Advies Brommers Op de Rijbaan

19/11/2013

gemeentebestuur Purmerend

Wijkkerngroep Weidevenne

T.a.v. dhr. Schotsman

Andesstraat 9

1448 TV Purmerend

Postbus 15

1440 A/A Purmerend

telefoon 0299-452452

telefax 0299-452124

 

Afdeling Stadsontwikkeling Team Verkeer

uw brief van 18 jan 2013

betreft:  Bromfietser op de rijbaan                                                                                      Verzonden datum  9 okt 2013

 

Geachte heer Schotsman,

Namens de wijkkerngroep Weidevenne heeft u ons op de hoogte gesteld van het advies betreffende

het project’Bromfietsers Op de Rijbaan’ (BOR). Wij hebben dit advies besproken met verschillende disciplines

binnen de gemeentelijke organisatie en kunnen u het volgende hierover terugmelden. Allereerst willen wijjullie

bedanken voor het verzamelen van de informatie en het meedenken in dit proces. Het is voor ons zeer belangrijk

om de mening van de burgers te horen en door de door jullie ondernomen actie krijgen wij een goed beeld van

de gedachten die leven onder bewoners. Uit jullie advies kunnen wij opmaken dat er twee onderdelen zijn die

nog aandacht nodig hebben, namelijk Verkeersveiligheid en Geluidsoverlast. Daarbij is sprake van een tweetal

locaties in Purmerend. Hieronder staat vermeld per locatie hoe wij hierop reageren.

 

Jaagweg, locatie Jan Blankenbrug : Verkeersveiligheid

ln de ontwerpen die wij destijds met jullie besproken hebben was er inderdaad sprake van een constructie op

de Jaagweg waarbij de bromfietser kort na het kruispunt naar het fietspad geleid werd. Zowel vanuit de gemeente,

als vanuit de politie en de wijkkerngroep Weidevenne kwamen hierop de nodige vraagtekens of dit wel de juiste

oplossing zou zijn. Na verschillende overwegingen hebben wij doen besluiten af te zien van dit voorstel.

De oplossing welke nu is bedacht is dat wij het gehele kruispunt van de Jaagweg met de Gorslaan géén bromfiets

op de rijbaan toe zullen staan. De bromfietser zal op deze locatie vroegtijdig voor het kruispunt naar het fietspad

worden geleid.

 

Laan der Continenten : Verkeersveiligheid en Geluidsoverlast

Verkeersveitigheid: De Laan der Óontinenten is wel degelijk ingericht als een Gebiedsontsluitingsweg

(wijkontsluitingsweg). De maximum limiet voor de gereden snelheid ligt hier op 50 km/uur. De maximum

snelheid voor de bromfietser op de rijbaan binnen de bebouwde kom is gesteld op 45 km/uur. Een bromfietser

op een bromfietspad binnen de bebouwde kom mag maximaal 30 km/uur. Bij deze vastgestelde snelheden is

rekening gehouden met de confl ictsnel heden van “de overige verkeersdeelnemers. ln de praktijk houdt de

bromfietser zich echter niet altijd op bromfietspaden aan de maximale snelheid van 30 km/uur omdat de

constructie snelheid op 45 km/uur is afgesteld. Hierdoor ontstaat er op de bromfietspaden een te groot

snelheidsverschil tussen de fietser en de bromfiets en dit levert verkeersonveilige situaties op. Het snelheidsverschil

op de rijbaan is met 45 km/uur voor de bromfiets en 50 km/uur voor de auto een stuk kleiner waardoor er landelijk

voor gekozen wordt de bromfiets op de rijbaan toe te laten. Zodra de snelheid van de automobilist op de

Laan der Continenten hoger is dan toegestaan zal btj het tegenkomen van de bromfietser de snelheid van de

automobilist naar verwachting afnemen.

 

Geluidsoverlast:

Wettelijk is geregeld dat een ieder die een motorvoertuig bestuurt geen onnodig geluid mag veroorzaken.

Uitlaten van auto’s, motoren, bromfietsers en snorfietsers moeten voldoen aan de europese typegoedkeuring.

Hiervan uitgaande zal de geluidsoverlast niet toenemen. Echter ztjn er altijd voertuigen die niet aan de maximale

geluidsnorm voldoen en deze zullen dan ook overlast veroorzaken. De politie handhaaft hier regelmatig op.

Het positieve aan deze maatregel is dat doordat de automobilist in veel gevallen achter de bromfietser zal blijven

rijden het extra geluid dat deze produceert wanneer deze de maximum snelheid overschrijdt zal verminderen.

 

Gonclusie:  De gemeente Purmerend stemt in met het voorstel de fysieke maatregel op de Jaagweg niet uit te voeren.

De maatregel betreft het door middel van een gefaseerde oversteek de bromfiets van de rijbaan te halen.

Reden tot wijziging is vanwege de mogelijk verkeersonveilige situatie die door deze maatregel ontstaat.

De gemeente Purmerend stemt niet in met het weigeren van de bromfiets op de Laan der Continenten.

Reden hiertoe is dat de bromfiets op de rijbaan op deze locatie naar onze mening bijdraagt aan een

verkeersveiligere situatie. Naar veruvachting zal deuitvoering van de maatregelen starten aan het einde van

dit jaar of in het begin van volgend jaar. lk hoop hiermee uw vragen voldoende beantwoord te hebben.

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,

namens dezen,

J. Meijerink

Teammanager Verkeer

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *