in kaart brengen maar voor elk bedrag, hoe klein ook, moet een formulier komen. Fons Spaaij en Gerard gaan het bespreken in de Stedelijke Kerngroep.

9.   Uitbreiding website voor bewoners

René Vendrig is samen met Conny, Joop en Fons Koolbergen druk bezig om alles voor elkaar te krijgen. Conny laat een voorbeeld zien hoe de hoofdpagina eruit gaat zien. De naam weidevennenieuws zal worden vervangen door www.deweidevenner.nl

De kosten voor de website zullen worden gedragen door de Stichting Weidevenne en de Kerngroep.

Conny heeft aan René opdracht gegeven om alles te regelen en de hosting van de website kernwerk-weidevenne over te dragen aan de host van de website deweidevenner. Edwin zal rekening in de gaten houden voor volgend jaar. Conny gaat aan René doorgeven om het contract bij DOP op te zeggen.

10.  Speelveld Timor

Samen met wijkadviseur Marianne Klein van Clup gaat Edwin bekijken wat zij hiervoor kunnen. Er moet een bewonersavond komen. Edwin zal Loes op de hoogte houden.

11.  Regeling website-eigenaar, onderhoud en verantwoordelijkheid

Het zou handig zijn als de Kerngroep wordt voortgezet als Stichting. Via een stichting is alles beter te regelen wie er eigenaar is of aansprakelijk gesteld kan worden. Conny gaat op internet zoeken of er al dergelijke regelingen zijn. Er moet in ieder geval een goede regeling op papier komen. We houden het op de agenda.

12. Jaarkalender/Agenda

Van de Baanstede bevestiging ontvangen dat zij de jaarkalender gaan verspreiden. Conny laat de kalender zien en iedereen is zeer enthousiast. Het ziet er geweldig uit. Sommige teksten geven een aanleiding tot een kleine discussie. Er moet in ieder geval een persbericht komen over de nieuwe kalender. Gerard zal een afspraak maken met Roald Helm om aan hem het 1e exemplaar te overhandigen.

13. Voortgang werkgroepen, redactie stedelijke Kerngroep

Werkgroep Communicatie

De nieuwe wijkkrant is al weer klaar en de deadline voor de laatste wijkkrant voor dit jaar is 25-11.

Edwin heeft nog een gesprek gehad met Fred Berger over een extra editie of supplement aan het eind van het jaar of dit akkoord is en of er geld is. Sommige wijken, waaronder Weidevenne, doen niet mee.

Veiligheid

 • Fons Spaaij heeft met 2 bewoners van de Marseillehaven gesproken over het langzaam verkeer voor hun deur. Het levert irritaties op en is gevaarlijk. Deze bewoners willen dat er verandering komt. Edwin heeft samen met Peter Beumer 7 vragen opgesteld om aan de rest van de bewoners te vragen hoe zij er over denken/. Fons Spaaij zal de brieven gaan ophalen.
 • De kruising Nijlstraat-Australiëlaan is, zeker voor fietsers, gevaarlijk. Fons heeft een normale melding gedaan bij de gemeente.

Buitenruimte

 • Terrein aan de Gangeslaan. Morgen is er een afspraak met Visscher & Diemers om een presentatie te geven bij de school.
 • Op 24-11 gaat Nancy Ettes een wandeling maken met nog een paar mensen en een locatie bekijken voor het huttenbouwproject.
 • Nico Karels is bereid zitting te nemen in de Kerngroep en is inzetbaar voor projecten. Fons Koolbergen heeft al een aantal notulen aan hem gezonden zodat hij zich kan inlezen voor de volgende vergadering.

Stedelijke Kerngroep

 • Een bedankje aan Conny voor het uitdelen van de agenda aan de redactieleden van alle wijkkranten.
 • Wijkbudget: wat kunnen we er mee en wat hebben we er mee gedaan Verkeersmeting bij de Fonteinenbuurt is betaald door de Kerngroep wat weerstand en onbegrip opriep bij de kerngroep van andere wijken.
 • We moeten wijkbudgetten stroomlijnen en kaderen.  We moeten eens kijken wat we er eigenlijk mee willen. En het proces proberen vlot te trekken. Anja gaat het hele probleem in kaart brengen.
 • Alle neuzen van de voorzitters van de kerngroepen moeten een kant op staan en we zouden ons moeten houden aan gezamenlijk nog te maken afspraken.
 • Stedelijke kerngroep gaat voorzet maken en proberen er structuur in aan te brengen.

14.    Rondvraag

Fons Spaaij vraagt wie er aanspreekpunt bij Clup is. Dat is Marianne Klein als wijkadviseur. Er is een wijziging geweest in de aanpak bij Clup. Via Edwin gaan mensen van Clup regelen wat er gaat gebeuren met activiteiten van jongeren. Marianne is te bereiken onder telefoon 0299-409769/mobiel 0644348415

E-mailadres m.klein@clup.nl

 

15.   Sluiting

Om 22.30 uur is het einde van de vergadering en de volgende is op 15 december 2010

Actie- en besluitenlijst Kerngroep Weidevenne

behorende bij de notulen van 10 november 2010

Nr Datum Omschrijving Wanneer Wie
05/06 17-01-0629-09-10 Parkeerproblematiek WeidevenneAfspraak met bewoners die contact persoon waren PMz.s.m. EdwinGerard
18/10 11-05-10 Brief schrijven naar bewoners over projecten die niet uitgevoerd gaan worden en artikel in wijkkrant 23-06-10 Gerard
2/8 25-8-10 Opname van Kern-werkgroepen in Gemeentegids z.s.m Gerard
2-1 10-11-10 Loes betrekken bij inrichting binnentuin Helsinki- en Barcelonahaven z.s.m. Edwin
2-6 10-11-10 Voorstel van Columbuzz over nieuwe winterhangplek z.s.m. Daniëlle(Clup)
2-8 10-11-10 E-mail met data voor het schilderen door groep 8 van een prominent figuur z.s.m. Daniëlle(Clup)
2-9 10-11-10 Stuk in wijkkrant over parkeerprobleem bij FC Purmerend (bijeenkomst 30-11) z.s.m. Conny
3-2 10-11-10 Thema voor presentatie in het Weidekerkhuis z.s.m. Allen
11 10-11-10 Regeling voor eigenaar/aansprakelijkheid website z.s.m. ConnyGerard
12 10-11-10 Afspraak voor overhandigen 1e exemplaar van kalender aan Roald Helm z.s.m. Gerard
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *